Diagnostyka laboratoryjna

Diagnostyka białkomoczu

dr n. med. Krzysztof Wróblewski

Klinika Chorób Wewnętrznych i Nefrodiabetologii, Uniwersytet Medyczny w Łodzi

Adres do korespondencji:

dr n. med. Krzysztof Wróblewski

Klinika Chorób Wewnętrznych i Nefrodiabetologii,

Uniwersytet Medyczny w Łodzi

ul. Żeromskiego 113, 90-549 Łódź

  • Białkomocz definiowany jako wykrywalna obecność białka w przygodnej próbce moczu występuje zarówno u dzieci, jak i u osób dorosłych
  • Białko w moczu może występować w pewnych sytuacjach fizjologicznych oraz w wielu stanach patofizjologicznych, okresowo lub stale
  • Ponieważ w sytuacjach patofizjologicznych obecność białka w moczu jest markerem choroby nerek oraz niezależnym czynnikiem ryzyka rozwoju chorób sercowo-naczyniowych, właściwa diagnostyka jest kluczowa do ustalenia rozpoznania i wdrożenia dalszych zaleceń lub leczenia

Skąd się bierze białko w moczu?

Podczas filtracji kłębuszkowej w obrębie kłębuszka nerkowego błona filtracyjna jest całkowicie przepuszczalna dla wody i rozpuszczonych w niej związków o masie 5 kDa. Wraz ze wzrostem wielkości cząsteczki przepuszczalność przez błonę filtracyjną maleje. W przypadku białek błona filtracyjna jest przepuszczalna głównie dla związków o masie <60 kDa. Błonę filtracyjną w kłębuszku nerkowym tworzą cztery elementy; kierując się od strony światła naczynia są to: warstwa powierzchniowa śródbłonka (ESL – endothelial surface layer), komórki śródbłonka, błona podstawna (GBM – glomerular basement membrane) oraz podocyty. W dużym skrócie warstwa śródbłonka zawiera mikrootwory (tzw. fenestracje) i jest naładowana ujemnie. Większość białek osocza, w tym dominująca albumina oraz globuliny, także posiada ujemny ładunek. Albumina, której masa wynosi ok. 67 kDa, w większości nie zostaje poddana filtracji, natomiast ta ilość, która została przesączona, jak również inne mniejsze białka ulegają reabsorpcji zwrotnej głównie w cewce bliższej nefronu. Reabsorbowane na zasadzie endocytozy białka rozkładają się w lizosomach, dlatego w swojej pierwotnej formie nie powracają do krwiobiegu. Globuliny, których masa wynosi od ok. 100 kDa do nawet 1000 kDa, z powodu swojego rozmiaru oraz ujemnego ładunku w warunkach fizjologicznych nie są filtrowane przez pory w błonie filtracyjnej1.

W warunkach fizjologicznych niemal cała pula białek filtrowanych przez błonę filtracyjną ulega reabsorpcji, dlatego całkowite wydalanie białka z moczem wynosi jedynie ok. 150 mg/24 h; białkiem tym jest głównie uromodulina (białko Tamma-Horsfalla) wydzielana przez komórki cewek ramienia wstępującego pętli Henlego. Wydalanie albuminy z moczem jest bardzo śladowe i wynosi 5-10 mg/24 h (przy średnim stężeniu w surowicy około 45 g/l)2.

Uwaga leksykalna: albumina jest tylko jedna. Nie istnieje w liczbie mnogiej ani w formie mikro lub makro. Z tego powodu nie powinno stosować się określeń „albuminy”, „mikroalbuminuria” ani „makroalbuminuria”, które swego czasu wprowadzono w celu o...

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Jakie badania są zalecane w diagnostyce białkomoczu?

W diagnostyce białkomoczu badaniem z wyboru jest ilościowa ocena albuminy wydalanej z moczem w stosunku do wydalanej kreatyniny w postaci wskaźnika ACR (albumin to creatinine ratio) [...]

Jakie badania są obarczone dużym błędem?

Badanie, które jest obarczone bardzo dużym błędem diagnostycznym, to tzw. test paskowy. Stosuje się go w warunkach ambulatoryjnych i służy wyłącznie ocenie jakościowej. [...]

W jakich sytuacjach pojawia się białko w moczu?

W pewnych sytuacjach fizjologicznych obecność białka w moczu może być przejściowa i nie wynikać ze zmian patologicznych ani z choroby. Do sytuacji tych zalicza się [...]

Białkomocz w stanach patofizjologicznych

Białkomocz w stanach patofizjologicznych może przebiegać bezobjawowo (kiedy zostaje przypadkowo wykryty podczas wykonywania badania ogólnego moczu) lub objawowo jako składowa zespołu nerczycowego [...]

Na czym opiera się diagnostyka białkomoczu?

W przypadku stwierdzenia bezobjawowego białkomoczu w badaniu ogólnym moczu należy oznaczyć wskaźnik ACR oraz szacunkowy wskaźnik filtracji kłębuszkowej (eGFR – estimated glomerular filtration [...]
Do góry