Jak ja to robię

Resekcja hybrydowa guza stromalnego wpustu

Dr n. med. Michał Spychalski
Dr n. med. Włodzimierz Koptas
Prof. dr hab. med. Adam Dziki

Klinika Chirurgii Ogólnej i Kolorektalnej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

Adres do korespondencji: Prof. dr hab. med. Adam Dziki, Klinika Chirurgii Ogólnej i Kolorektalnej Uniwersytetu Medycznego, Plac Hallera 1, 90-647 Łódź

W pracy przedstawiamy nową technikę minimalnie inwazyjną zastosowaną w trudnej lokalizacji guza. Jest to własna modyfikacja resekcji hybrydowej guza stromalnego okolicy wpustu żołądka: przezżołądkowa resekcja staplerowa z dostępu laparoskopowego połączona z mukozektomią.

Leczenie operacyjne guzów stromalnych przewodu pokarmowego w ostatnich latach ewoluuje w kierunku technik małoinwazyjnych. Z uwagi na małe ryzyko przerzutów do węzłów chłonnych uważa się, że nie ma konieczności wykonywania rozległych zabiegów resekcyjnych połączonych z regionalną limfadenektomią. Standardem jest miejscowe wycięcie zmiany, często przeprowadzane techniką laparoskopową. Wciąż aktualnym problemem dla operatora są guzy położone w okolicy połączenia przełykowo-żołądkowego, gdzie dostęp chirurgiczny jest utrudniony. W ostatnich latach coraz częściej wykorzystuje się techniki łączne: laparoskopowo-endoskopowe do operacji zmian w tej lokalizacji.

Wyzwanie dla chirurga

Guzy stromalne (ang. gastrointestinal stromal tumors – GISTs) przewodu pokarmowego są rzadko występującymi nowotworami przewodu pokarmowego. Częstość występowania tego nowotworu mezenchymalnego waha się pomiędzy 12 a 20 przypadkami na milion.[1] Najczęstszą lokalizacją guza stromalnego jest żołądek. Odsetek rozpoznań GIST podczas gastroskopii sięga 0,4 proc.[2] Leczenie chirurgiczne jest podstawową terapią guzów pierwotnych ocenianych jako resekcyjne w badaniach przedoperacyjnych, przy braku przerzutów odległych. W wyższych stopniach zaawansowania możliwe jest włączenie terapii neoadiuwantowej – inhibitora kinazy tyrozynowej – w celu redukcji wielkości guza, co może umożliwić resekcję R0 zmiany. Z uwagi na niewielkie ryzyko przerzutów do węzłów chłonnych, standardem leczenia operacyjnego jest wycięcie guza w granicach zdrowych tkanek, bez konieczności wykonywania rozległych zabiegów resekcyjnych połączonych z regionalną limfadenektomią.[3] Stąd coraz większe zainteresowanie zastosowaniem chirurgicznych technik małoinwazyjnych w leczeniu guzów stromalnych. W przypadku lokalizacji guza na krzywiźnie większej, standardowym postępowaniem jest laparoskopowa rękawowa resekcja żołądka.[3]

Wyzwaniem dla chirurga pozostają guzy okolicy połączenia przełykowo-żołądkowego. Klinowe wycięcie guza w tej lokalizacji jest często niemożliwe. Standardowe postępowanie chirurgiczne polega na resekcji górnej żołądka, często kojarzonej z usunięcie...

Opis przypadku

Do zabiegu hybrydowego została zakwalifikowana 81-letnia pacjentka z guzem okolicy podwpustowej o średnicy 3 cm (ryc. 1).

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Dyskusja

Podstawowym celem leczenia chirurgicznego guzów stromalnych jest wycięcie guza w granicach zdrowych tkanek, bez uszkodzenia jego torebki.[4] Z uwagi na niskie [...]

Naszym zdaniem

1. Prezentowana technika jest godną polecenia alternatywą dla klasycznej operacji.
Do góry