Mój pacjent nie chce jeść. Rzecz o jadłowstręcie i zaburzeniach percepcji smaku u chorych onkologicznych

dr n. med. Aleksandra Kapała1,2
mgr Emilia Motacka2

1Klinika Diagnostyki Onkologicznej, Kardioonkologii i Medycyny Paliatywnej 

2Dział Żywienia Klinicznego, Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie  

Adres do korespondencji:

dr n. med. Aleksandra Kapała

Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowy Instytut Badawczy 

ul. W.K. Roentgena 5, 02-781 Warszawa

e-mail: Aleksandra.Kapala@pib-nio.pl

Small aleksandra kapala opt

dr n. med. Aleksandra Kapała

Small emilia motacka opt

mgr Emilia Motacka

 • Niedożywienie i wyniszczenie organizmu u chorych onkologicznych – charakterystyka problemu i następstw klinicznych
 • Czynniki wpływające na rozwój niedożywienia wśród pacjentów onkologicznych
 • Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego w walce z niedożywieniem u pacjentów onkologicznych

Niedożywienie – zaniedbany problem u chorych onkologicznych

Niedożywienie stanowi poważny problem u pacjentów z chorobą nowotworową. Kacheksja nowotworowa i związana z tym postępująca utrata masy ciała, szczególnie masy mięśni, w małym stopniu odpowiada na konwencjonalne leczenie żywieniowe i może być związana z jadłowstrętem (anoreksją), zmianą percepcji smaku i odczuwaniem wczesnej sytości1. Jej objawy stwierdza się już w momencie diagnozy u ok. 50% pacjentów onkologicznych2. Niepokojące jest to, że niedożywienie lub wyniszczenie nowotworowe stwierdzono u 40-50% hospitalizowanych chorych na nowotwory, niezależnie od stopnia zaawansowania choroby3, a nawet u 90% osób z zaawansowaną chorobą nowotworową4. Kacheksja nowotworowa niesie ze sobą bardzo poważne następstwa kliniczne:

 • zmniejszenie stężenia białek transportowych i budulcowych
 • osłabienie siły mięśniowej
 • upośledzenie odporności
 • zanik mięśni oddechowych
 • zanik kosmków jelitowych
 • zaburzenia trawienia oraz wchłaniania
 • osłabienie perystaltyki jelit
 • zaburzenia gospodarki wodno-elektrolitowej
 • zaburzenia krzepnięcia i niedokrwistość
 • spadek kurczliwości mięśnia sercowego
 • bradykardia
 • zrzeszotnienie kości
 • spadek sprawności fizycznej i mentalnej.

Warto zwrócić uwagę, że utrata masy ciała obecna w okresie przed rozpoczęciem leczenia onkologicznego zwiększa liczbę powikłań ogółem, skraca niepowikłany czas stosowania leczenia, obniża odsetek pozytywnej odpowiedzi na leczenie oraz obniża jakość życia5,6.

Szczególne znaczenie ma nieodwracalna utrata beztłuszczowej masy ciała7. To właśnie ona odpowiada za obniżenie tolerancji leczenia, nasilenia występowania skutków ubocznych chemioterapii i radioterapii, a także za zwiększone ryzyko powikłań pooperacyjnych. Utrata tego składnika ludzkiego ciała ma również istotny wpływ na skrócenie czasu przeżycia8. Warto zwrócić uwagę na to, że w terminalnym okresie choroby wyniszczenie jest bezpośrednią przyczyną zgonu i dotyczy 5-20%9.

Gdy znane są konsekwencje niedożywienia, istotne się staje zadbanie o odpowiednie odżywianie pacjentów onkologicznych oraz niwelowanie skutków ubocznych leczenia, przyczyniających się do ograniczenia spożycia pokarmów. Najistotniejsze jednak jest zapobieganie rozwojowi niedożywienia i kacheksji oraz działanie proaktywne, które ma na celu ochronić pacjenta przed destrukcyjnymi skutkami niedożywienia.

Zarówno niedożywienie, jak i wyniszczenie zależą od czynników, takich jak wiek, płeć, rodzaj nowotworu, stopnień jego zaawansowania, zastosowana metoda leczenia onkologicznego, a także choroby współistniejące. W grupie wyższego ryzyka wyniszczenia nowotworowego i niedożywienia są dzieci i osoby starsze, pacjenci z wielochorobowością, chorzy na nowotwory górnego odcinka układu pokarmowego (rak trzustki, żołądka, przełyku), narządów głowy i szyi, płuca oraz jelita grubego. Zwiększone ryzyko niedożywienia obserwuje się również u pacjentów hematoonkologicznych, u chorych na raka szyjki macicy i jajnika. Wynikiem niedożywienia jest nie tylko zwiększenie liczby powikłań, lecz także śmiertelności. Dodatkowo kacheksja wiąże się z wydłużeniem czasu pobytu w szpitalu, co przekłada się na wzrost kosztów opieki zdrowotnej. Należy zwrócić uwagę na to, że nasilenie zaburzeń odżywiania jest często proporcjonalne do zaawansowania choroby9,10.

