Egzamin z medycyny

Codziennie zdajesz egzamin z medycyny

Pytania przygotował prof. zw. dr hab. n. med. Jurek Olszewski

Klinika Otolaryngologii, Onkologii Laryngologicznej, Audiologii i Foniatrii II Katedry Otolaryngologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

Adres do korespondencji: prof. zw. dr hab. n. med. Jurek Olszewski, Klinika Otolaryngologii, Onkologii Laryngologicznej, Audiologii i Foniatrii II Katedry Otolaryngologii UM w Łodzi, ul. Żeromskiego 113, 90-549 Łódź. Tel. 42 639 35 80, fax 42 639 35 80, e-mail: jurek.olszewski@umed.lodz.pl

Ten dział jest wzorowany na pytaniach z trzeciego etapu egzaminu USMLE® (United States Medical Licensing Examination®). USMLE® jest trójstopniowym egzaminem, którego pierwsze dwa etapy zdawane są podczas studiów, natomiast ostatni, trzeci etap – zwykle podczas rezydentury. W Stanach Zjednoczonych pozytywny wynik tego egzaminu jest warunkiem uzyskania licencji na wykonywanie zawodu lekarza. Taka metoda sprawdzania wiedzy i umiejętności jest najbardziej wartościowa w edukacji medycznej. Stosuje ją również American Board of Internal Medicine® – instytucja przeprowadzająca w Stanach Zjednoczonych egzamin specjalizacyjny z chorób wewnętrznych. Do takiej formy zadawania pytań dąży się także podczas przygotowania egzaminów specjalizacyjnych w Polsce.

1. 35-letnia kobieta zgłosiła się do specjalisty laryngologa z powodu prawostronnego upośledzenia słuchu, które postępuje od 2 lat. Jak podaje, początki utraty słuchu wystąpiły po urodzeniu córki. Ponadto zgłasza szumy uszne niepulsujące o charakterze syczenia, brzęczenia oraz zawroty głowy typu obwodowego. W badaniu otoskopowym stwierdzono objaw Schwartza po stronie lewej. W próbach stroikowych dodatnia próba Miodońskiego oraz negatywna próba Rinnego przy zastosowaniu stroika o częstotliwości 1024 Hz. W audiometrii tonalnej progowej stwierdza się niedosłuch przewodzeniowy z podwyższeniem progu o 40 dB. Jakie powinno być dalsze postępowanie z zakresu diagnostyki i leczenia?

a. Skierowanie pacjentki do szpitala na oddział laryngologiczny w trybie pilnym w celu przeprowadzenia postępowania diagnostycznego obejmującego: badanie laryngologiczne z otoskopią, próby stroikowe, audiometrię tonalną i słowną, elektro- lub wideonystagmografię, i włączenie leczenia zachowawczego (podawanie preparatów fluorkowych)

b. Skierowanie pacjentki do szpitala na oddział laryngologiczny w trybie pilnym w celu przeprowadzenia postępowania diagnostycznego obejmującego: badanie laryngologiczne z otoskopią, próby stroikowe, audiometrię tonalną i słowną, elektro- lub wideonystagmografię, i zastosowanie leczenia operacyjnego

c. Skierowanie pacjentki do szpitala na oddział laryngologiczny w trybie planowym w celu przeprowadzenia postępowania diagnostycznego obejmującego: badanie laryngologiczne z otoskopią, próby stroikowe, audiometrię tonalną i słowną, elektro- lub wideonystagmografię, i włączenie leczenia zachowawczego (podawanie preparatów fluorkowych)

d. Skierowanie pacjentki do szpitala na oddział laryngologiczny w trybie planowym w celu przeprowadzenia postępowania diagnostycznego obejmującego: badanie laryngologiczne z otoskopią, próby stroikowe, audiometrię tonalną i słowną, elektro- lub wi...

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Komentarz

Otoskleroza jest zlokalizowanym procesem przebudowy otoczki kostnej ślimaka. Częstość występowania tej choroby wśród rasy białej ocenia się na 0,3% do 1,0%. [...]

Komentarz

Urazy w otolaryngologii zaopatrywane w ramach ostrego dyżuru laryngologicznego stanowią 17,46% przypadków i głównie dotyczą one nosa, głowy, małżowiny usznej lub języka, rzadziej natomiast [...]

Komentarz

Diagnostyka różnicowa oraz leczenie zawrotów głowy należą do jednych z najtrudniejszych zagadnień w codziennej praktyce lekarskiej. Problem ten dotyczy 17-30% populacji dorosłych. Zaburzenia [...]

Komentarz

U chorych z zaawansowaną chorobą nowotworową przerzuty do kości występują w ponad 25% wszystkich przypadków. W niektórych nowotworach odsetek ten jest znacznie większy, dotyczy to [...]

Komentarz

Przedstawiony obraz kliniczny przypadku chorobowego przemawia za przewlekłym zaostrzonym zapaleniem ziarninowym ucha środkowego lewego z powikłaniem w postaci obwodowego niedowładu nerwu twarzowego i zapalenia [...]

Komentarz

Nagła głuchota, zwana również nagłym niedosłuchem czuciowo-nerwowym (SSNHL – sudden sensorineural hearing loss) lub nagłym niedosłuchem odbiorczym, uważana jest za stan [...]

Komentarz

Obraz kliniczny przemawia za chorobą Méniére’a, której częstość występowania w Wielkiej Brytanii wynosi 1:1000, a w USA 2:1000. Na typowy przebieg choroby Méniére’a składają się: [...]

Komentarz

Na podstawie obrazu klinicznego należy podejrzewać ropowicę szyi i przestrzeni przygardłowej, która wiąże się z migracją ostrego i przewlekłego procesu zapalnego toczącego się w sąsiednich [...]

Do góry