Od redakcji

prof. dr hab. n. med. Tadeusz Mazurczak

Zakład Genetyki Medycznej IMiD, Warszawa

Szanowni Państwo!

Oddajemy kolejny zeszyt Pediatrii po Dyplomie, drugi, jaki ukazuje się po zmianie formuły czasopisma. Jestem przekonany, że spotka się, tak jak poprzednie, z zainteresowaniem zarówno pediatrów, jak i lekarzy rodzinnych. Mogę śmiało powiedzieć, że zawarte w nim artykuły i opinie prezentują wysoki poziom współczesnej wiedzy i zawierają rekomendację merytoryczną wybitnych polskich specjalistów z wiodących ośrodków klinicznych i naukowych.
Na uważną lekturę, w moim przekonaniu, zasługują trzy artykuły z serii "Minisympozjum", z zakresu hematologii dziecięcej. Dotyczą one genetycznie uwarunkowanych skaz osoczowych (hemofilii A i B, choroby von Willebranda) stanowiących ok. 95% wszystkich wrodzonych skaz krwotocznych oraz trombocytopenii immunologicznych. Znajomość obrazu klinicznego oraz zasad diagnostyki jest konieczna dla wczesnego ustalenia rozpoznania tych chorób, warunkiem właściwego postępowania terapeutycznego oraz objęcia chorego dziecka i jego rodziny specjalistyczną opieką, w tym także poradnictwem genetycznym. Polecam też artykuł omawiający ciągle aktualny problem diagnostyki chorób alergicznych w kontekście stosowania i właściwej oceny punktowych testów skórnych.
Chciałbym szczególnie polecić Państwa uwadze artykuł zamieszczony w dziale "Choroby neurologiczne", a omawiający problem zaburzeń snu u dzieci. Ten wyczerpujący i dobrze zredagowany tekst zapewne wypełni lukę w wiedzy u wielu z nas o istocie i przyczynach zaburzeń snu u dzieci oraz zasadach postępowania w praktyce pediatrycznej. Własne obawy związane z zaburzeniami snu i lękami nocnymi swych dzieci zgłasza pediatrom wielu rodziców, otrzymując w rezultacie często skierowanie do różnych specjalistów. Zawarta w tekście wiedza umożliwi pediatrze nie tylko przekazanie wyjaśniających i uspokajających informacji rodzicom dziecka, rezygnację z leczenia, a także kierowanie dzieci na konsultacje specjalistyczne (do neurologów czy psychologów) tylko w uzasadnionych sytuacjach klinicznych. Zapewne, jak zawsze, z zainteresowaniem Państwa spotkają się stałe działy Pediatrii po Dyplomie, takie jak: "Jak to się robi", "Z farmakologią na ty", "Zinterpretuj to badanie" czy "Specjalista - pediatrze".
Na zakończenie chciałbym jednak zwrócić Państwa uwagę na dwa problemy. Jeden zawarty jest w treści działu "Ostry dyżur pediatryczny" i dotyczy ratowania i leczenia dziecka po utonięciu. Bezwzględne, w swym wymiarze informacyjnym, statystyki każą niestety przewidywać zatrważającą liczbę przypadków utonięć także w tym roku. Oby zawarty w tekście algorytm postępowania resuscytacyjnego pozostał wiedzą niewymagającą konfrontacji z rzeczywistością.
Drugi problem wynika z ogromnego postępu i skuteczności działań medycznych w praktyce położniczej i neonatologicznej. Niezależnie od spektakularnych sukcesów ratowania życia dzieci urodzonych z bardzo małą i z ekstremalnie małą masą urodzeniową oraz noworodków z zespołami wad rozwojowych, wzrasta liczba bardzo trudnych do rozwiązania problemów. Trudnych tak z medycznego, jak i moralnego punktu widzenia. Polecam więc lekturze i przemyśleniu tekst, przygotowany przez grono polskich specjalistów różnych dziedzin i specjalności lekarskich, zawierający rekomendacje dotyczące postępowania z matką oraz noworodkiem urodzonym na granicy możliwości przeżycia z uwzględnieniem aspektów etycznych.
Mam nadzieję, że emocje związane z Euro 2012 nie będą stanowiły istotnej przeszkody w lekturze czerwcowego zeszytu Pediatrii po Dyplomie.
Życzę Państwu słonecznych urlopów i dobrego letniego wypoczynku.

Z wyrazami szacunku

Do góry