Radiologia

Różne oblicza zespołu Chiariego

Franciszek Rzymkowski1
dr n. med. Magdalena Zagrodzka2

www.zagrodzka.net

1Student V roku, I Wydział Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

2Medyczne Centra Diagnostyczne VOXEL

Adres do korespondencji: dr n. med. Magdalena Zagrodzka, Medyczne Centra Diagnostyczne VOXEL; e-mail: m.zagrodzka@gmail.com

Malformacje Chiariego typu I mogą być przyczyną bardzo różnorodnych dolegliwości znacząco obniżających komfort życia.1 Ze względu na niecharakterystyczne objawy, ich stopniowe pojawianie się oraz brak skutecznego leczenia przyczynowego stanowią one duży problem zarówno diagnostyczny, jak i kliniczny. Poniżej zostaną przedstawione opisy 5 przypadków zespołu Chiariego typu I o objawowym przebiegu, potwierdzone badaniami obrazowymi.

Przypadek 1

Kobieta w wieku 39 lat z historią napadowych zasłabnięć, podczas których występowały szumy uszne, zawroty głowy i uczucie kołatania serca, zgłosiła się do izby przyjęć po epizodzie utraty przytomności. W trakcie konsultacji neurologicznej jako najbardziej prawdopodobny mechanizm dolegliwości wskazano odruch wazowagalny oraz zlecono badanie głowy i szyi metodą rezonansu magnetycznego (MRI – magnetic resonance imaging) w celu wykluczenia uszkodzenia struktur ośrodkowego układu nerwowego (OUN). W badaniu w obrazach T1, T2, T2*, STIR, FLAIR, FIESTA, SWAN, DWI i po podaniu środka kontrastowego nie uwidoczniono zmian w obrębie mózgowia, migdałki móżdżku przekraczały poziom płaszczyzny otworu wielkiego (ryc. 1A i 1B). Poza tym stwierdzono prawostronne konflikty naczyniowo-nerwowe nerwu V, kompleksów nerwowych VII-VIII i IX-X oraz wielopoziomową dyskopatię odcinka szyjnego kręgosłupa.

Przypadek 2

U 14-letniego pacjenta pojawiły się epizody bólu głowy, zawrotów głowy oraz zaburzenia równowagi. W wywiadzie zanotowano depresję z labilnością emocjonalną. Wykonano badanie metodą rezonansu magnetycznego, w którym wykryto malformację Chiariego typu I (ryc. 2A i 2B) oraz konflikt naczyniowo-nerwowy prawego kompleksu nerwów VII-VIII. Poza tym nie stwierdzono zmian w strukturach OUN.

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Przypadek 3

Pacjentka w wieku 72 lat została skierowana na badanie MRI w toku diagnostyki drżenia kończyn górnych. Badanie ujawniło obszary hiperintensywne w obrazach FLAIR i T2-zależnych [...]

Przypadek 4

U 32-letniej kobiety z gromadnymi napadami padaczkowymi i miastenia gravis w toku diagnostyki uporczywego, napadowego bólu głowy wykonano badanie dopplerowskie naczyń szyjnych, które nie wykazało [...]

Przypadek 5

Mężczyzna w wieku 20 lat został skierowany na badanie metodą rezonansu magnetycznego w celu wykluczenia zmian naczyniowych w obrębie OUN. Od kilku miesięcy skarżył [...]

Zespół Chiariego

Zespół Chiariego jest schorzeniem wynikającym z zaburzenia rozwoju tyłomózgowia i struktur złącza czaszkowo-szyjnego, powstającym najprawdopodobniej na podłożu niestabilności szczytowo-obrotowej.2 Z czasem może być powikłany [...]

Malformacje typu I (ryc. 6)

Stanowią najczęstszy z typów zespołu Chiariego (częstość w populacji ok. 0,1%). Typowym objawem dla tej patologii jest ból głowy zlokalizowany w potylicy, nasilający się [...]

Leczenie

Opiera się przede wszystkim na łagodzeniu objawów poprzez stosowanie środków przeciwbólowych i spazmolitycznych, a w przypadku braku poprawy możliwa jest także interwencja neurochirurgiczna. Kraniektomia [...]

Podsumowanie

Ból głowy jest jednym z najczęstszych wskazań do wykonania badań obrazowych ośrodkowego układu nerwowego. W trakcie diagnostyki należy pamiętać o zespole Chiariego jako potencjalnej [...]
Do góry