Konsekwencją niedokrwienia siatkówki jest proliferacja naczyń na tarczy nerwu wzrokowego oraz poza nią. Częściej spotyka się neowaskularyzację na tarczy nerwu wzrokowego niż na siatkówce.14 Podobnie jak w retinopatii cukrzycowej nowo powstałe naczynia mogą zostać przerwane i spowodować krwotok do ciała szklistego.

W literaturze opisano pojedyncze przypadki zespołu martwicy oczodołu będącego skutkiem OIS. U tych pacjentów doszło do nieodwracalnej ślepoty w zajętym oku.6

Diagnostyka

Small 32278

Tabela 2. Różnicowanie ocznego zespołu niedokrwiennego z retinopatią cukrzycową i zakrzepem żyły środkowej siatkówki16

W niektórych przypadkach rozpoznanie OIS może sprawiać problemy. Dotyczy to szczególnie różnicowania zmian na dnie oka ze zmianami obserwowanymi w zakrzepie żyły środkowej siatkówki oraz w retinopatii cukrzycowej (tab. 2). Oprócz dokładnie zebranego wywiadu klinicznego i badania w lampie szczelinowej pomocne w ustaleniu prawidłowego rozpoznania mogą być:

  • angiografia fluoresceinowa – u 60% pacjentów z OIS obserwuje się niejednolite i opóźnione (>5 s od pojawienia się barwnika w naczyniach naczyniówki) wypełnianie się tła naczyniówkowego; u 95% chorych faza przepływu tętniczo-żylnego jest wydłużona do >11 s, a u 85% stwierdza się nasilone wybarwienie naczyń siatkówki, szczególnie naczyń tętniczych14
  • angiografia indocyjaninowa – wydłużenie czasu ręka–naczyniówka oraz czasu przepływu wewnątrznaczyniówkowego, występują obszary defektu wypełniania naczyń naczyniówki w biegunie tylnym oraz na średnim obwodzie6
  • badanie elektrofizjologiczne – w elektroretinogramie można zaobserwować obniżenie zarówno fali a, jak i fali b; jest to skutek niedokrwienia w obrębie wewnętrznych i zewnętrznych warstw siatkówki; wzrokowe potencjały wywołane po ekspozycji na silny bodziec wzrokowy wykazują wydłużenie latencji i obniżenie amplitudy6,16
  • ultrasonografia dopplerowska naczyń pozagałkowych – możliwe jest zmniejszenie przepływu w tętnicy ocznej, tętnicy środkowej siatkówki, tętnicach rzęskowych tylnych krótkich oraz często odwrócenie przepływu w tętnicy ocznej.17


Aby rozpoznać podstawową przyczynę OIS, trzeba wykonać ultrasonografię dopplerowską tętnic szyjnych i kręgowych. Pomocnymi badaniami, cechującymi się wysoką czułością i specyficznością, są angiografia metodą rezonansu magnetycznego (angio-MR) i metodą tomografii komputerowej (angio-TK). W niejednoznacznych przypadkach klinicznych badaniem rozstrzygającym powinna być arteriografia naczyń szyjnych (cyfrowa angiografia subtrakcyjna [DSA – digital subtraction angiography]).6

Leczenie

Terapia OIS powinna obejmować leczenie przyczynowe i leczenie objawowe. Wymaga ona współpracy lekarzy kilku specjalności, w szczególności chirurga naczyniowego, okulisty, kardiologa, neurologa i neurochirurga. Leczenie przyczynowe polega na udrożnieniu zwężonej tętnicy szyjnej. Podstawę kwalifikacji pacjentów do tej procedury stanowią wyniki North American Symptomatic Carotid Endarterectomy Trial (NASCET). W badaniu tym wykazano, że największą korzyść z zabiegu odnoszą chorzy płci męskiej, u których stwierdzono objawowe zwężenie naczynia ≥70%, z udarem w wywiadzie, z przejściowymi jednostronnymi porażeniami lub amaurosis fugax.18 American Academy of Neurology (AAN) oraz American Heart Association (AHA)/American Stroke Association (ASS) zalecają wykonanie endarterektomii u pacjentów z objawową stenozą 50-99%, jeśli ryzyko udaru lub zgonu wynosi <6%. U pacjentów z bezobjawową stenozą endarterektomię zaleca się przy zwężeniu 60-99%, jeśli ryzyko okołooperacyjne zgonu lub udaru wynosi <3%.6,19 Zarówno endarterektomia, jak i założenie stentów do zwężonych naczyń mogą przynieść poprawę lub stabilizację widzenia oraz poprawę wyglądu dna oka, pod warunkiem że nie doszło do rozwinięcia się jaskry neowaskularnej.6

Leczenie objawowe ma na celu zmniejszanie odczynu zapalnego, kontrolę ciśnienia wewnątrzgałkowego i zmniejszanie obszarów braku perfuzji na siatkówce. Stosuje się do tego miejscowe glikokortykosteroidy, a także cykloplegiki o długim czasie działania (stabilizacja bariery krew–ciecz wodnista, redukowanie ryzyka krwawienia z naczyń na tęczówce). W terapii podwyższonego ciśnienia wewnątrzgałkowego podaje się leki zmniejszające wydzielanie cieczy wodnistej (np. β-adrenolityki, α2-agoniści, inhibitory anhydrazy węglanowej), natomiast unika kropli z grupy prostaglandyn ze względu na ich działanie prozapalne oraz pilokarpiny, która powoduje miozę i może zwiększać odczyn zapalny. W przypadku jaskry neowaskularnej i opornych na leczenie miejscowe ciśnień w oku należy wykonać zabieg przeciwjaskrowy (trabekulektomię, wszczepienie implantu, cyklofotokoagulację lub w skrajnych przypadkach cyklokrioaplikację).20

Panfotokoagulacja siatkówki u niektórych pacjentów z neowaskularyzacją na tęczówce może zapobiec rozwinięciu się jaskry neowaskularnej (pod warunkiem że w angiografii fluoresceinowej wykazano cechy ischemii na siatkówce); w przypadku nieprzejrzystych ośrodków optycznych należy rozważyć krioretinopeksję. Inną opcją terapeutyczną wykorzystywaną w leczeniu neowaskularyzacji i jej powikłań jest doszklistkowe podanie preparatów blokujących czynnik wzrostu śródbłonka (anty-VEGF – anti-vascular endothelium growth factor).8

Podsumowanie

OIS stanowi poważne zagrożenie dla procesu widzenia i narządu wzroku. Wydaje się, że nadal jest to choroba „niedodiagnozowana”, wymaga bowiem przeprowadzenia wielu badań wysokospecjalistycznych. U podłoża OIS leży zwężenie szyjnych naczyń tętniczych, które są głównym źródłem zaopatrzenia gałki ocznej w krew. Prawidłowe rozpoznanie zespołu jest kluczowe dla zapobiegania poważnym powikłaniom neurologicznym (objawy okulistyczne mogą wyprzedzać incydenty zatorowe w ośrodkowym układzie nerwowym) oraz znacznemu upośledzeniu widzenia.

Do góry