Geriatria

Rozwiązania telemedyczne do monitorowania i zdalnego prowadzenia pacjentów w starszym wieku

mgr Adam Konka1

mgr Magdalena Śpiewak1

prof. dr hab. n. med. Zbigniew Kalarus1-3

prof. dr hab. n. med. Beata Średniawa1-3

1Śląski Park Technologii Medycznych Kardio-Med Silesia w Zabrzu
2Katedra i Oddział Kliniczny Kardiologii, Wrodzonych Wad Serca i Elektroterapii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego, Wydział Lekarski z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu
3Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu

Adres do korespondencji: Adam Konka, Śląski Park Technologii Medycznych, Kardio-Med Silesia, ul. M. Curie-Skłodowskiej 10C, 41-800 Zabrze

  • Zdalna opieka medyczna oparta na możliwości wykonywania różnorodnych badań z transmisją ich wyników do całodobowego centrum telemedycznego i prowadzenia konsultacji telemedycznych jako nowoczesna i efektywna metoda nadzoru nad pacjentami z różnymi chorobami internistycznymi
  • Program pilotażowy Miasto Zdrowia: jego wyniki wskazują na przydatność prowadzenia telemonitoringu wśród pacjentów ≥60 r.ż. ze schorzeniami kardiologicznymi, diabetologicznymi, neurologicznymi i pulmonologicznymi

W ciągu ostatnich 30 lat w Polsce obserwuje się proces spowolnienia rozwoju demograficznego oraz zmian w strukturze wiekowej społeczeństwa. Polskie społeczeństwo starzeje się (w głównej mierze na skutek wydłużania się przeciętnego trwania życia), a jednocześnie poziom dzietności jest niski. Według danych Głównego Urzędu Statystycznego w końcu 2018 r. liczba ludności Polski wyniosła 38,4 mln, w tym ponad 6,7 mln to osoby w wieku ≥65 lat, co stanowiło 17,5% ogółu1. Od 2014 r. populacja osób mających ≥65 lat obejmuje ponad 15% społeczeństwa polskiego i odsetek ten stale wzrasta. Założenia prognozy demograficznej wskazują, że do końca 2050 r. udział osób ≥65 r.ż. zbliży się do około 33%2.

W województwie śląskim osoby co najmniej 65-letnie stanowią 18,6% ogółu mieszkańców1. Zarówno w całej populacji polskiej, jak i śląskiej wśród osób w starszym wieku większość stanowią kobiety. Rosnący wraz z wiekiem odsetek kobiet wśród osób starszych wynika z dłuższego przeciętnego dalszego trwania życia (kobiety osiągające wiek 60 lat mają przed sobą o 5 lat więcej życia niż mężczyźni) oraz z nadumieralności mężczyzn.

Najczęstszą przyczyną zgonów wśród osób starszych nadal pozostają choroby układu krążenia. W Unii Europejskiej w 2014 r. choroby te były przyczyną zgonów 29,8% ludności w wieku 65-74 lata, w grupie osób w wieku ≥75 lat stanowiły 43%. W Polsce notowano wyższy odsetek zgonów z powodu schorzeń sercowo-naczyniowych – dla wskazanych wyżej grup wiekowych odpowiednio 37,9% i 56,9%3. Drugą przyczyną wpływającą na śmiertelność populacji osób starszych są nowotwory, w tym nowotwory złośliwe.

Zgodnie z wynikami europejskiego badania warunków życia ludności (EU-SILC – European Union Statistics on Income and Living Conditions) niespełna 30% osób starszych (w wieku ≥60 lat) mieszkających w Polsce uznało w 2017 r. swoje zdrowie za złe lub nawet bardzo złe. Jednocześnie niespełna połowa wszystkich osób z tej grupy wiekowej nie określiła swojego stanu zdrowia jednoznacznie („zdrowie ani dobre, ani złe”)4.

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Miasto Zdrowia

W Śląskim Parku Technologii Medycznych Kardio-Med Silesia w Zabrzu przy użyciu rozwiązań telemetrycznych zaproponowanych przez firmę Comarch Healthcare zrealizowano pilotażowy projekt Miasto Zdrowia [...]

Podsumowanie

Telemedycyna rozumiana jako świadczenie usług opieki zdrowotnej przez osoby wykonujące zawody medyczne przy wykorzystaniu technologii informatycznych odgrywa istotną rolę w takich procesach, [...]
Do góry