Niebezpieczne związki

Interakcje i działania niepożądane leków normotymicznych – cz. 3

Dr n. med. Anna Antosik-Wójcińska

Oddział Chorób Afektywnych, II Klinika Psychiatryczna Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie

Adres do korespondencji: Dr n. med. Anna Z. Antosik-Wójcińska, Oddział Chorób Afektywnych, II Klinika Psychiatryczna, Instytut Psychiatrii i Neurologii, ul. Sobieskiego 9, 02-954 Warszawa, e-mail: aantosik@ipin.edu.pl

Zastosowanie leków normotymicznych stanowi podstawową metodę leczenia i profilaktyki na wszystkich etapach przebiegu zaburzeń afektywnych. Dokładna znajomość działań niepożądanych oraz interakcji, w które wchodzą poszczególne leki tej grupy, jest konieczna dla każdego lekarza praktyka, pozwala ona bowiem uniknąć skojarzeń lekowych, które mogą być potencjalnie niebezpieczne dla pacjenta, oraz w przypadku wystąpienia działań niepożądanych terapii szybko zlokalizować ich przyczynę i wdrożyć odpowiednie postępowanie. Przedstawiamy najistotniejsze działania niepożądane i interakcje leków normotymicznych. W tym artykule skupimy się na atypowych lekach przeciwpsychotycznych.

Zgodnie z definicją mianem leku normotymicznego określamy preparat, który w chorobie afektywnej dwubiegunowej wywiera działanie lecznicze lub profilaktyczne zarówno w odniesieniu do faz depresyjnych, jak i maniakalnych.[1,2] W odniesieniu do atypowych leków przeciwpsychotycznych definicję tę spełnia klozapina, olanzapina i kwetiapina.[1] Jeśli chodzi o arypiprazol, wykazano jego skuteczność w leczeniu i profilaktyce stanów maniakalanych, nie udało się dotąd w pełni potwierdzić jego skuteczności w monoterapii w leczeniu i profilaktyce epizodów depresyjnych.[2] Chociaż leki przeciwpsychotyczne są szeroko stosowane w terapii zaburzeń afektywnych, bywa, że zapominamy o szczegółach dotyczących ich farmakokinetyki i farmakodynamiki, które w praktyce klinicznej mogą mieć znaczenie i odpowiadać za wystąpienie groźnych działań niepożądanych i powikłań. Poniżej przedstawimy kilka przypadków z praktyki klinicznej. Każdy przypadek opatrzono krótkim komentarzem opierającym się na najnowszej wiedzy medycznej, w tym materiałach informacyjnych i publikacjach dotyczących psychofarmakologii poszczególnych leków.

Z praktyki klinicznej

Przypadek 1 – powikłania hematologiczne

44-letni pacjent od lat leczony psychiatrycznie z rozpoznaniem choroby afektywnej dwubiegunowej, potem zaburzeń schizoafektywnych, od pięciu lat leczony klozapiną 300 mg/d., od pół roku w skojarzeniu z kwasem walproinowym 1000 mg/d. zgłosił się do lekarza z prośbą o zmianę leku z powodu nasilonego wypadania włosów, przyrostu masy ciała oraz krwawień z dziąseł. W badaniach laboratoryjnych nie stwierdzono innych odchyleń poza małopłytkowością 120 tys./mm3. Lekarz zdecydował o zmianie kwasu walproinowego na karbamazepinę.

Pytanie: O czym należy pamiętać, decydując się na terapię klozapiną w skojarzeniu z karbamazepiną?

Komentarz: Zarówno leki normotymiczne pierwszej, jak i drugiej generacji mogą indukować wystąpienie powikłań hematologicznych w postaci niedokrwistości, leukopenii, neutropenii, małopłytkowości, eozynofilii i agranulocytozy.[3-5] Jeśli chodzi o ma...

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Podsumowanie

Opisane powyżej przypadki kliniczne dotyczą tylko niewielkiego odsetka powikłań i interakcji, które mogą wystąpić w trakcie terapii lekami normotymicznymi. Z uwagi [...]
Do góry