Żywienie

Insulinooporność: postępowanie dietetyczne jako element terapii

mgr Sylwia Leszczyńska

Instytut Zdrowego Żywienia i Dietetyki Klinicznej „Sanvita” w Warszawie

Adres do korespondencji:

mgr Sylwia Leszczyńska

Instytut Zdrowego Żywienia i Dietetyki Klinicznej „Sanvita”

ul. Bracka 18/46, 00-028 Warszawa

e-mail: s.leszczynska@instytutsanvita.pl

  • Głównymi czynnikami predysponującymi do rozwoju insulinooporności (IR) i w następstwie cukrzycy typu 2 są nadwaga i otyłość. Znacznie rzadziej IR występuje u osób z prawidłową masą ciała
  • Zmniejszenie IR u osób otyłych wiąże się z zaburzeniami homeostazy glukozy, większą opornością na działanie insuliny hipertroficznych adipocytów, co skutkuje hiperinsulinemią i zużyciem rezerw trzustki
  • Skład diety może istotnie wpływać na ryzyko rozwoju cukrzycy typu 2, chorób sercowo-naczyniowych i innych zaburzeń metabolicznych będących głównymi powikłaniami IR

Charakterystyka i rozpoznanie IR

Insulinooporność (IR – insulin resistance) jest definiowana jako zaburzenie homeostazy glukozy obejmujące obniżoną wrażliwość tkanek – głównie mięśni, tkanki tłuszczowej, wątroby – na insulinę mimo jej prawidłowego lub zwiększonego stężenia we krwi. Insulinooporność stanowi istotną składową zespołu metabolicznego1 oraz silny i niezależny czynnik ryzyka rozwoju cukrzycy typu 2 (DM2 – diabetes mellitus type 2). Zaobserwowano, że zmniejszona wrażliwość na insulinę występuje na 10-15 lat przed ujawnieniem się cukrzycy. Rozwój IR jest związany z kompensacyjnym wzrostem produkcji insuliny przez komórki β trzustki, co prowadzi do hiperinsulinemii. Stężenia glukozy w początkowym etapie utrzymują się w zakresie norm referencyjnych. Następnie, gdy zdolności wydzielnicze komórek β trzustki zostają wyczerpane, rozwija się stan przedcukrzycowy, a gdy uszkodzeniu ulega 80-90% wysp trzustkowych, ujawnia się DM22,3.

Stan przedcukrzycowy jest definiowany jako:

  • nieprawidłowa glikemia na czczo (IFG – impaired fasting glucose), czyli stężenie glukozy na czczo w zakresie 100-125 mg/dl (5,6-6,9 mmol/l) lub
  • upośledzona tolerancja glukozy (IGT – impaired glucose tolerance), czyli glikemia w 2 godzinie testu obciążenia 75 g glukozy (OGTT – oral glucose tolerance test) wynosząca 140-199 mg/dl (7,8-11 mmol/l)1.

Oba powyższe stany predysponują do rozwoju DM2. Zaobserwowano, że aż u 11% osób ze zdiagnozowanym stanem przedcukrzycowym niepoddanym leczeniu w ciągu roku rozwinie się DM2. U osób z IFG jako dominujący obserwuje się wątrobowy typ insulinooporności, a IGT wiąże się z mniejszą wrażliwością mięśni na insulinę; w tym przypadku konsekwencją IR jest zaburzone działanie insuliny w obu fazach testu OGTT – we wczesnej (0-30 min) i w późnej (60-120 min)2.

Złotym standardem w diagnostyce IR jest klamra metaboliczna euglikemiczna, jednak wykorzystuje się ją głównie w badaniach klinicznych. Powszechnie do rozpoznania IR stosowane są różne wskaźniki, w tym HOMA-IR (homeostasis model assessment of insul...

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Charakterystyka i rozpoznanie IR

Insulinooporność (IR – insulin resistance) jest definiowana jako zaburzenie homeostazy glukozy obejmujące obniżoną wrażliwość tkanek – głównie mięśni, tkanki tłuszczowej, wątroby [...]

Otyłość a insulinooporność

Otyłość jest czynnikiem, który predysponuje do rozwoju insulinooporności i w następstwie cukrzycy typu 2. Patomechanizm, który odpowiada za rozwój cukrzycy typu 2 u osób [...]

Tkanka tłuszczowa

Tkankę tłuszczową tworzą adipocyty, komórki tłuszczowe odpowiedzialne za magazynowanie triacylogliceroli będących głównym zapasowym materiałem energetycznym. W przypadku dodatniego bilansu energetycznego prowadzącego do [...]

Znaczenie najważniejszych adipokin w IR

Zmniejszenie insulinowrażliwości (IS – insulin sensitivity) u osób z otyłością wiąże się z zaburzeniami homeostazy glukozy, większą opornością na działanie insuliny hipertroficznych adipocytów, co [...]

Dietoterapia

Coraz więcej dowodów wskazuje na to, że skład diety ma istotny wpływ na ryzyko rozwoju cukrzycy typu 2, chorób sercowo-naczyniowych i innych [...]

Składniki diety o potencjale zwiększającym wrażliwość na insulinę

Dobrze dotychczas poznanym i istotnym w dietoterapii zaburzeń tolerancji glukozy wskaźnikiem jest indeks glikemiczny (GI – glycemic index). Zakładając, że rekomendacje dietetyczne w cukrzycy [...]

Modele żywieniowe w dietoterapii insulinooporności

W ostatnich latach analizowano wpływ różnych modeli żywieniowych zarówno na profilaktykę, jak i leczenie insulinooporności oraz cukrzycy typu 2. Nie wszystkie mechanizmy wpływu [...]

Podsumowanie

Insulinooporność jest stanem patofizjologicznym, który poprzedza wystąpienie cukrzycy typu 2. Stanowi główną składową zespołu metabolicznego. Otyłość stanowi podstawowy czynnik predysponujący do [...]

Do góry