Wytyczne

Leczenie nowotworów w obliczu pandemii COVID-19 na podstawie zaleceń polskich i europejskich

dr n. med. Izabela Chmielewska1

Aleksandra Zimna2

Ewelina Zygmunt2

Hubert Wróblewski2
Dariusz Chojęta2
prof. dr hab. n. med. Paweł Krawczyk1

prof. dr hab. n. med. Janusz Milanowski1

1Katedra i Klinika Pneumonologii, Onkologii i Alergologii, Uniwersytet Medyczny w Lublinie

2Studenckie Koło Naukowe przy Katedrze i Klinice Pneumonologii, Onkologii i Alergologii, Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Adres do korespondencji:

dr n. med. Izabela Chmielewska

Katedra i Klinika Pneumonologii, Onkologii i Alergologii

Uniwersytet Medyczny w Lublinie

ul. Jaczewskiego 8

20-954 Lublin

Small chmielewska opt

dr n. med. Izabela Chmielewska

Small aleksandra zimna1 opt

Aleksandra Zimna

Small ewelina zygmunt opt

Ewelina Zygmunt

Small wroblewski 1 opt

Hubert Wróblewski

Small dariusz chojeta opt

Dariusz Chojęta

Small krawczyk opt

prof. dr hab. n. med. Paweł Krawczyk

Small milanowski fin opt

prof. dr hab. n. med. Janusz Milanowski

• Jak zapewnić bezpieczeństwo chorym onkologicznym w dobie pandemii COVID-19

• Zalecenia dotyczące systemowego leczenia przeciwnowotworowego i wizyt kontrolnych w nowej sytuacji epidemiologicznej

• Podobieństwa i różnice w wytycznych polskich i europejskich towarzystw onkologicznych

SARS-CoV-2 (severe acute respiratory syndrome coronavirus 2) to β-koronawirus należący do rodziny Coronaviridae. Posiada pojedynczą nić RNA o dodatniej polaryzacji [ssRNA(+)]. Jest czynnikiem etiologicznym wywołującym ostre zapalenie dolnych dróg oddechowych, które w niektórych przypadkach klinicznych przyjmuje postać ciężkiego zapalenia płuc oraz zespołu ostrej niewydolności oddechowej wymagających hospitalizacji i zastosowania technik wspomagania oddychania1. Ostrą chorobę zakaźną powodowaną przez SARS-CoV-2 określa się mianem COVID-19 (coronavirus disease 2019)2.

Pierwszy przypadek zakażenia stwierdzono 17 listopada 2019 r., a dotyczył on 55-letniego obywatela Chińskiej Republiki Ludowej, mieszkańca miasta Wuhan3. Od tamtej pory wirus rozprzestrzenił się do niemal każdego państwa świata. Światowa Organizacja Zdrowia (WHO – World Health Organization) 11 marca 2020 r. ogłosiła pandemię COVID-19. Zgodnie z raportem aktualnym w dniu pisania tego opracowania, stwierdzono ponad 2,3 mln przypadków zakażeń oraz ponad 157 tys. przypadków śmiertelnych na całym świecie4.

Wstępne dane pochodzące z aktualnych badań naukowych wskazują, że osoby z chorobą nowotworową mogą stanowić grupę szczególnie wysokiego ryzyka ciężkiego przebiegu COVID-19 i śmierci w przypadku infekcji. Są to często chorzy w podeszłym wieku, z upośledzoną odpornością oraz otrzymujący leczenie, które może pogłębiać stan immunosupresji5. Badacze z Chin wskazują na wyższe ryzyko infekcji SARS-CoV-2 u chorych onkologicznych w porównaniu z badaną populacją ogólną (HR = 2,31; 95% CI: 1,89-3,02)6. Natomiast analiza z Włoch dotycząca 355 osób zmarłych z powodu COVID-19 wskazuje, że 20,3% chorych miało rozpoznany aktywny proces nowotworowy, a ponadto wiele innych chorób współistniejących7.

