Opis przypadku

Kobieta, która spadła ze schodów

lek. Przemysław Pakosiński

Klinika Chorób Wewnętrznych i Nefrodiabetologii, Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Wojskowej Akademii Medycznej – Centralny Szpital Weteranów w Łodzi

Adres do korespondencji:

lek. Przemysław Pakosiński

Klinika Chorób Wewnętrznych i Nefrodiabetologii

Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Wojskowej Akademii Medycznej

– Centralny Szpital Weteranów

ul. Żeromskiego 113

90-549 Łódź

e-mail: p.pako@interia.pl

  • Krwotoki podpajęczynówkowe i śródmózgowe – stany nagłe wymagające natychmiastowej interwencji
  • Obraz kliniczny i diagnostyka
  • Metody leczenia zachowawczego i operacyjnego

Pacjentka 82-letnia została przywieziona przez zespół ratownictwa medycznego na izbę przyjęć szpitala wielospecjalistycznego z powodu zaburzeń świadomości oraz rany ciętej okolicy ciemieniowo-potylicznej lewej. Kobieta prawdopodobnie spadła ze schodów. Została znaleziona na klatce schodowej przez sąsiadkę, która niezwłocznie wezwała pogotowie ratunkowe.

 

W chwili przekazania chorej przez zespół ratownictwa medycznego lekarzowi dyżurnemu izby przyjęć pozostawała ona w stanie ogólnym ciężkim, w mocno ograniczonym kontakcie słowno-logicznym. Odpowiadała na zadawane pytania pojedynczymi słowami, co nie pozwalało na zebranie wywiadu medycznego. Niepamięć wsteczna uniemożliwiała odtworzenie zdarzenia. W badaniu fizykalnym z odchyleń stwierdzono ciętą ranę głowy w okolicy ciemieniowo-potylicznej lewej. Czynność serca wynosiła 120 uderzeń/min, wartości ciśnienia tętniczego krwi – 160/80 mmHg. Stwierdzono nieznaczne obrzęki obwodowe wokół stawów skokowych.

Niezwłocznie zlecono wykonanie badań biochemicznych, morfologii krwi obwodowej, badań koagulologicznych oraz tomografii głowy bez użycia środków cieniujących. Krwawienie z rany ciętej głowy okolicy ciemieniowo-potylicznej lewej zaopatrzono opatrunkiem.

W wykonanych badaniach laboratoryjnych z odchyleń stwierdzono:

  • aminotransferaza asparaginianowa (AspAT) – 58,1 j./l
  • izoenzym sercowy kinazy kreatynowej (MB-MASS) – 4,57 ng/ml
  • czas częściowej tromboplastyny po aktywacji (APTT) – 39 s
  • czas protrombinowy (PT) – 14,4 s
  • międzynarodowy współczynnik znormalizowany (INR) – 1,24
  • jony potasu (K+) – 3,32 mmol/l
  • płytki krwi (PLT) – 92 tys./μl.

W wykonanej w trybie pilnym tomografii komputerowej bez środka kontrastowego uwidoczniono masywne cechy krwawienia do przestrzeni podpajęczynówkowej (ryc. 1A i B) z cechami wgłobienia migdałków móżdżku do otworu wielkiego (ryc. 1C).

Omówienie

Rodzaje udarów krwotocznych

W codziennej praktyce klinicznej istnieją pewne stany chorobowe, które ze względu na swój przebieg wymagają szybkiej diagnostyki i pilnego leczenia. Do tych stanów zalicza się krwotok śródmózgowy. Udar krwotoczny jest deficytem neurologicznym spowodowanym przez uszkodzenie mózgu, do którego doszło w wyniku krwawienia śródmózgowego, powstałego wskutek naruszenia ciągłości naczynia krwionośnego. Krwotok śródmózgowy odpowiada za 5-15% wszystkich udarów mózgu1. Ze względu na lokalizację udary krwotoczne dzieli się na:

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Opis Przypadku

Pacjentka 82-letnia została przywieziona przez zespół ratownictwa medycznego na izbę przyjęć szpitala wielospecjalistycznego z powodu zaburzeń świadomości oraz rany ciętej okolicy [...]

Jakie były dalsze losy pacjentki?

Po radiologicznym potwierdzeniu masywnego krwotoku do przestrzeni podpajęczynówkowej i uzyskaniu III stopnia w skali Hunta i Hessa pacjentka została przekazana w [...]

Podsumowanie

Do góry