Opis przypadku

Ostre uszkodzenie nerek u pacjentki z krwiopluciem

dr n. med. Anna Zawiasa-Bryszewska

dr hab. n. med. Ilona Kurnatowska, prof. nadzw.

Zakład Farmakologii Klinicznej, Uniwersytet Medyczny w Łodzi
Klinika Chorób Wewnętrznych i Nefrologii Transplantacyjnej, Uniwersytet Medyczny w Łodzi

Adres do korespondencji: dr n. med. Anna Zawiasa-Bryszewska, Klinika Chorób Wewnętrznych i Nefrologii Transplantacyjnej Uniwersytet Medyczny w Łodzi, ul. Kopcińskiego 22, 90-153 Łódź, tel. 42 291 95 50, fax 42 291 95 51, e-mail: anna.zawiasa@umed.lodz.pl


  • Opis przypadku pacjentki z ciężką postacią mikroskopowego zapalenia naczyń z zajęciem płuc i nerek
  • Schemat postępowania diagnostycznego w układowych zapaleniach naczyń
  • Zalecenia dotyczące leczenia zapaleń naczyń ANCA-zależnych

Kobieta w wieku 55 lat, dotychczas nielecząca się przewlekle, zgłosiła się na izbę przyjęć z powodu osłabienia, duszności wysiłkowej, gorączki dochodzącej do 38°C oraz kaszlu z odpluwaniem krwisto-śluzowej wydzieliny występującego od ok. 5 dni. W ciągu kilku tygodni poprzedzających hospitalizację pacjentka zauważyła postępujące osłabienie i utratę masy ciała o ok. 5 kg. Negowała palenie papierosów. Regularnie, raz w roku, wykonywała badania kontrolne (morfologia, stężenie elektrolitów, kreatyniny, glukozy, badanie ogólne moczu), których wyniki były dotąd prawidłowe.

Badanie przedmiotowe

W badaniu przedmiotowym chora w stanie ogólnym dość dobrym. Skóra prawidłowo zabarwiona, o nieco wzmożonym uciepleniu, bez wykwitów patologicznych, żyły szyjne prawidłowo wypełnione, obwodowe węzły chłonne niepowiększone. Na kończynach dolnych obrzęki sięgające połowy goleni. U podstawy obu płuc stłumienie odgłosu opukowego, osłuchowo ściszenie szmeru pęcherzykowego, obustronnie słyszalne trzeszczenia. Akcja serca miarowa – ok. 80/min. Badanie fizykalne jamy brzusznej nie uwidoczniło odchyleń od stanu prawidłowego. Ciśnienie tętnicze podwyższone (160/90 mmHg).

Badania laboratoryjne

W badaniach laboratoryjnych zwracały uwagę:

• niedokrwistość (stężenie hemoglobiny [Hgb] – 10,8 g/dl, liczba erytrocytów – 3,92 mln/mm3)

• leukocytoza (16,4 tys./mm3)

• trombocytoza (liczba płytek krwi [PLT] – 493 tys./mm3).


We wzorze odsetkowym leukocytów dominowały neutrofilia oraz limfopenia:

• granulocyty obojętnochłonne – 14,36 tys./mm3

• limfocyty – 0,8 tys./mm3

• monocyty – 0,88 tys./mm3

• eozynofile – 0,3 tys./mm3

• bazofile – 0,03 tys./mm3.


Stężenie białka C-reaktywnego (CRP) wynosiło 344,4 mg/l (norma <5 mg/l), a prokalcytoniny 4,84 ng/ml (norma <0,5 ng/ml). Stężenie kreatyniny było podwyższone do 1,72 mg/dl, szacunkowy współczynnik przesączania kłębuszkowego (eGFR) – 33 ml/min/1,73 m2. Stężenie aminotransferazy alaninowej i asparaginianowej, bilirubiny, elektrolitów w surowicy było prawidłowe. Stężenie dimeru D wynosiło 3766,0 ng/ml (norma <500 ng/ml). Pozostałe wartości parametrów koagulologicznych zawierały się w granicach normy. W gazometrii krwi włośniczkowej widoczne były cechy zasadowicy oddechowej. Badanie ogólne moczu wykazało obecność białkomoczu (1,2 g/l), w osadzie moczu erytrocyty zalegające całe pole widzenia, leukocyty – po kilka w polu widzenia.

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Badania obrazowe

Zdjęcie rentgenowskie oraz tomografia komputerowa klatki piersiowej uwidoczniły płyn w obu jamach opłucnowych, z towarzyszącymi obustronnymi zmianami zapalnymi, bez zmian ogniskowych [...]

Dalsza diagnostyka, rozpoznanie i leczenie na oddziale nefrologicznym

W chwili przyjęcia na oddział nefrologiczny pacjentka była w stanie ogólnym średnim, ponownie zgłaszała duszność i krwioplucie. W badaniu fizykalnym zwracały [...]

Pytania edukacyjne

1. Jakie objawy są najbardziej typowe dla mikroskopowego zapalenia naczyń?

Zalecenia dotyczące leczenia zapaleń naczyń ANCA-zależnych

Zalecenia postępowania diagnostyczno-terapeutycznego w przypadku zapaleń naczyń ANCA-zależnych zostały opracowane przez European League Against Rheumatism (EULAR) oraz European Renal Association-European Dialysis [...]

Podsumowanie

Podstawą sukcesu terapeutycznego w układowych zapaleniach naczyń jest szybkie postawienie diagnozy oraz włączenie intensywnego leczenia immunosupresyjnego, zanim dojdzie do nieodwracalnych zmian [...]

Do góry