Istotnym aspektem walki z niedożywieniem i zespołem kacheksja–anoreksja jest zapewnienie prawidłowej podaży składników odżywczych. Obecność nowotworu i związany z tym wzrost tempa metabolizmu wymusza zwiększone zapotrzebowanie białkowo-energetyczne, co dodatkowo utrudnia dostarczenie właściwej ilości pożywienia. Do tego krytyczny spadek apetytu objawiający się jako wczesna sytość, jadłowstręt, zmiana percepcji smaku wywołany jest przewagą sygnałów hamujących apetyt w podwzgórzu proanorektycznym działaniem cytokin prozapalnych (IL-1α, IL-1β, IL-6, TNF-α) i uwalnianiem proopiomelanokortyny11. Wreszcie same skutki leczenia – nudności, wymioty, odczyny śluzówkowe, zaparcia, biegunki, zmieniona anatomia przewodu pokarmowego po zabiegach, ból i depresja – mają kluczowy wpływ na ilość przyjmowanego pokarmu.

Rola białka w walce z niedożywieniem

Niedożywienie i ubytek masy mięśniowej u pacjentów onkologicznych związane są z prozapalnym działaniem zarówno cytokin, hormonów, jak i czynników produkowanych przez guz, co przekłada się na zwiększone zapotrzebowanie białkowo-energetyczne. Należy pamiętać, że wszystkie działania dietetyczne u pacjentów z chorobą nowotworową powinny być dostosowane do rodzaju, stopnia zaawansowania nowotworu oraz stosowanej metody leczenia. Ze względu na wzmożone procesy metaboliczne podaż białka u dorosłego człowieka z chorobą nowotworową wzrasta i wynosi ok. 1,2-2 g/kg masy ciała/dobę, a podaż energii powinna wynosić 25-30 kcal/kg masy ciała/dobę. Białko jest filarem żywienia w onkologii. To podstawowy budulec mięśni, wszystkich narządów i układów, enzymów, białek transportowych i hormonów. Białka umożliwiają wzrost i rozwój organizmu. Biorą udział w prawidłowym przebiegu procesów przemiany materii w organizmie oraz odgrywają kluczową rolę w utrzymaniu równowagi kwasowo-zasadowej i w regulowaniu ciśnienia krwi, także w oddychaniu, gojeniu ran. Pełnią ponadto funkcję nośnika niektórych witamin i składników mineralnych.

Białka to także kluczowy element sprawności systemu odpornościowego. Zwiększone zapotrzebowanie na nie, wynikające z uogólnionego stanu zapalnego, proteolizy tkanki mięśniowej, glukoneogenezy, zmniejszonej odpowiedzi anabolicznej w zakresie syntezy białka, a także ograniczonej aktywności fizycznej wśród pacjentów onkologicznych, powinno być pokryte dzięki odpowiedniej ilości aminokwasów dostarczanych z zewnątrz12. Zauważono, że pacjenci onkologiczni wraz z utratą masy ciała w przebiegu choroby wykazują zmniejszoną syntezę białek mięśniowych. Jednocześnie wykazano, że synteza ta może być reaktywowana przez dostarczenie składników odżywczych13. Niestety, niektóre rodzaje nowotworu oraz metody leczenia sprzyjają rozwojowi niedożywienia, ponieważ nie tylko wpływają negatywnie na apetyt i ilość przyjmowanego pokarmu, lecz także są związane ze znaczną utratą białka z powodu odczynów na śluzówkach, z przetok, z biegunką czy wysiękami do jam ciała.

Zmiana smaku i zapachu jako przyczyna rozwoju niedożywienia wśród pacjentów onkologicznych

Nowotwory narządów głowy i szyi to modelowy przykład uszkodzenia wielu funkcji składających się na prawidłowe przyjmowanie pokarmów. Chemioradioterapia czy samodzielna radioterapia narządów głowy i szyi wiążą się z narastaniem w trakcie trwania terapii bólu podczas przełykania, dysfagii, popromiennego zapalenia błony śluzowej jamy ustnej, zaburzeń wydzielania śliny (kserostomia), próchnicy zębów, nudności czy szczękościsku12. Cząsteczki pożywienia rozpuszczają się w ślinie i w ten sposób kubki smakowe języka dokonują oceny smaku pokarmu. Brak lub niedobór wydzielania śliny mogą więc wpływać na zanik bądź zmianę odczuwania smaku14. Dodatkowo agresywna metoda leczenia, którą jest chemioradioterapia, prowadzi do neuropatii czuciowej w nerwach odpowiadających za percepcję smaku, takich jak nerw twarzowy, skalisty czy gardłowo-językowy. Niskie stężenie cynku w surowicy to również czynnik osłabiający percepcję smaku.

