Diagnostyka zaburzeń wzrastania – kiedy i jak należy ją podejmować

dr n. med. Izabela Rogozińska
dr n. med. Katarzyna Kądziela

Klinika Pediatrii i Endokrynologii, Warszawski Uniwersytet Medyczny

Kierownik kliniki: prof. dr hab. n. med. Beata Pyrżak

Adres do korespondencji:

dr n. med. Izabela Rogozińska

Klinika Pediatrii i Endokrynologii,

Warszawski Uniwersytet Medyczny

ul. Żwirki i Wigury 63A, 02-091 Warszawa

e-mail: izabela.rogozinska@wp.pl

Small rogozi%c5%84ska izabela opt

dr n. med. Izabela Rogozińska

Small k%c4%85dziela katarzyna opt

dr n. med. Katarzyna Kądziela

  • Metody monitorowania rozwoju fizycznego dziecka
  • Niedobór wzrostu i nadmierny wzrost u dzieci – omówienie przyczyn zaburzeń wzrastania
  • Zasady przeprowadzania badań diagnostycznychWzrastanie to jeden z elementów rozwoju fizycznego człowieka. Proces ten obejmuje nie tylko powiększanie rozmiarów ciała i uzyskiwanie proporcji charakterystycznych dla dorosłego człowieka, lecz także rozwój oraz dojrzewanie czynnościowe poszczególnych narządów i układów. Wzrastanie zależy zarówno od czynników zewnętrznych, takich jak: wpływ środowiska, odżywianie, czynniki emocjonalne, rytm dobowy czy wysiłek fizyczny, jak i od czynników wewnętrznych – genetycznych oraz funkcji układu hormonalnego, w którym istotną rolę odgrywają białka transportujące, receptory, czynne białka wewnątrzkomórkowe. Rozwój fizyczny dziecka jest dla rodziców i pediatry jednym z podstawowych elementów oceny stanu zdrowia dziecka, a jego obserwacja pozwala na wykrycie ewentualnych zaburzeń1-3.

Metody monitorowania rozwoju fizycznego: bilanse, siatki centylowe

Analizę rozwoju fizycznego ułatwiają siatki centylowe opracowane dla danej populacji. Najprościej skorzystać z tych umieszczonych w książeczce zdrowia dziecka lub opracowanych w Polsce siatek OLA/OLAF (na podstawie badania populacji polskiej przeprowadzonego w latach 2007-2012 przez Centrum Zdrowia Dziecka). Można także użyć siatek World Health Organization, zwłaszcza w odniesieniu do dzieci pochodzących z innych grup etnicznych i/lub małżeństw mieszanych. Pomiary wysokości i masy ciała powinny być dokonywane regularnie. W Polsce zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z 2013 roku obowiązuje wykonywanie badań bilansowych w 2, 4, 6, 10, 14, 16 i 18/19 roku życia4. Pierwszy bilans (tzw. 0) jest przeprowadzany zaraz po urodzeniu na oddziale noworodkowym. Kolejne bilanse najczęściej są wykonywane przez lekarza rodzinnego lub lekarza pediatrę we współpracy z pielęgniarką w przychodni w ramach podstawowej opieki zdrowotnej (POZ). O ile w wieku niemowlęcym wizyty u pediatry odbywają się stosunkowo często ze względu na dużą liczbę szczepień obowiązkowych, o tyle późniejsze terminy badań bilansowych często są pomijane przez rodziców. U starszych dzieci część elementów badania bilansowego przeprowadzają pielęgniarki szkolne2,5,6.

Konieczna jest analiza uzyskiwanych pomiarów z wykorzystaniem siatek centylowych. Na osi pionowej nanosimy badane parametry, takie jak: wzrost (cm), masę ciała (kg), obwód klatki piersiowej i głowy (cm) oraz wskaźnik masy ciała (BMI – body mass index; kg/m2), a na osi poziomej – wiek. Na siatce znajdują się linie odpowiadające centylom. Krzywe centyli 3 i 97 wyznaczają szeroką normę fizjologiczną, a zakres pomiędzy 10 a 90 centylem to obszar wąskiej normy. Wartości mieszczące się między 3 a 10 centylem lub między 90 a 97 centylem stanowią pogranicze normy. Dzieci, których parametry mieszczą się w tych zakresach, a zwłaszcza w kanale centylowym 3-10 wymagają uważnej obserwacji rozwoju fizycznego i ewentualnej diagnostyki3,6.

Dzieci, których wysokość ciała znajduje się poniżej 3 centyla lub powyżej 97 centyla, powinny być diagnozowane z powodu nieprawidłowego wzrastania. Diagnostyka konieczna jest również, gdy w obrębie szerokiej lub wąskiej normy krzywa wzrastania dziecka odchyla się w górę (nieadekwatne do wieku metrykalnego przyspieszenie wzrastania) lub w dół (zwolnienie tempa wzrastania lub zahamowanie wzrostu) i dochodzi do zmiany kanału centylowego.

W każdym z wyżej wymienionych przypadków podczas wstępnej analizy należy uwzględnić wysokość ciała rodziców i ewentualnie rodzeństwa, dziadków oraz członków dalszej rodziny.

Na siatkę centylową należy nanieść wartość MPH (mid parental height), która określa docelowy wzrost dziecka z uwzględnieniem wzrostu rodziców. Wartość MPH nanosi się wzdłuż linii pionowej wieku 18 lat dziecka. Jest to jedna z metod przewidywania wzrostu ostatecznego dziecka.

MPH oblicza się według następujących wzorów:

  • wzrost docelowy dziewczynek: MPH = ([wzrost matki + wzrost ojca] – 13 cm) : 2
  • wzrost docelowy chłopców: MPH = ([wzrost matki + wzrost ojca] + 13 cm) : 2

Po porównaniu wysokości ciała w obrębie rodziny możemy wstępnie rozpoznać niski wzrost rodzinny oraz wysoki wzrost konstytucjonalny.

Small 80919

Tabela 1. Prawidłowe tempo wzrostu dziecka na podstawie siatek centylowych3

Bardzo istotnym elementem analizy wzrastania jest tempo wzrostu, którego prawidłowe zakresy przedstawiono w tabeli 1 (wartości zostały wyliczone na podstawie siatek centylowych, ponieważ nie ma longitudinalnych badań statystycznych)3.

W populacji mamy również do czynienia ze zdrowymi niskimi dziećmi, których krzywa wzrostu przebiega równolegle do siatki centylowej poniżej 3 centyla, oraz wysokie zdrowe dzieci, których krzywa wysokości ciała przebiega równolegle ponad 97 centylem. Jeśli proporcje ciała są prawidłowe dla wieku, dziecko rośnie systematycznie bez przyspieszania czy zwalniania tempa wzrastania i nie stwierdza się dodatkowych niepokojących objawów ani nieprawidłowości w badaniach dodatkowych, to rozwój tych dzieci wymaga jedynie obserwacji.

Niski wzrost – wolne tempo wzrastania

Zaburzeniami rozwoju fizycznego, z jakimi najczęściej zgłaszają się rodzice z dzieckiem, są niski wzrost lub zwolnienie tempa wzrastania. Niski wzrost oznacza wysokość poniżej 3 centyla dla wieku i płci dziecka w odniesieniu do norm dla populacji ogólnej lub wzrost niższy o ≥2 kanały centylowe w porównaniu ze średnim centylem wzrostu rodziców. W tabeli 2 zestawiono kryteria i mianownictwo dotyczące niskiego wzrostu2,3.

Do góry