• w przeszłości uzyskiwano korzystne efekty dzięki EW lub pacjent preferuje taką formę terapii19.


Zabiegi EW wykonuje się w znieczuleniu ogólnym i zwiotczeniu. Z wyjątkiem sytuacji ratujących życie, na ich wykonanie wymagane jest uzyskanie pisemnej zgody po uprzednim poinformowaniu pacjenta.

Stymulator nerwu błędnego

Ze stymulatora nerwu błędnego (VNS – vagus nerve stimulator) co 5 min przez 30 s wysyłane są impulsy elektryczne do zainstalowanych mikrochirurgicznie elektrod w części szyjnej lewego nerwu błędnego. Metoda ta uzyskała aprobatę FDA w 2005 r. jako wspomagające długotrwałe leczenie depresji. Zarówno zalecenia FDA, jak i innych światowych gremiów eksperckich rekomendują VNS u pacjentów z przewlekłymi zaburzeniami depresyjnymi z wysoką opornością na leczenie, u których nie uzyskano odpowiedzi na przynajmniej 4 adekwatne próby leczenia przeciwdepresyjnego. Należy zaznaczyć, że VNS nie jest metodą polecaną w terapii ostrej fazy depresji, gdyż efekt kliniczny może pojawić się 3-12 miesięcy po implantacji stymulatora. Niemniej długoterminowe badania prospektywne potwierdziły wyższość VNS jako terapii dodanej20. EW oraz VNS są postrzegane jako komplementarne metody neuromodulacyjne; EW – gdy wymagana jest szybka poprawa u osób ciężko chorych, VNS – jako zapewniająca dobrze tolerowane długotrwałe leczenie.

Przezczaszkowa stymulacja magnetyczna

Przezczaszkowa stymulacja magnetyczna (TMS – transcranial magnetic stimulation) posiłkuje się silnym zmiennym, impulsowym polem magnetycznym indukowanym w cewce umieszczonej przy głowie pacjenta. W konsekwencji następuje indukcja prądów wirowych i modyfikacja aktywności powierzchniowo leżących struktur korowych w OUN bez wyzwalania czynności napadowej. Metaanaliza badań pacjentów z depresją lekooporną wykazała umiarkowany efekt przeciwdepresyjny powtarzalnej przezczaszkowej stymulacji magnetycznej (rTMS – repetitive TMS) lewej grzbietowo-bocznej kory przedczołowej21.

Inne metody

Pozostałe metody neuromodulacyjne, takie jak głęboka przezczaszkowa stymulacja magnetyczna, warianty: uszna lub szyjna stymulacja nerwu błędnego, głęboka stymulacja mózgu, przezczaszkowa stymulacja prądem stałym lub terapia magnetowstrząsowa, mają status metod eksperymentalnych.

Do góry