Zastosowanie radioterapii jako metody leczenia w onkologii ma większy wpływ na zmianę smaku niż na zmiany w odczuwaniu zapachów15. W jednym z badań aż 55% pacjentów w czasie radioterapii doświadczyło nieprzyjemnego zapachu i gorzkiego smaku podczas spożywania pokarmów wysokobiałkowych, zwłaszcza czerwonego mięsa, więc eliminowało te produkty z diety lub ich unikało16. Wszystkie wymienione czynniki negatywnie wpływają na rozregulowany metabolizm białek i nasilają ich utratę, co wpisuje się w mechanizm błędnego koła i nie pozwala choremu dostarczyć właściwej ilości składników odżywczych17.

Chemioterapia również powoduje zmiany w percepcji smaku i zapachu poprzez cytotoksyczne uszkodzenie szybko dzielących się komórek receptorowych kubków smakowych języka i zakończeń nerwu węchowego18. Chory odczuwa metaliczny posmak, gorycz albo myli produkty słone ze słodkimi i na odwrót, co może być wynikiem zastosowania cytostatyków, które wpływają na ośrodkowy i obwodowy układ nerwowy, szczególnie antracyklin pochodnych platyny, taksanów czy dakarbazyny19. Zauważono, że wraz z upływem czasu po leczeniu nasilenie występowania zaburzeń smaku i zapachu zmniejsza się, a powrót do stanu sprzed leczenia zajmuje zwykle 6-12 miesięcy. Niekiedy zmiany percepcji węchu i smaku mogą być nieodwracalne20. Tymczasem zmiany odczuwania smaku w trakcie leczenia onkologicznego mają istotny wpływ na relacje społeczne chorych. Niechęć lub brak możliwości jedzenia izoluje pacjenta, tym samym ma wpływ na więzi z bliskimi i może prowadzić do depresji19.

Doustne suplementy pokarmowe w walce z niedożywieniem u pacjentów onkologicznych

W walce z niedożywieniem w chorobie nowotworowej idealnie sprawdzają się doustne suplementy pokarmowe, określane obecnie jako żywność specjalnego przeznaczenia medycznego (FSMP – food for special medical purpose). Poza prawidłowo zbilansowaną dietą doustną stanowią pierwszy krok w interwencji żywieniowej. Jeśli z jakiegoś powodu prowadzenie takiego wsparcia nie jest możliwe, wystarczające albo nie jest dobrze tolerowane, należy wówczas sięgnąć po bardziej zaawansowane metody żywienia, takie jak do- i/lub pozajelitowe. Podstawowe zalety doustnych suplementów pokarmowych to ich bogaty skład i niewielka objętość, szeroki wybór smaków, co w przypadku chorych ze znacznie zmniejszonym apetytem bądź dysfagią jest dobrym sposobem na zapewnienie odpowiedniej podaży składników odżywczych. Wytwarzane są one z wysokiej jakości produktów naturalnych, a dodatkowo są klinicznie wolne od laktozy i puryn, cholesterolu oraz glutenu. Zawierają dodatki smakowe i znacznie zmniejszoną ilość wody. Na rynku dostępna jest szeroka gama produktów normo- i wysokobiałkowych, normo- i wysokoenergetycznych oraz produktów przeznaczonych dla pacjentów z chorobami nerek, wątroby, a także z cukrzycą, zespołem złego wchłaniania, chorobami neurologicznymi i wieloma innymi21. Szczególnie obciążoną grupą pacjentów onkologicznych, w której kilka mechanizmów wpływających na możliwość przyjmowania pokarmów nakłada się na siebie, są chorzy na nowotwory narządów głowy i szyi. Należy jednak podkreślić, że problem jadłowstrętu i dysfagii występuje także u innych chorych i jest tym bardziej nasilony, im bardziej jest zaawansowana choroba. Firma Nestlé wyszła naprzeciw potrzebom pacjentów i wspólnie z chorymi onkologicznymi stworzyła wysokoenergetyczny doustny suplement pokarmowy, który zawiera 300 kcal w 200 ml napoju o nazwie Resource Refresh, który ma smak herbaty brzoskwiniowo-miętowej. Produkt zawiera 10 g białka serwatkowego. Jest preparatem niekompletnym. Nie zawiera tłuszczów ani składników witaminowo-mineralnych. Nie może być stosowany jako jedyne źródło pożywienia. Zawarte w preparacie związki mentolowe odpowiadają za efekt chłodzący i kojący w jamie ustnej.

Do góry