Przypadek kliniczny

Cykl „Przypadek kliniczny” koordynowany jest przez prof. dr. hab. n. med. Michała Myśliwca, Klinika Nefrologii i Transplantologii UM w Białymstoku

Wieloogniskowy czerniak złośliwy przewodu pokarmowego

dr n. med. Sławomir Tubek1

lek. Alina Warmuzińska2

lek. Jacek Pawełczak3

prof. dr hab. n. med. Małgorzata Sobieszczańska4

1Szpitalny Oddział Ratunkowy Szpitala Wojewódzkiego w Opolu
2Dział Diagnostyki Obrazowej Szpitala Wojewódzkiego w Opolu
3Pracownia Endoskopii Szpitala Wojewódzkiego w Opolu
4Katedra Patofizjologii Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu

Adres do korespondencji: dr n. med. Sławomir Tubek, Szpitalny Oddział Ratunkowy Szpitala Wojewódzkiego, ul. Katowicka 64, 45-064 Opole

Opis przypadku

59-letni mężczyzna, u którego dotychczas nie rozpoznano nadciśnienia tętniczego, bez istotnego wywiadu chorobowego, został skierowany przez lekarza rodzinnego na oddział chorób wewnętrznych w trybie pilnym z powodu niedokrwistości, zmniejszenia masy ciała i podejrzenia krwawienia z przewodu pokarmowego. W wywiadzie dolegliwości bólowe w podbrzuszu od około miesiąca, z nasileniem od 2 tygodni, poza tym spadek tolerancji wysiłku, redukcja masy ciała – w ciągu 2 tygodni 6 kg.

W morfologii wykonanej w trybie ambulatoryjnym niedokrwistość – hemoglobina 9,9 g/dl, oraz dodatni wynik badania kału na krew utajoną. W badaniach laboratoryjnych przy przyjęciu (wykonanych na szpitalnym oddziale ratunkowym) stężenie hemoglobiny stabilne.

W wykonanej pilnej gastroskopii uwidoczniono na pograniczu sklepienia i trzonu od przodu owalny, o średnicy około 1,5 cm, owrzodziały w części centralnej polip, z którego pobrano wycinki do badania histopatologicznego (ryc. 1). Poza tym architektonika fałdów żołądka zachowana. Błona śluzowa pod wpustem, poza opisywaną zmianą w sklepieniu i trzonie, lśniąca. W części przedodźwiernikowej nieznacznie zarumieniona. Odźwiernik drożny. Opuszka bez zmian. W części pozaopuszkowej nieregularny, krwawiący kontaktowo polip o średnicy około 2 cm, z którego także pobrano wycinki. Endoskopista wysunął podejrzenie nowotworu podścieliskowego przewodu pokarmowego (GIST – gastrointestinal stromal tumour).


W czasie pobytu na oddziale chorób wewnętrznych, w trakcie dalszej diagnostyki nie wykazano wzrostu poziomu markerów nowotworowych (CEA, Ca19-9, AFP), stwierdzono podwyższone ponad 2-krotnie stężenie chromograniny we krwi (213 ng/ml przy normie <100). Utrzymywały się anemizacja niewymagająca podawania preparatów krwi oraz nieznacznie podwyższone parametry zapalne.

W USG ze zmian patologicznych stwierdzono w śródbrzuszu, na przebiegu jelita obszar echoujemny, na którym występują objawy niewielkiego wgłobienia jelita cienkiego zmierzające do części wstępującej okrężnicy. W nadbrzuszu po prawej stronie linii pośrodkowej ciała, przy przedniej ścianie jamy brzusznej uwidoczniono echoujemny obszar o wymiarze 37 × 39 mm wymagający dalszej diagnostyki. Poza tym wykazano pojedyncze uchyłki pęcherza moczowego, pogrubienie ściany pęcherza oraz przerost gruczołu krokowego. W zdjęciu RTG klatki piersiowej nie stwierdzono zmian.

Tomografia komputerowa jamy brzusznej i miednicy mniejszej wykazała wielomiejscowe zmiany naciekowe jelita cienkiego.

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Komentarz

Czerniak złośliwy (MM – melanoma malignum) najczęściej występuje w skórze, głównie po 30 r.ż., może być sporadyczny, rzadziej wrodzony. Melanoblasty i melanocyty pochodzą [...]

Do góry