Przypadek czwarty

Kobieta w wieku 62 lat operowana była w czerwcu 2008 roku z powodu guza trzonu trzustki. Z uwagi na stopień zaawansowania miejscowego do badania patomorfologicznego pobrano jedynie fragment tkankowy średnicy 2 × 1 cm. Materiał ten był częściowo uszkodzony technicznie, co utrudniało ustalenie rozpoznania. Niemniej jednak stwierdzono obecność pojedynczych komórek lub małych ich grup w zeszkliwiałym podścielisku. Obraz ten sugerował raka gruczołowego. Tomografia komputerowa jamy brzusznej wykazała obecność guza trzonu trzustki średnicy 75 mm × 35 mm, naciekającego przez ciągłość proksymalne odcinki tętnicy wątrobowej wspólnej, śledzionowej, żołądkowej lewej, pień trzewny oraz odnogi przepony, i guza o średnicy 26 mm w nadnerczu lewym podejrzanego o charakter przerzutowy. Na tej podstawie chorą zakwalifikowano w lipcu 2008 roku do paliatywnej chemioterapii z zastosowaniem gemcytabiny (GCB) w monoterapii. W kontrolnym badaniu TK jamy brzusznej wykonanym po podaniu trzech cykli wyżej wymienionej chemioterapii stwierdzono progresję procesu nowotworowego. Z powodu bardzo dobrego stanu ogólnego i stopnia sprawności (ECOG 0) chorą zakwalifikowano do chemioterapii paliatywnej drugiej linii według schematu FOLFOX4. Po sześciu cyklach FOLFOX4 w kontrolnych badaniach obrazowych (listopad 2009 roku) obserwowano dalszą progresję raka.

Dobry stan ogólny chorej i stopień sprawności ECOG 0 były nieadekwatne do stopnia zaawansowania nowotworu stwierdzanego w badaniach obrazowych i było to zupełnie nietypowe dla przebiegu raka trzustki o charakterze gruczołowym. W związku z tym we wrześniu 2011 roku zweryfikowano wynik badania patomorfologicznego, wykonując badania immunohistochemiczne. Na ich podstawie rozpoznano nowotwór neuroendokrynny NEN G2 według klasyfikacji WHO z 2010 roku z zastrzeżeniem, że ekspresja MIB1 określona wartością do 20 proc. może być niedokładna z uwagi na częściowo uszkodzony technicznie materiał tkankowy. Badanie scyntygraficzne receptorów somatostatynowych SRS w technice tomografii emisyjnej pojedynczych fotonów wykazało obecność dużego, heterogennego, patologicznego i policyklicznego ogniska intensywnego gromadzenia znacznika w rzucie guza trzustki oraz w rzucie guza nadnercza lewego – wykazano gromadzenie intensywności Krenning 3/4, świadczące o ekspresji receptorów somatostatynowych typu SST2, a stężenie chromograniny A (CgA) w surowicy wyniosło 534 IU/l. W lutym 2010 roku rozpoczęto terapię za pomocą somatostatyny o przedłużonym działaniu. W trakcie 2,5-rocznej terapii z zastosowaniem tego leku w kolejnych badaniach obrazowych obserwowano stabilizację procesu nowotworowego i ustąpienie obecnych wcześniej objawów klinicznych (zaczerwienienie twarzy, wzmożona potliwość, biegunki) oraz normalizację stężenia CgA w surowicy. W kontrolnym badaniu SPECT, wykonanym 8.08.2011 roku, wykryto przerzuty w wątrobie, co potwierdzono w badaniu metodą rezonansu magnetycznego (magnetic resonance imaging, MRI) jamy brzusznej. Z powodu progresji NET trzustki w listopadzie 2011 roku do terapii długodziałającym analogiem somatostatyny dołączono ewerolimus.

Po prawie dwuletnim okresie stabilizacji procesu nowotworowego w październiku 2013 roku stwierdzono progresję choroby – odstawiono w terapii ewerolimus i zakwalifikowano chorą do leczenia z zastosowaniem gorących analogów somatostatyny. Obecnie choroba się ustabilizowała, a pacjentka kontynuuje leczenie długodziałającym analogiem somatostatyny.

Przypadek piąty

Mężczyzna w wieku 55 lat przebył operację usunięcia kątnicy z guzem nowotworowym. W badaniu mikroskopowym stwierdzono raka gruczołowego śluzowego. Pacjent otrzymał chemioterapię. Po trzech latach wykryto u niego nieoperacyjny guz szyi. Z pobranych wycinków rozpoznano przerzuty niskozróżnicowanego raka do węzła chłonnego. W wyniku konsultacji preparatów zweryfikowano wynik badania patomorfologicznego. Rozpoznano goblet-cell carcinoid kątnicy w pierwotnie operowanym guzie oraz przerzuty raka neuroendokrynnego do węzła okolicy szyi. Badaniami immunohistochemicznymi, synaptofizyną, chromograniną A i przeciwciałem MIB1 (anty-Ki67) potwierdzono rozpoznanie. Na podstawie scyntygraficznej oceny receptorów somatostatynowych stwierdzono ich dużą aktywność w przerzutowym guzie szyi. Z uwagi na przerzuty niskozróżnicowanego raka oraz ekspresję receptorów somatostatynowych we wrześniu 2010 roku pacjenta zakwalifikowano do chemioterapii z zastosowaniem cisplatyny i etopozydu (schemat PE) w skojarzeniu z długodziałającym analogiem somatostatyny. Na przełomie czerwca i lipca 2011 roku pacjent przebył napromienianie na obszar węzłów chłonnych nadobojczykowych lewych. W trakcie zastosowanego leczenia uzyskano całkowitą remisję procesu nowotworowego. Pacjent pozostaje pod obserwacją.

Do góry