Nefrologia

Postępowanie z chorym z podejrzeniem zwyrodnienia wielotorbielowatego nerek

dr n. med. Ewa Magdalena Koźmińska

Praktyka Lekarska, Kruszyniany

Adres do korespondencji:

dr n. med. Ewa Magdalena Koźmińska

e-mail: e.m.kozminska@wp.pl

  • Zwyrodnienie wielotorbielowate nerek, a zwłaszcza ADPKD, jest najczęstszą genetycznie uwarunkowaną wadą wrodzoną nerek prowadzącą do ich niewydolności
  • Wczesne ustalenie rozpoznania i rozpoczęcie leczenia pozwalają na spowolnienie postępu choroby i wydłużenie czasu przeżycia
  • Postępowanie polega na eliminowaniu czynników pogarszających czynność nerek, hamowaniu postępu zmian, łagodzeniu objawów i zwalczaniu powikłań

Definicja, klasyfikacja

Zwyrodnienie wielotorbielowate nerek (PKD – polycystic kidney disease) to heterogenna etiologicznie i klinicznie grupa chorób cechująca się występowaniem licznych torbieli w nerkach, którym mogą towarzyszyć torbiele innych narządów, głównie wątroby i trzustki. Występowanie wielotorbielowatości nerek jako pierwszy opisał Pierre Rayer w 1841 r., zaś termin PKD wprowadził Félix Lejars w 1888 r.1

W 1987 r. Committee on Terminology, Nomenclature and Classification, Section on Urology, American Academy of Pediatrics zaproponował podział etiologiczny wyróżniający torbielowatości nerek uwarunkowane genetycznie i niegenetycznie. Zmiany o podłożu genetycznym to:

  • autosomalna dominująca wielotorbielowatość nerek (ADPKD – autosomal dominant polycystic kidney disease)
  • autosomalna recesywna wielotorbielowatość nerek (ARPKD – autosomal recessive polycystic kidney disease)
  • grupa autosomalnie dominujących cewkowo-śródmiąższowych chorób nerek (ADTKD – autosomal dominant tubulointerstitial kidney disease), dawniej określanych mianem torbielowatości rdzenia nerki typu I i II
  • nefronoftyza.

Do wielotorbielowatości nerek nieuwarunkowanych genetycznie zaliczono:

  • dysplazję wielotorbielowatą nerek (MCDK – multicystic dysplastic kidney)
  • gąbczastość rdzenia nerki
  • izolowane torbiele nerek2,3.

Najczęściej są rozpoznawane ADPKD oraz ARPKD i one będą przedmiotem niniejszego artykułu.

Patofizjologia

Oba rodzaje wielotorbielowatości nerek rozwijają się w następstwie zaburzeń genetycznych. U chorych na ARPKD jest to mutacja genu PKHD1 kodującego fibrocystynę. Ostatnio opisano, że za fenotyp ARPKD odpowiadają również mutacje w obrębie genu DZIP1...

Częstość występowania

Autosomalną recesywną wielotorbielowatość nerek rozpoznaje się z częstością 1 na 20 000 żywych urodzeń1,3. Z uwagi na autosomalny recesywny sposób dziedziczenia ryzyko pojawienia się choroby u kolejnych dzieci tych samych rodziców sięga 25%. Ta po...

Objawy kliniczne

ARPKD

Tę postać PKD cechuje wczesne ujawnienie się choroby i jej ciężki przebieg. Już w II/III trymestrze ciąży badanie USG matki pozwala uwidocznić wyraźne powiększenie nerek płodu, małowodzie oraz niewielką ilość lub brak moczu w pęcherzu moczowym. Za...

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Rozpoznawanie

Podejrzenie wielotorbielowatości nerek może nasuwać obraz nerek płodu widoczny w trakcie badania USG ciężarnej matki. Zwraca uwagę powiększenie nerek, ich hipoechogeniczność oraz [...]

Leczenie

Postępowanie podejmowane wobec chorych na PKD ma na celu wyeliminowanie czynników ryzyka pogarszających czynność nerek, hamowanie postępu zmian, łagodzenie objawów oraz [...]

Monitorowanie przebiegu choroby

Przebieg PKD stale postępuje i ostatecznie prowadzi ona nieuchronnie do rozwoju ESRD, niemniej staranna obserwacja chorych stwarza szansę na spowolnienie rozwoju niektórych [...]

Podsumowanie

Zwyrodnienie wielotorbielowate nerek, a zwłaszcza postać ADPKD, jest najczęstszą uwarunkowaną genetycznie wadą wrodzoną nerek prowadzącą do ich niewydolności. Podejrzenie jej występowania może [...]

Do góry