Gastroenterologia

Połknięcie ciała obcego – schemat postępowania

dr hab. n. med. Mateusz Jagielski

prof. dr hab. n. med. Marek Jackowski

Katedra i Klinika Chirurgii Ogólnej, Gastroenterologicznej i Onkologicznej, Collegium Medicum, Uniwersytet im. Mikołaja Kopernika w Toruniu

Adres do korespondencji:

dr hab. n. med. Mateusz Jagielski

Katedra i Klinika Chirurgii Ogólnej, Gastroenterologicznej i Onkologicznej

Collegium Medicum

Uniwersytet im. Mikołaja Kopernika w Toruniu

ul. św. Józefa 53-59

87-100 Toruń

tel.: 56 679 32 04

e-mail: matjagiel@gmail.com

• Zasady postępowania diagnostyczno-terapeutycznego w przypadku połknięcia ciała obcego przez osobę dorosłą

• Obserwacja, endoskopia czy leczenie operacyjne – jak dokonać właściwego wyboru

• Zalecenia i przeciwwskazania do endoskopowego usuwania ciał obcych z przewodu pokarmowego

Połknięcie ciała obcego jest sytuacją potencjalnie zagrażającą życiu. Stanowi zarazem problem często spotykany w codziennej praktyce oddziałów ratunkowych na całym świecie. Większość takich przypadków dotyczy dzieci – w tej grupie pacjentów najczęstszymi ciałami obcymi stwierdzanymi w przewodzie pokarmowym są monety, baterie oraz części zabawek1. Wśród dorosłych wyróżnia się natomiast kilka grup ze zwiększonym ryzykiem wystąpienia tego problemu. Są to osoby:

 • upośledzone umysłowo lub cierpiące na choroby psychiczne
 • nadużywające alkoholu albo innych środków odurzających (w tym wypadku mamy do czynienia z kompulsywnym spożywaniem pokarmów bez prawidłowego rozgryzania oraz przypadkowym połknięciem ciał obcych)
 • w podeszłym wieku, szczególnie z różnego rodzaju zespołami otępiennymi
 • osadzone w zakładach karnych (ciała obce są połykane celowo, jako forma samookaleczenia, tzw. połyki)1,2.

Ciałami obcymi najczęściej połykanymi przez dorosłych są kęsy pokarmowe, zwłaszcza fragmenty mięsa, kości kurczaka, rybie ości, a także protezy zębowe1. Do połknięcia ciała obcego najczęściej dochodzi w sposób przypadkowy, rzadziej w celach samobójczych.

Obraz kliniczny

Do najczęstszych objawów połknięcia ciała obcego zalicza się:

 • odynofagię
 • dysfagię
 • bóle w klatce piersiowej
 • uczucie ciała obcego
 • nudności i wymioty
 • dolegliwości bólowe jamy brzusznej1,2.

Należy pamiętać, że bardzo często bóle zgłaszane przez chorych w określonym miejscu zupełnie nie korelują z lokalizacją ciała obcego w świetle przewodu pokarmowego.

Ponad 80% połkniętych ciał obcych zostaje spontanicznie przepasażowane przez przewód pokarmowy i wydalone na zewnątrz, bez konieczności interwencji3. Około 20% chorych po połknięciu ciała obcego wymaga leczenia, przy czym w mniej niż 1% wszystkich przypadków konieczna jest interwencja chirurgiczna4.

Jedną z najczęstszych przyczyn leczenia chorych po połknięciu ciała obcego jest jego utknięcie w świetle przewodu pokarmowego. Do najczęstszych miejsc, w których może dojść do zaklinowania ciała obcego, zalicza się:

 • przełyk
 • dwunastnicę (zwłaszcza w okolicy zgięcia dwunastniczo-czczego/więzadła Treitza)
 • okolicę krętniczo-kątniczą (szczególnie dystalny odcinek jelita krętego)5,6.

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Diagnostyka

Decydujące znaczenie dla trafnej diagnozy i dalszego postępowania ma dokładne badanie podmiotowe i przedmiotowe, poszerzone w razie konieczności o badania obrazowe7. [...]

Leczenie

Szczegółowa strategia postępowania terapeutycznego zależy przede wszystkim od rodzaju połkniętego ciała obcego i jego lokalizacji w świetle przewodu pokarmowego.

Podsumowanie

Połknięcie ciała obcego jest częstym rozpoznaniem stawianym na oddziałach ratunkowych na całym świecie. Kluczowe znaczenie dla wyboru strategii postępowania ma dokładne [...]

Do góry