Diagnostyka i kwalifikacja do leczenia na SOR-ze lub w izbie przyjęć

prof. dr hab. n. med. Stanisław Bartuś1

dr hab. n. med. Marek Rajzer2

dr hab. n. med. Dorota Sobczyk3

dr n. med. Michał Terlecki2

1Oddział Kliniczny Kardiologii oraz Interwencji Sercowo-Naczyniowych, Szpital Uniwersytecki w Krakowie

2I Klinika Kardiologii i Elektrokardiologii Interwencyjnej oraz Nadciśnienia Tętniczego, Szpital Uniwersytecki w Krakowie

3Klinika Chorób Serca i Naczyń, Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II

Adres do korespondencji:

prof. dr hab. n. med. Stanisław Bartuś

Oddział Kliniczny Kardiologii oraz Interwencji Sercowo-Naczyniowych,

Szpital Uniwersytecki w Krakowie

ul. Jakubowskiego 2, 30-688 Kraków

Small bartu%c5%9b stanis%c5%82aw opt

prof. dr hab. n. med. Stanisław Bartuś

Small rajzer marek opt

dr hab. n. med. Marek Rajzer

Small sobczyk dorota opt

dr hab. n. med. Dorota Sobczyk

Small terlecki micha%c5%82 opt

dr n. med. Michał Terlecki

 • Algorytm ESC postępowania na SOR-ze i w izbie przyjęć w przypadku podejrzenia występowania u pacjenta ostrego zespołu wieńcowego
 • Kwalifikacja pacjentów do koronarografii
 • Wstępne leczenie stosowane u pacjentów z ostrym zespołem wieńcowym przed przekazaniem do pracowni hemodynamiki  

W codziennej pracy szpitalnego oddziału ratunkowego (SOR)/izby przyjęć pacjenci z podejrzeniem ostrego zespołu wieńcowego (ACS – acute coronary syndrome) stanowią duże wyzwanie. Ostry ból w klatce piersiowej mogący być m.in. objawem ACS to jedna z najczęstszych przyczyn zgłaszania się dorosłych pacjentów na SOR (ok. 10% wizyt niezwiązanych z urazem)1-5. Należy założyć, że wśród pacjentów SOR-u, którzy zostali przyjęci z powodu dolegliwości bólowych w klatce piersiowej, u 5-10% zostanie rozpoznany zawał serca z uniesieniem odcinka ST (STEMI – ST-segment elevation myocardial infarction), u 15-20% – zawał serca bez uniesienia odcinka ST (NSTEMI – non-STEMI), u ok. 10% – niestabilna dławica piersiowa (UA – unstable angina). U pozostałych chorych za dolegliwości bólowe w klatce piersiowej będzie odpowiadać inny stan chorobowy1-5.

Wśród osób zgłaszających się na SOR/do izby przyjęć z bólem w klatce piersiowej aż u 15% przyczyną bólu nie jest ostry zespół wieńcowy. Do najważniejszych, innych niż ACS, przyczyn bólu w klatce piersiowej, które stanowią bezpośrednie zagrożenie życia i wymagają celowanego leczenia, należą:

 • ostre rozwarstwienie aorty wstępującej
 • ostra zatorowość płucna
 • ciężka stenoza aortalna
 • kardiomiopatia przerostowa
 • zapalenie osierdzia.

Warto podkreślić, że niewystępowanie typowych objawów stenokardialnych nie wyklucza ACS, tzn. wśród pacjentów zgłaszających się na SOR, którzy w wywiadzie nie podają specyficznych zaburzeń wskazujących na ostry zespół wieńcowy, w ok. 2% przypadków zawał serca będzie ostatecznym rozpoznaniem4. Ponadto u ok. 2% pacjentów z bólem w klatce piersiowej błędnie nie rozpoznaje się ACS, a chorzy ci są wypisywani do domu bez odpowiedniej diagnostyki i leczenia, co istotnie pogarsza ich rokowanie6.

Small 3062

Rycina 1. Schemat diagnostyki na SOR-ze lub w izbie przyjęć i kwalifikacji do leczenia na podstawie rekomendowanego przez European Society of Cardiology algorytmu 0 h/1 h

Pobyt pacjenta z podejrzeniem ACS na SOR-ze powinien zostać maksymalnie skrócony i umożliwić: szybkie ustalenie rozpoznania, wstępną stratyfikację ryzyka i wdrożenie niezbędnego leczenia. Postępowanie diagnostyczne na SOR-ze u pacjenta z podejrzeniem ACS opiera się na zintegrowanej ocenie: wywiadu, objawów klinicznych, EKG (który powinien zostać wykonany w ciągu 10 minut od pierwszego kontaktu i niezwłocznie oceniony przez kompetentnego lekarza, a w przypadku wątpliwości diagnostycznych lub nawracających objawów powinien być powtarzany) oraz markerów martwicy mięśnia serca oznaczanych seryjnie7 (ryc. 1).

Zgodnie z zaleceniami European Society of Cardiology (ESC) ciągłe monitorowanie EKG powinno być zapewnione na SOR-ze u wszystkich pacjentów z zawałem serca lub do czasu wykluczenia ACS w celu wykrycia zagrażających życiu zaburzeń rytmu serca7.

Kwalifikacja pacjentów do koronarografii

Na SOR-ze najistotniejszym elementem triage’u pacjentów z ACS jest szybkie zidentyfikowanie chorych, którzy wymagają niezwłocznego przekazania do pracowni hemodynamiki w celu wykonania koronarografii. Pacjenci ze STEMI powinni być przewożeni transportem medycznym do pracowni hemodynamiki bezpośrednio z miejsca zachorowania (na przykład z domu). Jeżeli potwierdzono u nich STEMI na podstawie objawów klinicznych i zapisu EKG, nie wymagają dalszej diagnostyki i powinni być bezzwłocznie poddani koronarografii8. Zabieg ten należy też rozważyć u chorych, dla których istnieje wysoki stopień klinicznego podejrzenia NSTE-ACS (np. znaczący wzrost stężenia troponiny sercowej od poziomu wyjściowego po 1 lub 2, lub 3 godzinach).

Pacjenci z objawami niestabilności hemodynamicznej

Do diagnostyki inwazyjnej tętnic wieńcowych pilnie (<2 godzin) powinni zostać zakwalifikowani pacjenci niestabilni hemodynamicznie z ustalonym na podstawie zapisu EKG rozpoznaniem STEMI7. Za objawy niestabilności hemodynamicznej u tych chorych są uważane:

 • objawy wstrząsu kardiogennego
 • nawracający lub utrzymujący się ból w klatce piersiowej
 • zagrażające życiu zaburzenia rytmu serca
 • zatrzymanie krążenia
 • ostra dekompensacja układu krążenia wynikająca jednoznacznie z ACS
 • w zapisach EKG obniżenia odcinka ST >1 mm w ≥6 odprowadzeniach i uniesienia odcinka ST w aVR i/lub V17.

U tych niestabilnych pacjentów na SOR-ze należy zaplanować wykonanie ewentualnych procedur niezbędnych do wdrożenia przed postępowaniem inwazyjnym w celu wstępnej stabilizacji ich stanu (np. podanie leków inotropowo dodatnich, intubacja, mechaniczna wentylacja).

Do góry