Wytyczne w praktyce

Postępowanie w zastawkowych wadach serca – wytyczne AHA/ACC

dr n. med. Maciej Mitrosz

prof. dr hab. n. med. Tomasz Hirnle

Klinika Kardiochirurgii, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku

Adres do korespondencji:

dr n. med. Maciej Mitrosz

Klinika Kardiochirurgii, Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku

ul. Marii Skłodowskiej-Curie 24A, 15-276 Białystok

e-mail: mitrosz@gmail.com

  • Decyzja o sposobie leczenia stenozy aortalnej (TAVI/SAVR) powinna być podjęta na podstawie skali ryzyka operacyjnego, skali kruchości oraz obecności istotnych dysfunkcji narządowych
  • U pacjentów po TAVI preferuje się monoterapię z użyciem kwasu acetylosalicylowego w dawce 75-100 mg
  • U pacjentów z ciężką, objawową, pierwotną niedomykalnością mitralną zaleca się leczenie zabiegowe bez względu na wartość LVEF

W grudniu 2020 r. zostały wydane amerykańskie wytyczne poświęcone zastawkowym wadom serca. Poprzednie zalecenia opublikowano w 2014 r. i zaktualizowano je w 2017 r. Rekomendacje zostały przygotowane głównie przez towarzystwa kardiologiczne – American College of Cardiology (ACC) i American Heart Association (AHA) – przy udziale kilku innych towarzystw, w tym kardio-torakochirurgicznych. Warto zaznaczyć, że tytuł wytycznych europejskich z 2021 r. ,,2021 ESC/EACTS Guidelines for the management of valvular heart disease” o wiele wyraźniej pokazuje ścisłą współpracę European Society of Cardiology (ESC) i European Association of Cardio-Thoracic Surgery (EACTS).

Nowe wytyczne amerykańskie mają bardzo przejrzysty układ. Oprócz schematów postępowania zawierają wiele informacji na temat patofizjologii, epidemiologii i wyników leczenia. W porównaniu z wytycznymi europejskimi z 2021 r. obejmują również problematykę infekcyjnego zapalenia wsierdzia.

W aktualnych zaleceniach nadal stosowana jest 4-stopniowa skala opisująca stopień zaawansowania wad. Opracowano ją na podstawie występowania objawów klinicznych, morfologii i stopnia nasilenia zmian zastawkowych, a także zaburzeń funkcji komór oraz krążenia płucnego.

W procesie kwalifikacji do leczenia zabiegowego wciąż kluczową rolę odgrywa kardiogrupa. Zaleca się, aby w przypadku niespójnego obrazu klinicznego i rutynowo wykonywanych nieinwazyjnych badań dodatkowych diagnostykę poszerzyć o tomografię komputerową, rezonans magnetyczny, badania obciążeniowe, przezprzełykowe badanie echokardiograficzne lub cewnikowanie serca.

Zwężenie zastawki aortalnej

Każda aktualizacja wytycznych z zakresu zastawkowych wad serca odnosi się w największym stopniu do postępowania u pacjentów ze stenozą aortalną. Jest to następstwem publikacji wyników badań dotyczących zabiegów przezcewnikowego wszczepienia zastawki aortalnej (TAVI – transcatheter aortic valve implantation) u coraz mniej obciążonych chorych.

W omawianych wytycznych istotnie zmienił się sposób kwalifikacji do zabiegów na zastawce aortalnej. Decyzja o metodzie leczenia wynika przede wszystkim z rodzaju protezy zastawkowej, jaką należy wszczepić danemu pacjentowi. U chorych <50 r.ż., prz...

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Niedomykalność zastawki aortalnej

W najnowszych wytycznych zmieniono wskazania do operacji pacjentów z ciężką, bezobjawową niedomykalnością aortalną. Aktualnie operacja jest zalecana, gdy frakcja wyrzutowa lewej komory (LVEF [...]

Stenoza zastawki mitralnej

W aktualnych wytycznych nie wprowadzono istotnych zmian dotyczących postępowania u pacjentów ze stenozą mitralną. Wyraźnie rozróżniono w nich stenozę mitralną na tle choroby reumatycznej [...]

Pierwotna niedomykalność zastawki mitralnej

Według aktualnych zaleceń interwencja na zastawce mitralnej jest zalecana u wszystkich objawowych pacjentów, z ciężką niedomykalnością bez względu na frakcję wyrzutową lewej komory. [...]

Wtórna niedomykalność zastawki mitralnej

Zmiany dotyczące postępowania u pacjentów z wtórną niedomykalnością mitralną są przede wszystkim następstwem publikacji wyników badań Cardiovascular Outcomes Assessment of the MitraClip Percutaneous Therapy [...]

Niedomykalność zastawki trójdzielnej

Nie wprowadzono istotnych zmian w zaleceniach dotyczących postępowania u pacjentów z niedomykalnością zastawki trójdzielnej. Nadal należy rozważyć leczenie operacyjne w przypadku pierwotnej, ciężkiej, objawowej niedomykalności. [...]

Złożone/kombinowane wady zastawkowe

Niewątpliwie największym atutem tego rozdziału są jego właściwości dydaktyczne pozwalające zrozumieć hemodynamikę złożonych/kombinowanych wad serca.

Protezy zastawkowe

W aktualnych zaleceniach nie wprowadzono istotnych zmian w algorytmie doboru protezy zastawkowej. Aktualnie bioprotezy preferowane są u pacjentów >65 r.ż., a nie jak wcześniej >70 [...]

Procedury złożone

Z punktu widzenia codziennej praktyki klinicznej należy zwrócić uwagę przede wszystkim na zalecenia dotyczące postępowania u pacjentów zakwalifikowanych do TAVI ze współistniejącą chorobą [...]

Infekcyjne zapalenie wsierdzia, postępowanie u kobiet w ciąży

Nie wprowadzono istotnych zmian w zaleceniach dotyczących postępowania u kobiet w ciąży oraz w przypadku infekcyjnego zapalenia wsierdzia. Nie różnią się one także istotnie od [...]

Do góry