Wytyczne w praktyce

Najważniejsze zmiany w wytycznych GINA 2020

prof. dr hab. n. med. Joanna Domagała-Kulawik

Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych, Pneumonologii i Alergologii, Warszawski Uniwersytet Medyczny

Adres do korespondencji:

prof. dr hab. n. med. Joanna Domagała-Kulawik

Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych, Pneumonologii i Alergologii,

Warszawski Uniwersytet Medyczny

ul. Banacha 1A, 02-097 Warszawa

e-mail: domagalakulawik@gmail.com

  • Omówienie najważniejszych zagadnień zawartych w raporcie GINA 2020, w tym dotyczących działań w okresie pandemii COVID-19
  • Rola postępowania niefarmakologicznego i edukowania pacjentów
  • Algorytm rozpoznawania i różnicowania astmy oraz zasady stosowania leków w zależności od objawów i stopnia zaostrzenia choroby

Astma jest poważną przewlekłą chorobą układu oddechowego we wszystkich grupach wiekowych, występującą u 1-18% populacji na świecie w różnych krajach. Jest to choroba na tyle rozpowszechniona, że jej diagnostyka i leczenie wymagają globalnego podejścia z zapewnieniem dostępności do nowoczesnego sposobu postępowania. W 1993 r. World Health Organization (WHO) we współpracy z National Heart, Lung, and Blood Institute (NHLBI) opracowała raport z warsztatów dotyczących strategii prowadzenia astmy i zapobiegania jej, co stało się podstawą do zorganizowania grupy roboczej Global Initiative for Asthma (GINA), której celem jest propagowanie informacji na temat postępowania w astmie na podstawie wyników badań naukowych. Wyniki prac zespołu ukazują się jako raport GINA i od 2002 r. Science Committee GINA dokonuje uaktualnień zaleceń. Dostęp do raportu jest powszechny: www.ginasthma.org1.

Oryginalny raport jest obszerny, zajmuje 209 stron, ale jest bardzo przejrzysty i zrozumiały, podzielony na rozdziały, bogato zilustrowany, z licznymi powtórzeniami ważnych fragmentów. Podane są w nim wszystkie publikacje, które stanowią podstawę opracowania. Zmiany dokonywane w kolejnych edycjach są wyszczególnione na wstępie dokumentu. W 2019 r. dokonano znaczących zmian dotyczących leczenia – uznano, że w pierwszym etapie terapii astmy o lekkim nasileniu nie należy stosować krótko działających β2-mimetyków (SABA – short-acting β-mimetics), i podkreślono znaczenie glikokortykosteroidów wziewnych (GKSw) w podstawowym postępowaniu. Jako nową formę leczenia doraźnego przyjęto stosowanie preparatu złożonego z GKSw i formoterolu. Była to zmiana znaczna i w zasadzie nadal jest dla wielu praktyków nowa. Utrzymano ją w kolejnej edycji z 2020 r. Ponadto w ostatniej edycji zaznaczono, że nie będzie używane określenie „off-label” (czyli poza wskazaniami) odnośnie do nowych terapii, których stosowanie powinno być zgodne z lokalnymi regulacjami. Pozostałe zmiany dotyczą szczegółów terapii. Warto więc ponownie zagłębić się w cały dokument, aby przypomnieć zasady rozpoznawania i oceny choroby.

COVID-19

W GINA 2020 odniesiono się do bieżącej sytuacji epidemiologicznej związanej z pandemią COVID-19 (coronavirus disease 2019). Oto kolejne ważne punkty tymczasowych wytycznych prowadzenia astmy w okresie pandemii:

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Rozdział 1. Definicja, opis, rozpoznawanie astmy

Astma jest heterogenną chorobą, zwykle związaną z przewlekłym zapaleniem w drogach oddechowych. Jest definiowana na podstawie takich objawów ze strony układu oddechowego, jak: [...]

Rozdział 2. Ocena choroby

Ocena kontroli astmy jest kluczowa w prowadzeniu choroby i obejmuje: objawy oceniane przez pacjenta, możliwość ich łagodzenia w wyniku leczenia oraz ryzyko niekorzystnego przebiegu [...]

Rozdział 3. Cel leczenia: kontrola objawów i minimalizowanie ryzyka złego przebiegu

Ta część zaleceń jest najobszerniejsza i najważniejsza. Podzielono ją na pięć podrozdziałów obejmujących zasady postępowania farmakologicznego i samoopieki w aspekcie różnego obrazu klinicznego i ciężkości [...]

Rozdział 4. Zaostrzenia

Zaostrzenie astmy jest definiowane jako ostre lub pod­ostre pogorszenie objawów w porównaniu ze stanem zwykłym; określa się je także jako atak, epizod [...]

Rozdział 5. Astma i POChP

Według raportu GINA astma i POChP obejmują ogrom sytuacji związanych z przewlekłymi objawami ze strony układu oddechowego. Objawy obu schorzeń są podobne, aczkolwiek [...]

Rozdział 6. Astma u dzieci

Rozdział ten dotyczy astmy u dzieci

Rozdział 7. Jak zapobiegać astmie

Rozwój astmy jest wynikiem współoddziaływania czynników genetycznych i środowiskowych. Eliminacja szkodliwych czynników środowiskowych może mieć więc dość istotne znaczenie dla minimalizacji ryzyka [...]

Zmiany GINA 2020 w porównaniu z poprzednią edycją

Naturalnym wymogiem chwili jest opracowanie strategii leczenia astmy w okresie pandemii COVID-19, co przedstawiono na wstępie.

Komentarz

GINA jest dokumentem znanym polskim specjalistom i dobrze rozpoznawalnym. W oryginale jest dość obszerny, ale dostępna jest wersja kieszonkowa, znacznie zmniejszona. Raport GINA [...]

Do góry