Wytyczne w praktyce

Leczenie zakażenia Clostridioides difficile u dorosłych

dr n. med. Jowita Szeligowska

dr hab. n. med. Adam Przybyłkowski

Klinika Gastroenterologii i Chorób Wewnętrznych, Warszawski Uniwersytet Medyczny

Adres do korespondencji:

dr n. med. Jowita Szeligowska

Klinika Gastroenterologii i Chorób Wewnętrznych,

Warszawski Uniwersytet Medyczny


ul. Banacha 1A, 02-091 Warszawa

  • Omówienie wytycznych amerykańskich towarzystw IDSA i SHEA z 2021 r. dotyczących postępowania w zakażeniach Clostridioides difficile u dorosłych oraz odniesienie ich do wytycznych europejskich (ESCMID) i polskich
  • Miejsce fidaksomycyny i wankomycyny w schematach terapeutycznych oraz inne możliwości postępowania
  • Sposoby działań profilaktycznych, w których główną rolę odgrywa ograniczenie antybiotykoterapii

Amerykańskie towarzystwa – Infectious Diseases Society of America (IDSA) oraz Society for Healthcare Epide­miology of America (SHEA) – w 2021 r. opracowały i opublikowały zaktualizowane wytyczne dotyczące leczenia zakażenia o etiologii Clostridioides difficile u dorosłych. Poprzednie wytyczne tych towarzystw wydano w 2017 r. W nowych zaleceniach skoncentrowano się na trzech aspektach. Dwa pierwsze to nowe miejsce fidaksomycyny w strategii terapeutycznej u pacjentów z pierwszym epizodem zakażenia oraz z jego nawrotem. Trzeci traktuje o wskazaniach do zastosowania bezlotoksumabu, przeciwciała monoklonalnego wiążącego toksynę B wytwarzaną przez Clostridioides difficile1.

W gronie autorów wytycznych znaleźli się specjaliści z różnych dziedzin medycyny. Wspólnym mianownikiem łączącym obszary ich aktywności naukowej, badawczej i klinicznej jest leczenie zakażeń Clostridioides difficile (CDI – Clostridioides difficile infection). Pracę autorów nadzorował metodolog kliniczny. Rekomendacje panelu ekspertów sformułowano na podstawie dowodów pochodzących z systematycznych przeglądów literatury. Do oceny jakości dowodów i siły rekomendacji wykorzystano metodę Grading of Recommendations Assessment, Development and Evaluation (GRADE). Jakość dowodów oceniono za pomocą czterostopniowej skali: wysoka, średnia, niska, bardzo niska. Siłę rekomendacji oceniano dwustopniowo: silna lub warunkowa (tab. 1).

Do analizy skuteczności leczenia pierwszego incydentu zakażenia Clostridioides difficile eksperci wybrali 4 badania, z czego 2 wykorzystano już w czasie tworzenia zaleceń w 2017 r., a 2 kolejne dobrano spośród 3609 badań, których wyniki opublikowano do maja 2020 r. Do analizy i sformułowania zaleceń w postępowaniu przy nawrotach zakażeń wytypowano 3 badania. Wybrane badania były przeprowadzone z randomizacją, uznano je za rzetelne i wiarygodne (tab. 2).

Czy u pacjenta z pierwszym epizodem CDI lepiej zastosować fidaksomycynę niż wankomycynę?

Rekomendacja

Sugeruje się, aby u pacjentów z pierwszym epizodem zakażenia Clostridioides difficile zastosować raczej fidaksomycynę niż wankomycynę, jeżeli fidaksomycyna jest dostępna (zalecenie warunkowe, umiarkowana jakość dowodów). Zalecenie to wynika z dany...

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Czy u pacjenta z pierwszym epizodem CDI lepiej zastosować fidaksomycynę niż wankomycynę?

Sugeruje się, aby u pacjentów z pierwszym epizodem zakażenia Clostridioides difficile zastosować raczej fidaksomycynę niż wankomycynę, jeżeli fidaksomycyna jest dostępna (zalecenie warunkowe, umiarkowana [...]

Czy u pacjenta z nawrotowym CDI należy raczej zastosować fidaksomycynę czy wankomycynę?

U pacjentów z nawrotem zakażenia Clostridioides difficile zaleca się raczej fidaksomycynę w standardowej lub pulsacyjnej dawce niż wankomycynę w standardowej dawce (zalecenie warunkowe, niska jakość [...]

Czy u pacjentów z CDI należy zastosować bezlotoksumab równolegle ze standardowymi antybiotykami czy same standardowe antybiotyki?

W przypadku pacjentów z nawrotem zakażenia Clostridioides difficile w ciągu ostatnich 6 miesięcy sugeruje się podanie bezlotoksumabu wraz z antybiotykami stosowanymi w zakażeniu Clostridioides difficile (zalecenie [...]

Komentarz

Zakażenia Clostridioides difficile stanowią istotny odsetek infekcji związanych z kontaktem z ochroną zdrowia. Szacuje się, że globalnie wskaźnik zapadalności wynosi od 1,1 do [...]
Do góry