Pulmonologia

Wskazania do domowego leczenia tlenem

lek. Leszek Andrzej Szyszka1
dr hab. n. med. Szczepan Cofta2

1Wojewódzki Szpital Zespolony w Elblągu

2Katedra i Klinika Pulmonologii, Alergologii i Onkologii Pulmonologicznej, Szpital Kliniczny Przemienienia Pańskiego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Adres do korespondencji: dr hab. n. med. Szczepan Cofta, Klinika Pulmonologii, Alergologii i Onkologii Pulmonologicznej, Szpital Kliniczny Przemienienia Pańskiego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, ul. Szamarzewskiego 84, 60-569 Poznań; e-mail: szczepan.cofta@skpp.edu.pl

Domowe leczenie tlenem (DLT) stanowi istotny element postępowania u pacjentów z przewlekłą niewydolnością oddechową, u których zaawansowana i często postępująca patologia układu oddechowego wymaga suplementacji tego życiodajnego gazu. Tlen jest lekiem, którego stosowanie w warunkach domowych jest wymogiem współczesnego leczenia.

CELE ARTYKUŁU

Po przeczytaniu artykułu Czytelnik powinien umieć:

  • rozstrzygnąć, jakich pacjentów kierować do domowego leczenia tlenem
  • zakwalifikować chorego do domowej tlenoterapii

Wprowadzenie

Domowe leczenie tlenem jest elementem całościowej opieki nad pacjentem z przewlekłą niewydolnością oddechową. Domowej tlenoterapii wymagają osoby leczone z powodu takich zaawansowanych chorób, jak: przewlekła obturacyjna choroba płuc (POChP), włóknienie płuc, kifoskolioza, mukowiscydoza, zmiany pogruźlicze, rozstrzenia oskrzeli, pylica. Do leczenia kwalifikuje się więc pacjentów z nienowotworową chorobą płuc, którzy nie palą tytoniu.

Domowe leczenie tlenem polega na przewlekłym dostarczaniu tlenu o niskim przepływie (1-3 l/min) w domu chorego z przewlekłą hipoksemią.1 Postępowanie takie zmienia korzystnie przebieg zaawansowanych chorób płuc i klatki piersiowej prowadzących do niewydolności oddechowej.2 W Polsce zostało wdrożone przez zespół profesora Jana Zielińskiego z Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie i prowadzone jest od ponad 30 lat. Główną, stanowiącą około 70%, grupą pacjentów stosujących domową tlenoterapię są chorzy z POChP.3

Ograniczeniem tej metody terapii, wymagającym zachowania szczególnej czujności, jest hiperkapnia będąca następstwem hipowentylacji pęcherzykowej. Hiperkapniczna niewydolność oddechowa w wielu przypadkach stanowi wskazanie do rozważenia nieinwazyjnej wentylacji będącej bądź alternatywą dla domowej tlenoterapii, bądź jej uzupełnieniem (np. u chorych z kifoskoliozą). U wielu pacjentów z nasilającą się niewydolnością oddechową ta metoda to kolejny etap leczenia.

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Patofizjologia

Przewlekła hipoksemia, będąca następstwem przewlekłej niewydolności oddechowej, prowadzi do powstania nadciśnienia płucnego, policytemii, przebudowy prawej komory serca oraz przyczynia się do [...]

Badania będące podstawą stosowania metody

Skuteczność domowego leczenia tlenem potwierdzono w dwóch badaniach prowadzonych z randomizacją i z grupą kontrolną – w 1981 r. przez Medical Research Council w Wielkiej Brytanii5 i w 1980 [...]

Wskazania do domowego leczenia tlenem

Do domowej tlenoterapii w Polsce jest kwalifikowany chory w stabilnym okresie przewlekłej choroby płuc niebędącej chorobą nowotworową. Chory nie może palić tytoniu.14 Powtarzalna [...]

Nadciśnienie płucne w badaniu radiologicznym klatki piersiowej

Radiologiczne cechy nadciśnienia płucnego stwierdzamy wówczas, gdy na obrazie radiologicznym klatki piersiowej widać poszerzone duże tętnice płucne we wnękach (pień, prawa [...]

Echokardiograficzne cechy nadciśnienia płucnego

Do szacowania ciśnienia w tętnicy płucnej wykorzystuje się maksymalną prędkość strumienia niedomykalności trójdzielnej (TRV – tricuspid regurgitation velocity). Ciśnienie w tętnicy płucnej wylicza [...]

Cechy przerostu prawej komory serca w EKG

W przeroście wywołanym zwiększonym następczym obciążeniem prawej komory występuje prawogram oraz wysokie załamki R w odprowadzeniach przedsercowych prawokomorowych.19

Podsumowanie

Kwalifikacja do tlenoterapii domowej jest procesem wieloetapowym. Rozpoznanie zaawansowanej nienowotworowej choroby płuc, oznaczenie gazometrii tętniczej, zakwalifikowanie pacjentów do grup z ciężką i umiarkowaną [...]
Do góry