Wytyczne w praktyce

Wrzodziejące zapalenie jelita grubego o małej i umiarkowanej aktywności

dr n. med. Magdalena Gawron-Kiszka

prof. dr hab. n. med. Marek Hartleb

Klinika Gastroenterologii i Hepatologii, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

Adres do korespondencji: prof. dr hab. n. med. Marek Hartleb, Oddział Gastroenterologii i Hepatologii, Uniwersyteckie Centrum Kliniczne im. prof. Kornela Gibińskiego SUM, ul. Medyków 14, 40-752 Katowice, tel. 32 789 44 01, faks 32 789 44 02, e-mail: mhartleb@sum.edu.pl

  • Przedstawienie aktualnych wytycznych American Gastroenterological Association dotyczących postępowania we wrzodziejącym zapaleniu jelita grubego (WZJG) o małej i umiarkowanej aktywności
  • Kryteria Truelove’a i Wittsa oraz skala Mayo – narzędzia do oceny aktywności choroby  
  • Preparaty mesalazyny lekami pierwszego rzutu w indukcji remisji łagodnej i umiarkowanie aktywnej postaci WZJG  

Wrzodziejące zapalenie jelita grubego to choroba przewlekła, charakteryzująca się okresami zaostrzeń i remisji. Od 1990 r. zapadalność na wrzodziejące zapalenie jelita grubego stale rośnie, zwłaszcza w krajach rozwijających się1. W Europie wynosi ok. 10/100 000 mieszkańców. Szczyt zachorowalności przypada na 20-40 r.ż. W XXI w. wrzodziejące zapalenie jelita grubego ma zasięg globalny, stanowi znaczne obciążenie dla systemów opieki zdrowotnej i negatywnie wpływa na jakość życia chorych. Ponad połowa z nich na co dzień odczuwa stres związany z chorobą, obawia się jej długotrwałych konsekwencji i stwierdza się u niej obniżony nastrój2. Szczególnie ważne jest zatem odpowiednie, oparte na dowodach postępowanie z pacjentem. W 2019 r. American Gastroenterological Association (AGA) opublikowało wytyczne postępowania we WZJG o łagodnej i umiarkowanej aktywności (tab. 1)3. Celem naszego opracowania jest ich przedstawienie i wskazanie ewentualnych różnic z dotychczas obowiązującymi wytycznymi.

Objawy i rozpoznanie

Wybór terapii WZJG opiera się na ocenie aktywności i zasięgu choroby. W wytycznych AGA na podstawie kryteriów Truelove’a i Wittsa (tab. 2) oraz skali Mayo (tab. 3) wyodrębniono postać choroby o przebiegu łagodnym do umiarkowanego, która występuje u większości pacjentów, i zdefiniowano jej objawy jako:

  • <4-6 wypróżnień/24 h
  • łagodne lub średnio nasilone krwawienie
  • niska aktywność laboratoryjnych wskaźników zapalnych
  • niewystępowanie objawów ogólnoustrojowych
  • niewystępowanie cech ciężkiego zaostrzenia choroby4-6.


Zasięg zmian zapalnych w jelicie grubym nadal określa się według klasyfikacji montrealskiej (zaproponowanej w 2005 r. podczas Światowego Kongresu Gastroenterologii w Montrealu). Rozległy zasięg WZJG oznacza zajęcie procesem chorobowym okrężnicy proksymalnie do zagięcia śledzionowego, zasięg lewostronny – od odbytnicy do zagięcia śledzionowego (<50 cm od odbytu) i zasięg ograniczony do odbytnicy – zapalenie odbytnicy (<15-20 cm od odbytu).

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Leczenie

Zgodnie z wytycznymi AGA podstawą leczenia łagodnej i umiarkowanie aktywnej postaci WZJG są preparaty kwasu 5-aminosalicylowego (5-ASA): sulfasalazyna, mesalazyna, olsalazyna i balsalazyd (dwa ostatnie [...]

Komentarz

Nowe wytyczne AGA w przystępny i jasny sposób porządkują aktualną wiedzę na temat leczenia WZJG o łagodnej i umiarkowanej aktywności. Nie wnoszą przy tym rewolucyjnych [...]
Do góry