Przypadek kliniczny

Pierwotna niedoczynność tarczycy jako przyczyna wielokształtnych częstoskurczów komorowych typu TdP

lek. Grzegorz Kamiński

lek. Andrzej Curzytek

Oddział Kardiologiczny, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Rzeszowie

Adres do korespondencji:

lek. Grzegorz Kamiński

Oddział Kardiologiczny SPZOZ MSWiA

ul. Krakowska 16, 35-111 Rzeszów

e-mail: cardiorzeszow@gmail.com

© 2020 Medical Tribune Polska Sp. z o.o.

  • Przyczyny pierwotnej niedoczynności tarczycy i jej skutki
  • Opis zmian widocznych w badaniach diagnostycznych
  • Postępowanie terapeutyczne i kontrolne monitorowanie stanu pacjenta

W poniższej pracy opisano przypadek 44-letniej pacjentki z niewielkim niedowładem prawostronnym związanym z mózgowym porażeniem dziecięcym, u której stwierdzono napady polimorficznych częstoskurczów komorowych typu torsade de pointes (TdP) w przebiegu ciężkiej bradykardii z wtórnym wydłużeniem odstępu QT. Przyczyną zaburzeń rytmu serca była pierwotna, jawna niedoczynność tarczycy. Pacjentka dotychczas nie leczyła się przewlekle, nie miała nałogów, nie była też obciążona chorobami o podłożu genetycznym.

Opis przypadku

Zespół ratownictwa medycznego przywiózł 44-letnią kobietę do szpitala powiatowego z powodu krótkotrwałej utraty przytomności z wtórnym urazem głowy, do której doszło podczas wykonywania prac domowych. W trakcie hospitalizacji u chorej rejestrowano bradykardię zatokową o częstości około 45 na minutę ze znacznie wydłużonym odstępem QT i licznymi dodatkowymi pobudzeniami komorowymi oraz wielokształtne częstoskurcze komorowe typu torsade de pointes (ryc. 1-3). Pierwszy epizod częstoskurczu ustąpił po podaniu β-adrenolityku oraz suplementacji magnezu i.v., kolejne ulegały samoterminacji. W szpitalu wykonano tomografię komputerową głowy bez środka kontrastowego, wykluczając obecność świeżo wynaczynionej krwi oraz zmian ogniskowych. Na podstawie badań laboratoryjnych rozpoznano ciężką niedoczynność tarczycy. Do leczenia włączono lewotyroksynę, a pacjentkę przekazano na oddział kardiologii naszego szpitala w celu dalszej diagnostyki i leczenia.  

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Obserwacja

Po roku od hospitalizacji przeprowadziliśmy z chorą rozmowę telefoniczną. Pacjentka twierdziła, że czuje się dobrze, jest pod stałą kontrolą poradni kardiologicznej oraz [...]

Omówienie przypadku

Niedoczynność tarczycy to zespół objawów klinicznych wywołanych niedoborem tyroksyny i wynikającym z tego niedostatecznym działaniem trijodotyroniny (T3) w komórkach organizmu, prowadzącym do uogólnionego spowolnienia [...]

Podsumowanie

W erze badań przesiewowych, szeroko dostępnej diagnostyki laboratoryjnej głęboka, pierwotna niedoczynność tarczycy jest zjawiskiem coraz rzadszym. Przypadki takie jak powyższy są jednak [...]

Do góry