Choroby zakaźne

Półpasiec uogólniony w grupach ryzyka

dr n. med. Agata Czarnowska1
prof. dr hab. n. med. Joanna Zajkowska2

1Klinika Neurologii, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku

2Klinika Chorób Zakaźnych i Neuroinfekcji, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku

Adres do korespondencji:

dr n. med. Agata Czarnowska

Klinika Neurologii

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku

ul. M. Skłodowskiej-Curie 24A

15-276 Białystok

tel.: 85 746 83 26

fax: 85 746 86 08

e-mail: agtczarnowska@gmail.com

Small agata czarnowska opt

dr n. med. Agata Czarnowska

Small zajkowska prof opt

prof. dr hab. n. med. Joanna Zajkowska

 • Pacjenci szczególnie zagrożeni wystąpieniem półpaśca uogólnionego
 • Główne objawy i możliwe powikłania
 • Zasady postępowania terapeutycznego

Wirusy z rodziny Herpesviridae są bardzo rozpowszechnione w środowisku naturalnym. Uważa się, że niemal 100% światowej populacji miało kontakt z co najmniej 1 z 8 wirusów Herpes mogących zakażać ludzi. Unikalną, wspólną cechą tych wirusów jest ich zdolność do latencji po pierwotnej infekcji oraz do reaktywacji w sprzyjających immunologicznie warunkach. Do tej rodziny należy m.in. wirus ospy wietrznej i półpaśca (VZV – Varicella zoster virus). Pierwotna infekcja wywołuje wysypkową chorobę wieku dziecięcego. Reaktywacja VZV powoduje najczęściej półpasiec skórny, rzadziej uogólnioną postać z rozsianymi zmianami skórnymi, zapalenie mózgu, wątroby lub płuc1. U 15-20% populacji ogólnej w wyniku przejściowego lub trwałego spadku odporności dochodzi do reaktywacji wirusa. Rozsiane zmiany skórne (półpasiec uogólniony) w przebiegu reaktywacji VZV występują prawie wyłącznie u pacjentów z istotnymi niedoborami odporności2. Obecnie rośnie grupa osób, u których dochodzi do zaburzeń odporności w przebiegu naturalnego starzenia, chorób autoimmunologicznych, nowotworowych lub leczenia immunosupresyjnego, dlatego półpasiec uogólniony jest coraz częstszą manifestacją reaktywacji VZV.

Grupy ryzyka

W grupie ryzyka reaktywacji VZV są:

 • osoby starsze
 • pacjenci z chorobami nowotworowymi
 • zakażeni ludzkim wirusem niedoboru odporności (HIV – human immunodeficiency virus)
 • pacjenci po przeszczepieniu
 • pacjenci stosujący immunosupresję.

W literaturze najwięcej przypadków półpaśca uogólnionego opisano po transplantacjach komórek krwiotwórczych (HCT – hematopoietic cell transplantation)3.

Zmiany skórne

Typowe zmiany skórne w półpaścu to pęcherzyki na podłożu rumieniowym z towarzyszącym bólem, swędzeniem, parestezjami w obrębie zajętego dermatomu. Nieprzyjemne doznania czuciowe mogą pojawić się na kilka dni (od 1 do 5) przed wystąpieniem zmian skórnych. Zmiany zazwyczaj lokalizują się w obrębie jednego dermatomu lub sąsiadujących dermatomów. U osób immunoniekompetentnych mogą być zlokalizowane w obszarach odległych od pierwotnie zajętych dermatomów, przekraczać linię pośrodkową ciała. Wielu autorów definiuje postać uogólnioną jako wystąpienie ponad 20 zmian skórnych poza pierwotnie zajętym i sąsiadującymi dermatomami1-4. Do rozsiania zazwyczaj dochodzi w ciągu kilku dni od pojawienia się pierwszych zmian na ograniczonym obszarze skóry.

U pacjentów z półpaścem uogólnionym zmianom skórnym mogą towarzyszyć powikłania, takie jak zapalenie płuc, ostra niewydolność oddechowa (ARDS – acute respiratory distress syndrome), zapalenie wątroby, zapalenie mózgu2,5,6. Tak ciężki przebieg kliniczny dotyczy niemal wyłącznie chorych w głębokiej immunosupresji, najczęściej spowodowanej leczeniem poprzeszczepowym lub chemioterapią.

 • Small 18038
 • Small 18039
 • Small 18040

Rycina 1A-C. Półpasiec u osób immunokompetentnych

 • Small 18041
 • Small 18042

Rycina 2A,B. Półpasiec u osób po 65 r.ż.

 • Small 18048
 • Small 18049
 • Small 18050

Rycina 3A-C. Półpasiec oczny: u osoby immunokompetentnej (A); u pacjentek po 65 r.ż. (B, C); w ostatnim przypadku dodatkowo powikłany zakażeniem gronkowcowym z utratą ruchomości gałki ocznej i widzenia w oku lewym

Na rycinach 1-3 przedstawiono przykłady zmian występujących u pacjentów z półpaścem (immunokompetentnych i z grup ryzyka).

Nietypowy półpasiec uogólniony

Półpasiec uogólniony (ryc. 4) jest rzadką manifestacją kliniczną reaktywacji VZV. W tym wypadku przebieg może być atypowy. Różne warianty występowania postaci uogólnionej opisano przede wszystkim u chorych z zaawansowanymi niedoborami odporności. U pacjentów zakażonych HIV z istotnie obniżoną liczbą limfocytów CD4 obserwowano początkowe występowanie półpaśca zgodnego z rozmieszczeniem dermatomów, ale nawroty ze zmianami zlokalizowanymi w niedermatomicznym schemacie7. Opisano przypadki, również u pacjentów zakażonych HIV, zmian uogólnionych bez towarzyszącego bólu1.

 • Small 18062
 • Small 18063
 • Small 18064
 • Small 18065
 • Small 18066
 • Small 18067
 • Small 18068

Rycina 4A-G. Półpasiec u chorej leczonej biologicznie z powodu tocznia trzewnego: zmiany wczesne na tułowiu (A, B); po kilku dniach na kończynie dolnej u tej samej chorej (C-G)

Do góry