Ostry dyżur pediatryczny

RADA NAUKOWA DZIAŁU Dr n. med. Małgorzata Wielopolska (przewodnicząca) ZPZOZ, Otwock, Dr hab. n. med. Anna Klukowska Katedra i Klinika Pediatrii, Hematologii i Onkologii WUM, Dr hab. n. med. Artur Mazur Kliniczny Oddział Pediatrii z Pododdziałem Neurologii Dziecięcej, Szpital Wojewódzki Nr 2, Rzeszów, Dr hab. n. med. Ewa Toporowska-Kowalska Klinika Alergologii, Gastroenterologii i Żywienia Dzieci UM w Łodzi

Dziecko z urazem wielomiejscowym

Tomasz Rawo

Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej Szpitala Dziecięcego im. prof. J. Bogdanowicza SPZOZ, Ordynator: dr Andrzej Czop

Adres do korespondencji: Lek. Tomasz Rawo, Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej Szpitala Dziecięcego im. prof. J. Bogdanowicza SPZOZ, ul. Niekłańska 4/24, 03-924 Warszawa, e-mail : trawo23@gmail.com

Pediatr Dypl 2014;18(4):58-69

Słowa kluczowe

uraz wielomiejscowy, złamanie, rana, zaopatrzenie urazu

Opis przypadku

Na szpitalny oddział ratunkowy przywieziono 15-letniego otyłego chłopca (86 kg, 167 cm wzrostu) po urazie komunikacyjnym. Pacjent – kierowca skutera – został potrącony przez samochód. Stwierdzono uraz wielomiejscowy obejmujący: ogólne potłuczenie, ranę uda lewego, wieloodłamowe otwarte złamanie kości udowej lewej, ranę łydki lewej z ubytkiem mięśnia trójgłowego, głębokie stłuczenie skóry przedniej powierzchni podudzia prawego z dwiema ranami, obrzęk stawu kolanowego i skokowego prawego oraz liczne drobne rany i otarcia skóry.

Pacjent był w stanie ogólnym ciężkim, nieprzytomny, zaintubowany, zespół pogotowia ratunkowego zastosował sedację. Ciśnienie wynosiło 100/70, tętno 110/min, saturacja 96%. Ranny był położony na desce ratowniczej, szyję miał zabezpieczoną kołnierzem, rany z założonymi opatrunkami. Kończyny dolne miał unieruchomione w szynach Kramera.

W warunkach oddziału ratunkowego podano chłopcu leki przeciwbólowe, podłączono płyny, utrzymano sedację, wykonano badanie tomografii komputerowej głowy, szyi, klatki piersiowej, jamy brzusznej oraz miednicy w sekwencji trauma scan oraz klasyczne rentgenogramy kończyn.

W badaniach dodatkowych stwierdzono cechy anemizacji. Wynik tomografii komputerowej wykluczył krwiaki wewnątrzczaszkowe, uszkodzenia narządów klatki piersiowej i jamy brzusznej. Klasyczne badania rentgenowskie wykazały złamanie trzonu kości udowej lewej oraz złamanie (złuszczenie) nasady dalszej kości udowej prawej (ryc. 1).

Po wykonaniu badań dodatkowych pacjenta przetransportowano na blok operacyjny w celu zaopatrzenia obrażeń.

W znieczuleniu ogólnym, w warunkach sali operacyjnej zdjęto unieruchomienie i opatrunki. Stwierdzono: złamanie otwarte kości udowej lewej z ubytkiem 2/3 obwodu odłamu dystalnego na długości 8 cm, ranę szarpaną z ubytkiem głowy prostej mięśnia czworogłowego uda lewego ze zmiażdżeniem tkanki mięśniowej, zanieczyszczenia w ranie i otoczeniu. Odłamy kości udowej lewej nastawiono i ustabilizowano stabilizatorem zewnętrznym. W ranie i jej okolicy wszczepiono gąbkę z gentamycyną. Przepłukano ranę solą fizjologiczną, założono szwy warstwowe, drenaż ssący wg Redona, szwy niewchłanialne, opatrunek typu kokon. Obraz rentgenowski po stabilizacji zewnętrznej przedstawiono na rycinie 2. Badanie rentgenowskie wykazało nieprawidłowe ustawienie odłamów kości udowej. Obraz został zaakceptowany z uwagi na ciężki stan pacjenta. Jednocześnie pacjenta zakwalifikowano do restabilizacji w terminie odroczonym po wyrównaniu stanu ogólnego.

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Wprowadzenie

Opisany powyżej przypadek kliniczny niestety nie należy do rzadkości, rocznie na naszym oddziale leczymy około 5 pacjentów z tego typu uszkodzeniami. Urazy są [...]

Zasady postępowania w świeżym urazie

<<>>Zasady postępowania w przypadkach świeżych urazów są znane i dostępne w sieci. W zakresie resuscytacji krążeniowo-oddechowej obowiązują wytyczne European Resuscitation Council z 2010 roku dostępne [...]

Płyny

Zgodnie ze standardami Towarzystwa Chirurgów Polskich wczesny okres leczenia powinien opierać się na utrzymaniu odpowiedniej objętości krwi krążącej.2 W tym celu obowiązuje [...]

Zaopatrzenie doraźne ran i złamań

<<>> <<>> <<>> <<>>Postępowanie lekarza w wypadku leczenia ran i złamań nie odbiega od ogólnych standardów postępowania i składa się z wywiadu lekarskiego, [...]

Zaopatrzenie amputowanych części ciała

Osobny problem stanowi zaopatrzenie amputowanych kończyn. Istotna jest kwalifikacja kończyny do replantacji, czyli udzielenie odpowiedzi na pytanie, czy amputowany fragment ciała [...]

Badania dodatkowe

Z punktu widzenia postępowania doraźnego najistotniejsze znaczenie mają badania obrazowe, na podstawie których możliwa jest ocena obrażeń danego pacjenta oraz kwalifikacja do [...]

Kwalifikacja do zabiegu

Z punktu widzenia chirurga urazowego istotne znaczenie ma odpowiedź na pytania: czy operować, co operować i jak operować?

Stres i choroba okołourazowa

Istnieje wiele opracowań, standardów i wytycznych dotyczących wczesnego postępowania ratunkowego, los pacjenta zależy jednak w równie dużym stopniu od postępowania w kolejnych dobach po [...]

Podsumowanie

Na zakończenie pozwolę sobie powtórzyć starą i nadal aktualną maksymę: „Lepiej zapobiegać, niż leczyć”. Dlatego środowisko lekarskie powinno intensywnie wspierać wszelkie inicjatywy [...]
Do góry