Geriatria

Nieswoiste choroby zapalne jelit u osób starszych

dr n. med. Karolina Radwan1

prof. dr hab. n. med. Piotr Radwan2

1Medicover Polska w Warszawie
2Katedra i Klinika Gastroenterologii, Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Adres do korespondencji:

dr n. med. Karolina Radwan

Medicover Polska

ul. Klimczaka 2, 02-797 Warszawa

e-mail: radwan.karolina@gmail.com

  • Nieswoiste zapalenia jelit, w tym wrzodziejące zapalenie jelita grubego i choroba Leśniowskiego-Crohna, w około 15% przypadków są rozpoznawane u osób >60 r.ż. Charakteryzują się łagodniejszym przebiegiem oraz mniejszą tendencją do powikłań i progresji
  • Zasady diagnostyki i leczenia są podobne jak u młodszych pacjentów. Postępowanie kliniczne wymaga jednak uwzględnienia chorób współistniejących i potencjalnych interakcji lekowych
  • Terapia preparatami immunosupresyjnymi i biologicznymi jest obarczona ryzykiem poważnych działań niepożądanych. Wskaźniki hospitalizacji są wyższe, zaś zwiększona śmiertelność po zabiegach operacyjnych zależy od chorób współistniejących

Wrzodziejące zapalenie jelita grubego (WZJG) i choroba Leśniowskiego-Crohna (ChLC), określane łącznie mianem nieswoistych chorób zapalnych jelit (NChZJ), najczęściej mają swój początek w drugiej lub trzeciej dekadzie życia. Kolejny, nieco mniejszy wzrost zachorowań występuje w późniejszym okresie, zwykle między 50 a 70 r.ż.1 W ostatnich latach obserwuje się znaczny wzrost zapadalności na NChZJ, co wraz z wydłużeniem życia i starzeniem się populacji powoduje, że należy się spodziewać zwiększenia liczby chorych z tymi schorzeniami w tzw. wieku podeszłym, a więc liczących ponad 60-65 lat. Obecnie 10-30% pacjentów z NChZJ ma ponad 60-65 lat2. U części z nich choroba zaczęła się w młodym wieku i trwa z różnym nasileniem aż do wieku podeszłego. Wykazano jednak, że w 10-15% przypadków początek choroby ma miejsce dopiero w późnych dekadach życia3,4. Zapadalność zmniejsza się z wiekiem: ok. 65% pacjentów ma 60-70 lat, 25% – 70-80, a 10% ponad 80 lat5.

Określenie „pacjenci starsi” lub „w podeszłym wieku” nie ma jednoznacznej definicji. Według World Health Organization (WHO) jest to wiek >65 lat. Niemniej większość opracowań klinicznych dotyczących NChZJ przyjmuje 60 lat jako wiek graniczny, powyżej którego pacjent jest uznawany za będącego w wieku podeszłym4.

Wśród pacjentów w podeszłym wieku, chorujących na NChZJ należy wyróżnić dwie grupy:

  • osoby, które zachorowały już w młodym wieku i chorują nadal w ciągu całego życia, a więc i w wieku podeszłym
  • osoby, u których choroba rozwinęła się >60 r.ż.

Zróżnicowanie to jest bardzo istotne, a nie zawsze uwzględniane w pracach dotyczących tego tematu4,6.

W badaniach epidemiologicznych, opartych na dużym materiale stwierdzono, że obecnie 1/20 przypadków ChLC i 1/8 przypadków WZJG jest rozpoznawana u osób, które przekroczyły 60 r.ż.6 Wskaźniki zapadalności na NChZJ u osób starszych wahają się według...

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Charakterystyka odrębności klinicznych występujących u chorych z NChZJ w starszym wieku

Należy zwrócić szczególną uwagę na specyficzność problemów spotykanych u chorych z NChZJ w podeszłym wieku. Ta grupa pacjentów charakteryzuje się zwykle zmniejszoną wydolnością [...]

Obraz kliniczny NChZJ u pacjentów w starszym wieku

W większości prac stwierdzono, że NChZJ u osób w podeszłym wieku charakteryzują się stosunkowo łagodniejszym przebiegiem w porównaniu z młodszymi pacjentami6,13. W przypadku ChLC u chorych starszych częściej [...]

Lokalizacja zmian zapalnych i postacie NChZJ u osób starszych

Najczęstszą lokalizację zmian zapalnych w przebiegu WZJG u chorych w wieku >60 r.ż. stanowi lewa część okrężnicy (postać E2 według klasyfikacji montrealskiej)4,6. Należy przy [...]

Choroby współistniejące i interakcje lekowe

U pacjentów geriatrycznych częściej obserwuje się jedną lub kilka chorób współistniejących wymagających przewlekłego leczenia. W jednym z opracowań oszacowano, że 34% pacjentów z NChZJ w wieku [...]

Diagnostyka NChZJ u osób starszych

U chorych z NChZJ w wieku podeszłym sposób postępowania diagnostycznego jest podobny jak w grupie młodszych pacjentów. W przypadku starszych chorych hospitalizowanych z powodu NChZJ trzeba jednak [...]

Farmakoterapia NChZJ u pacjentów w starszym wieku

Ogólne reguły leczenia NChZJ u chorych w wieku podeszłym są podobne jak w grupie młodszej. Nadrzędny cel terapii stanowi uzyskanie, a następnie podtrzymanie remisji choroby. [...]

Leczenie szpitalne

Częstość hospitalizacji wśród chorych w starszym wieku jest zdecydowanie wyższa niż u młodszych. Przy przyjęciu do szpitala ogólny stan kliniczny pacjentów geriatrycznych jest [...]

Leczenie chirurgiczne NChZJ u pacjentów w starszym wieku

Około 25% zabiegów operacyjnych z powodu NChZJ wykonuje się u pacjentów >55 r.ż.20 Wskazania do leczenia operacyjnego u chorych z NChZJ w starszym wieku są podobne [...]

Szczepienia ochronne u osób starszych z NChZJ

Wśród chorych z NChZJ przyjmujących GKS, IMMS i/lub leki biologiczne niezależnie od wieku stwierdza się istotnie zwiększone ryzyko zakażeń. Problem ten [...]

Ryzyko rozwoju choroby nowotworowej

Pacjenci w wieku podeszłym z rozpoznaną i leczoną ChLC mają zwiększone ryzyko rozwoju kilku typów nowotworów, tj. raka jelita cienkiego, trzustki, nerki, płuc i żołądka [...]

Do góry