Gastroenterologia

Wpływ zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2 (COVID-19) na przewód pokarmowy

dr n. med. Karolina Radwan

Medicover Polska, Warszawa

Adres do korespondencji:

dr n. med. Karolina Radwan

Medicover Polska

ul. Klimczaka 2, 02-797 Warszawa

Small radwan karolina opt

dr n. med. Karolina Radwan

  • Zakażenie SARS-CoV-2 może powodować objawy ze strony przewodu pokarmowego: biegunkę, nudności, wymioty
  • Droga kropelkowa dominuje w transmisji zakażeń, ale szlak fekalno-oralny też jest wysoce prawdopodobny
  • Poradnie, oddziały gastroenterologiczne i pracownie endoskopii w czasie pandemii COVID-19 należy objąć rygorystycznymi zasadami profilaktyki infekcji (personel medyczny i chorzy)
  • Pacjenci z przewlekłymi chorobami przewodu pokarmowego, zwłaszcza stosujący GKS, leki immunosupresyjne i immunomodulujące, powinni podlegać izolacji i mieć zapewniony dostęp do opieki lekarskiej (głównie telemedycyna)

Do początku kwietnia 2020 r. według World Health Organization (WHO) w przebiegu pandemii nowego koronawirusa (SARS-CoV-2 – severe acute respiratory syndrome coronavirus 2) zanotowano niemal 1,3 mln zakażeń w ponad 166 krajach na świecie. Zespół chorobowy wywołany przez SARS-CoV-2 (COVID-19) był przyczyną ponad 72 000 zgonów i stał się tym samym globalnym krytycznym problemem zdrowotnym, przyczyną poważnego zachwiania stabilności systemów opieki oraz równowagi społecznej i gospodarczej na świecie.

SARS-CoV-2 jest koronawirusem z rodzaju β zawierającym pojedynczą nić RNA o dodatniej polarności i białkowo-lipidową otoczkę1. Jego sekwencja genetyczna jest w 82% zbieżna z sekwencją wirusa ciężkiego ostrego zespołu oddechowego (SARS-CoV)2.

SARS-CoV-2 atakuje komórkę gospodarza za pośrednictwem receptora dla konwertazy angiotensyny 2 (ACE2 – angiotensin-converting enzyme 2), a następnie wnika do jej wnętrza przy udziale proteazy serynowej 2 (TMPRSS2 – transmembrane protease, serine 2)3. Ekspresję ACE2 wykazano nie tylko w pneumocytach II rzędu, lecz także w komórkach błony śluzowej przełyku i enterocytach jelita cienkiego i grubego. W wyniku uszkodzenia enterocytów prawdopodobnie dochodzi do zaburzeń mechanizmów wchłaniania i w konsekwencji do biegunki4.

Dominujący objaw kliniczny COVID-19 stanowi ostry zespół oddechowy z gorączką, kaszlem i dusznością1. W dostępnych obecnie kilku opracowaniach autorzy opisują jednak występowanie w istotnej grupie pacjentów z COVID-19 objawów ze strony przewodu pokarmowego. Mimo że wirus rozprzestrzenia się głównie drogą kropelkową, prawdopodobna jest również droga fekalno-oralna5. Obserwacje te, w powiązaniu z danymi o przebiegu zakażeń SARS-CoV sprzed kilkunastu laty, mogą sugerować istotną rolę patologii przewodu pokarmowego w obrazie COVID-19 i w transmisji infekcji6.

Objawy żołądkowo-przełykowe w COVID-19

Częstość występowania objawów COVID-19 spoza układu oddechowego istotnie różni się w zależności od badanej populacji. W jednym z opracowań z Wuhan nawet u 79% pacjentów obserwowano takie symptomy żołądkowo-jeli­towe, jak: biegunka, jadłowstręt, nudności, wymioty, bóle brzucha czy krwawienie z przewodu pokarmowego7. W jednej z pierwszych prac z opisem klinicznym COVID-19 występowanie biegunki relacjonowano jedynie u 3% chorych8. Wydaje się, że szacunkowa realna częstość zajęcia układu pokarmowego może wynosić ok. 20%, jednak wymaga to dalszych badań, do których zostaną włączone duże grupy chorych.