Pandemia COVID-19 stała się ogromnym wyzwaniem, na skalę światową, dla funkcjonowania ochrony zdrowia, nie tylko w dziedzinie chorób zakaźnych. W związku z tym powstało wiele nowych zaleceń, dokonano także aktualizacji wytycznych w zakresie postępowania diagnostyczno-leczniczego dla lekarzy różnych specjalności. Niniejsze opracowanie powstało jako podsumowanie zaleceń towarzystw polskich i europejskich dotyczących leczenia nowotworów w obliczu pandemii COVID-19.

Wytyczne polskie

Polskie Towarzystwo Onkologii Klinicznej (PTOK)8 oraz Polskie Towarzystwo Chirurgii Onkologicznej (PTChO)9 opublikowały wytyczne i stanowiska dotyczące leczenia chorych onkologicznych w obliczu pandemii COVID-19. Należy pamiętać o tym, że choroba nowotworowa jest drugą, zaraz po chorobach układu krążenia, przyczyną zgonów w naszym kraju10. Obecna sytuacja epidemiologiczna nie powinna być powodem do zaprzestania leczenia onkologicznego, ponieważ mogłoby się to wiązać z odebraniem szans na wyleczenie lub z gwałtownym pogorszeniem rokowania wielu chorych. Opieka nad takimi pacjentami musi być bezwzględnie utrzymana. Dotyczy to również osób z podejrzeniem choroby nowotworowej. W związku z tym podstawowym priorytetem jest obecnie zachowanie bezpieczeństwa chorych i lekarzy oraz kontynuacja wielospecjalistycznego leczenia radykalnego i systemowego u wymagających takiego postępowania pacjentów onkologicznych.

Bardzo ważna jest edukacja chorych w zakresie stosowania się do ogólnych zaleceń w trakcie pandemii COVID-19 wydanych przez Ministerstwo Zdrowia11 oraz WHO. Także lekarze powinni zastosować środki ochrony osobistej zgodnie z zaleceniami szpitala. Chorzy onkologiczni są w grupie zwiększonego ryzyka ciężkich powikłań i zgonu z powodu COVID-19, co wynika zarówno z choroby podstawowej, leczenia przeciwnowotworowego, jak i wieku oraz schorzeń współistniejących. Dlatego tak ważne jest, żeby w obecnej sytuacji epidemiologicznej nie narażać ich na ryzyko zakażenia, a jednocześnie zadbać o to, by leczenie onkologiczne przebiegało bez przeszkód.

W celu zminimalizowania tego ryzyka wprowadzono szereg ograniczeń. W przypadku pacjentów leczonych w trybie szpitalnym zakazano odwiedzania ich przez najbliższych oraz opuszczania szpitala. Natomiast osoby leczone ambulatoryjnie przed wizytą w ośrodku onkologicznym powinny zmierzyć sobie temperaturę. Jeśli wynosi ona ≥38°C oraz gdy występują objawy takie jak kaszel czy duszność lub gdy pacjent znajduje się w grupie ryzyka (pobyt w rejonie aktywnej transmisji SARS-CoV-2 w ciągu ostatnich 14 dni lub kontakt z osobą zakażoną), chory nie powinien przychodzić na wizytę. W przypadku gdy nie zgłasza niepokojących objawów infekcji, powinien – jeżeli to możliwe – przyjść do szpitala sam lub w towarzystwie 1 osoby. Wstęp do szpitala onkologicznego może być ograniczony. Przed wizytą pacjent powinien zadzwonić i upewnić się, czy jego wizyta jest aktualna oraz zgłosić się na wyznaczoną godzinę. Kluczowe jest, aby chory miał możliwość stałego kontaktu telefonicznego lub mailowego w zakresie:

  • umawiania wizyt i terminów konsultacji
  • odbierania wyników badań i uzyskania informacji na ten temat
  • terminów konsyliów
  • wyjaśniania bieżących problemów.

Zaleca się odbiór wyników badań online lub w specjalnie do tego przeznaczonych punktach.

Do góry