Wytyczne w praktyce

Nowości w leczeniu dyslipidemii na podstawie wytycznych ESC/EAS 2019

lek. Aleksandra Zych

lek. Bartosz Krzowski

lek. Ksenia Karsiuk

dr hab. n. med. Paweł Balsam

I Katedra i Klinika Kardiologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Adres do korespondencji:

lek. Bartosz Krzowski

I Katedra i Klinika Kardiologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego,

Samodzielny Publiczny Centralny Szpital Kliniczny

ul. Banacha 1A, 02-097 Warszawa

tel. +48 22 599 19 58, faks +48 22 599 19 57

e-mail: bartekkrzowski@gmail.com

  • Omówienie celów redukcji LDL-C oraz schematu terapii hipolipemizującej na podstawie wytycznych ESC/EAS z 2019 r.
  • Docelowe wartości LDL-C w zależności od grupy ryzyka
  • Znaczenie terapii skojarzonej w osiągnięciu docelowych stężeń LDL-C w poszczególnych grupach pacjentów (statyny, ezetymib, inhibitor PCSK9)

Choroby układu sercowo-naczyniowego (CVD – cardiovascular diseases), w szczególności choroba wieńcowa, są przyczyną ponad 4 mln zgonów rocznie wśród populacji europejskiej1. Chociaż zgony z przyczyn sercowo-naczyniowych u osób do 65 r.ż. są częstsze u mężczyzn, to w populacji ogólnej, bez względu na przedział wiekowy, przeważa liczba zgonów kobiet, która wynosi 2,2 mln w porównaniu z 1,8 mln zgonów rocznie w grupie mężczyzn2.

Wytyczne European Society of Cardiology (ESC) od wielu lat podkreślają znaczenie prewencji oraz profilaktyki wśród pacjentów zagrożonych chorobą układu sercowo-naczyniowego. Prewencja, zdefiniowana jako podjęcie skoordynowanych działań na poziomie populacyjnym mających na celu całkowitą eliminację bądź obniżenie zapadalności na choroby serca i naczyń, powinna być przekrojowo stosowana u wszystkich pacjentów, a szczególnie u osób starszych, z dodatnim wywiadem rodzinnym bądź obciążonych już jednym z czynników ryzyka1.

Dzięki poprawie standardów opieki medycznej i dostępności szerokiej diagnostyki możemy obserwować zwiększoną przeżywalność epizodów CVD u pacjentów, którzy po pierwszym przebytym incydencie stają się podatni na kolejne epizody niedokrwienne, a tym samym kwalifikują się do grupy bardzo wysokiego ryzyka. Dodatkowo wzrasta częstość występowania czynników ryzyka choroby niedokrwiennej serca, takich jak cukrzyca (DM – diabetes mellitus) czy otyłość, które dodatkowo obciążają pacjentów, przyczyniając się do szybszego postępu choroby1. Autorzy nowych wytycznych European Society of Cardiology i European Atherosclerosis Society (ESC/EAS) 2019 postanowili zatem zaktualizować docelowe stężenia cholesterolu frakcji lipoprotein o małej gęstości (LDL-C – low density lipoprotein cholesterol) u tych pacjentów, którzy ze względu na zdiagnozowaną już chorobę niedokrwienną serca oraz inne choroby współistniejące wymagają jeszcze bardziej restrykcyjnego sposobu leczenia.

W niniejszym artykule odniesiono się do najnowszych wytycznych ESC/EAS 2019 i przedstawiono w skrócie najważniejsze zmiany, jakie zaszły w leczeniu dyslipidemii w ciągu ostatnich lat. Zwrócono uwagę przede wszystkim na nowo wyznaczone niższe docelowe stężenia cholesterolu frakcji LDL oraz schemat leczenia hipolipemizującego.

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Zaburzenia gospodarki lipidowej jako czynnik ryzyka choroby sercowo-naczyniowej

Wyniki najnowszych badań udowadniają, że w prewencji choroby niedokrwiennej serca (CAD – coronary artery disease) niezwykle ważną rolę odgrywa kontrola stężenia cholesterolu [...]

Najważniejsze zmiany w wytycznych ESC/EAS 2019

Zgodnie z najnowszymi wytycznymi w celu skutecznego zapobiegania chorobom sercowo-naczyniowym zaleca się utrzymywanie LDL-C możliwie na jak najniższym poziomie, szczególnie u pacjentów wysokiego i bardzo [...]

Podsumowanie

Najnowsze wytyczne ESC/EAS 2019 skupiają się przede wszystkim na intensywnej i długofalowej redukcji stężenia LDL-C, co pociąga za sobą zmniejszenie ryzyka sercowo-naczyniowego. [...]

Do góry