Opierając się na przeglądzie dostępnych opisów przypadków i wynikach badań retrospektywnych z Chin, najczęstszy objaw pokarmowy u dorosłych stanowi jadłowstręt (39,9-50,2%). W grupie dorosłych i dzieci zaś na pierwszy plan wysuwa się biegunka (2-49,5%). Wymioty były bardziej typowe dla populacji pediatrycznej niż dla osób dorosłych z COVID-19 (odpowiednio 6,5-66,7% vs 3,6-15,9%). Nudności stwierdzano w 1-29,4%, zaś krwawienie z przewodu pokarmowego w 4-13,7% przypadków. Co ciekawe, bóle brzucha występowały częściej u pacjentów z krytycznie ciężkim przebiegiem COVID-19 (2,2-6%)9.

Powyższe objawy mogły niekiedy poprzedzać rozwój klasycznej oddechowej postaci choroby i często ujawniały się, zanim wystąpiły kaszel i duszność. Ponadto u części pacjentów jednym z objawów zakażenia była utrata smaku i węchu10. U małej grupy chorych biegunka i wymioty mogły stanowić jedyny objaw COVID-19 (bez gorączki i kaszlu). U osób z zajęciem układu trawiennego czas od pojawienia się objawów do przyjęcia do szpitala był dłuższy niż u tych bez powyższych symptomów. Może to odzwierciedlać opóźnienie w rozpoznaniu COVID-19, gdy w obrazie klinicznym nie dominują typowe objawy oddechowe11.

Jadłowstręt

Najczęściej opisywanym objawem pokarmowym był jadłowstręt. Co prawda utrata apetytu ze względu na swój charakter może nieco umykać obiektywnej ocenie, jednak można ją wiązać z nasilonym stanem zapalnym, niedotlenieniem, uszkodzeniem wątroby czy działaniami niepożądanymi leków stosowanych w leczeniu COVID-19.

Biegunka

U pierwszego pacjenta z infekcją SARS-CoV-2 w Stanach Zjednoczonych w wywiadzie przy zgłoszeniu do szpitala stwierdzono dwudniowe wymioty i nudności, a w drugim dniu hospitalizacji wystąpiła biegunka12. Biegunka może być wstępnym objawem zakażenia SARS-CoV-2 i występować jeszcze przed ustaleniem rozpoznania. Niekiedy zaś pojawia się już po diagnozie COVID-19. W jednej z prac z ośrodka w Wuhan biegunkę odnotowano u 146 z 295 pacjentów (49,5%). Z tego u ponad 55% pojawiła się ona w trakcie hospitalizacji i leczenia przeciwwirusowego, zaś u 22,2% występowała, zanim rozpoznano zakażenie SARS-CoV-27.

Biegunka w zakażeniu SARS-CoV-2 miała zwykle łagodny przebieg. Utrzymywała się średnio 4 dni (od 1 do 14 dni). Zazwyczaj obserwowano od 3 do 9 luźnych stolców na dobę7,13. W 1/3 przypadków biegunka miała charakter wodnistych wypróżnień o żółtawym zabarwieniu. Nieprawidłowości w badaniach laboratoryjnych kału były charakterystyczne dla biegunki wirusowej. Stwierdzano obecność leukocytów przy niewystępowaniu czerwonych krwinek oraz niekiedy krew utajoną7.

W chińskich ośrodkach z Wuhan i okolic większy odsetek pacjentów z biegunką raportowano w późniejszych okresach epidemii w porównaniu z jej wczesnym etapem. Należy również podkreślić, że w Chinach u zarażonych SARS-CoV-2 w ramach terapii eksperymentalnej stosowano leczenie lopinawirem z rytonawirem. Najczęstszymi działaniami niepożądanymi pierwszego z wymienionych leków są zaś: biegunka, nudności i wymioty. W dostępnych obecnie analizach nie ujęto niestety możliwego wpływu wspomnianego wyżej leczenia na obraz kliniczny COVID-19, co może stanowić przyczynę błędnej interpretacji wyników.

Wymioty

Wymioty obserwowano częściej u dzieci niż u dorosłych. Zdecydowana większość dzieci z objawami żołądkowo-jeli­towymi przechodziła jednak zakażenie SARS-CoV-2 łagodnie14. W jednej z prac u 10% chorych pediatrycznych objawy pokarmowe były jedynym objawem COVID-199. Być może u dzieci istnieje większa tendencja do występowania objawów pokarmowych niż oddechowych, jednak z uwagi na zbyt ograniczone dane wnioskowanie w tym zakresie jest obecnie przedwczesne.

Do góry