Hematologia

Wskazania do biopsji szpiku kostnego

dr n. med. Mateusz Ziarkiewicz

Klinika Hematologii, Transplantologii i Chorób Wewnętrznych, Warszawski Uniwersytet Medyczny

Adres do korespondencji:

dr n. med. Mateusz Ziarkiewicz

Klinika Hematologii, Transplantologii i Chorób Wewnętrznych,

Warszawski Uniwersytet Medyczny

ul. Banacha 1A, 02-097 Warszawa

  • Wskazanie sytuacji, w których warto wykonać biopsję szpiku, a w których nie ma ona uzasadnienia
  • Omówienie poszczególnych grup pacjentów według zaburzeń morfologii krwi lub obecności innych odchyleń
  • Rola biopsji w diagnostyce różnicowej zaburzeń morfologii krwi z uwzględnieniem przyczyn hematologicznych i niehematologicznych

Zagadnienie oceny wskazań do biopsji szpiku kostnego jest podstawowym tematem w praktyce hematologa pracującego w poradni. Jest również istotne dla lekarza internisty lub specjalisty z innej dziedziny, który na oddziale opiekuje się pacjentem z problemem hematologicznym. Należy podkreślić, że liczne choroby niehematologiczne mogą wywoływać zaburzenia obrazu krwi obwodowej poprzez wpływ na przeżycie krwinek na obwodzie lub stopień ich produkcji w szpiku, jednak nie mają charakterystycznego obrazu morfologicznego w szpiku kostnym. Stąd wielu lekarzy innych specjalizacji będzie się często spotykać z niespecyficznym obrazem szpiku kostnego.

Pacjent z zaburzeniami morfologii krwi

Pacjent z izolowaną neutropenią

Pacjenci z izolowaną neutropenią w zakresie od 1000 do 2000/µl, wśród których dominują kobiety w wieku 20-50 lat, stanowią dużą grupę osób korzystających z konsultacji w poradni hematologicznej. Typowo odchyleniom laboratoryjnym nie towarzyszą kliniczny niedobór odporności ani inne istotne choroby przewlekłe. W rozmazie nie obserwuje się patologicznych form białych krwinek, jedynie proporcje neutrofili do limfocytów są nieprawidłowe. Należy wykluczyć zakażenia wirusowe (zwłaszcza ludzkim wirusem niedoboru odporności [HIV – human immunodeficiency virus], wirusem zapalenia wątroby typu C [HCV – hepatitis C virus], wirusem zapalenia wątroby typu B [HBV – hepatitis B virus]), zaburzenia odporności humoralnej (całkowite IgG, IgA, IgM), choroby układowe tkanki łącznej i wpływ leków (głównie przeciwpadaczkowych, neuroleptyków). Biopsja szpiku kostnego w tej grupie pacjentów jest do rozważenia jedynie w przypadku utrzymującej się neutropenii poniżej 1000/µl oraz przy braku wyrzutu neutrofili w teście z hydrokortyzonem.

Pacjent z izolowaną małopłytkowością

Pacjenci z izolowaną małopłytkowością to druga co do częstości grupa chorych konsultowanych przez hematologa. Izolowana (!) małopłytkowość w zakresie od 100 000 do 150 000/µl zazwyczaj nie wymaga oceny hematologicznej. W małopłytkowości rzędu 50 000-100 000 należy poszukiwać przede wszystkim:

  • patologii naczyniowych: powikłanej miażdżycy, tętniaków, dużych naczyniaków, stentowania lub protezowania naczyń
  • przewlekłego procesu wykrzepiania (DIC – disseminated intravascular coagulation) w przebiegu patologii zastawkowych (w tym infekcyjnego zapalenia wsierdzia) lub chorób nowotworowych
  • przewlekłych chorób wątroby (w tym marskości i alkoholowego stłuszczeniowego zapalenia wątroby)
  • zakażeń wirusowych (jak w neutropenii)
  • układowych chorób tkanki łącznej.

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Pacjent bez zaburzeń morfologii krwi

Biopsja szpiku może być konieczna u pacjentów z prawidłową morfologią krwi w celu wykrycia małego nacieku nowotworowego nieujawniającego się zaburzeniami hematopoezy. Z taką sytuacją mamy [...]

Podsumowanie

Biopsja szpiku jest niezbędną procedurą diagnostyczną w rozpoznawaniu większości białaczek ostrych i przewlekłych, szpiczaka plazmocytowego, chłoniaków z dominującą lokalizacją szpikową, zespołów mielodysplastycznych i innych rzadszych [...]

Do góry