Kardiologia

Zespół takotsubo – poszerzamy wiedzę o dysfunkcji skurczowej lewej komory serca

lek. Paula Połaska

lek. Bogna Kozłowska

dr hab. n. med. Przemysław Leszek, prof. IK

Klinika Niewydolności Serca i Transplantologii, Narodowy Instytut Kardiologii Stefana kardynała Wyszyńskiego – Państwowy Instytut Badawczy, Warszawa

Adres do korespondencji:

lek. Bogna Kozłowska

Klinika Niewydolności Serca i Transplantologii

Narodowy Instytut Kardiologii Stefana kardynała Wyszyńskiego – Państwowy Instytut Badawczy

ul. Alpejska 42

04-628 Warszawa

• Kryteria i metody diagnostyczne zespołu takotsubo

• Leczenie i monitorowanie pacjentów z zespołem złamanego serca

• Czynniki wpływające na rokowanie

Opis przypadku

Pacjentka 31-letnia, palaczka tytoniu, zgłosiła się na izbę przyjęć pobliskiego szpitala z powodu utrzymującego się od 2 godzin bólu w klatce piersiowej z towarzyszącą dusznością. W wywiadzie: nadciśnienie tętnicze, ostatnio duży stres (rozstała się z wieloletnim partnerem), miesiąc temu odstawiła doustną antykoncepcję hormonalną.

Przy przyjęciu pacjentka w stanie ogólnym średnim, ciśnienie tętnicze (RR) – 100/64 mmHg, saturacja (SpO2) – 95%, cechy hipoperfuzji obwodowej. W 12-odprowadzeniowym elektrokardiogramie (EKG) stwierdzono: uniesienie odcinka ST-T w odprowadzeniach V1-V4 oraz obecność ujemnych załamków T w odprowadzeniu I i aVF. W badaniach laboratoryjnych: istotnie podwyższone markery martwicy mięśnia sercowego, poza tym bez istotnych odchyleń.

Pacjentkę w trybie pilnym skierowano do pracowni hemodynamiki. W koronarografii nie stwierdzono istotnych hemodynamicznie zmian w naczyniach wieńcowych. Badanie echokardiograficzne wykazało rozległe zaburzenia kurczliwości z cechami balotującego koniuszka z frakcją lewej komory serca ok. 35%. Wykluczono inne patologie, w tym wady wrodzone/zastawkowe, nadciśnienie płucne, uszkodzenie prawej komory serca.

Wdrożono typowe leczenie: diuretyk, inhibitor konwertazy angiotensyny i β-adrenolityk oraz kwas acetylosalicylowy, uzyskując stopniowe ustąpienie dolegliwości i stabilizację krążeniową.

W monitorowaniu telemetrycznym nie zaobserwowano komorowych zaburzeń rytmu serca. Wykonano rezonans mięśnia sercowego, w którym potwierdzono obecność odcinkowych zaburzeń kurczliwości oraz płynu w osierdziu bez ewidentnych cech przebytego zapalenia mięśnia sercowego (późne wzmocnienie nieobecne).

W stanie ogólnej poprawy pacjentkę wypisano do domu z zaleceniem regularnego przyjmowania leków: β-adrenolityku, kwasu acetylosalicylowego, inhibitora konwertazy angiotensyny.

Podczas kontrolnej wizyty w poradni kardiologicznej po 6 miesiącach od hospitalizacji pacjentka w stanie ogólnym dobrym, negowała duszność, utrzymywała prawidłową kontrolę ciśnienia tętniczego i tętna. Przestała palić papierosy. Badania biochemiczne potwierdziły prawidłowe wartości NT-proBNP. Parametry martwicy mięśnia sercowego w normie. W EKG – rytm zatokowy 55/min. W badaniu echokardiograficznym prawidłowe wymiary jam serca, grubość i kurczliwość mięśnia lewej komory w normie, frakcja wyrzutowa (EF – ejection fraction) – 65%.

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Zespół złamanego serca

Zespół takotsubo (TTS – takotsubo syndrome; zespół balotującego koniuszka; zespół złamanego serca) to nagła, odwracalna dysfunkcja skurczowa lewej komory serca, której [...]

Do góry