Przypadek kliniczny

Pacjent z przewlekłą skórną oraz śluzówkową postacią choroby przeszczep przeciwko gospodarzowi

dr n. med. Anastazja Szlauer-Stefańska
prof. dr hab. n. med. Grażyna Kamińska-Winciorek

Klinika Transplantacji Szpiku i Onkohematologii, Narodowy Instytut Onkologii – Państwowy Instytut Badawczy im. Marii Skłodowskiej-Curie, Oddział w Gliwicach


Adres do korespondencji:

prof. dr hab. n. med. Grażyna Kamińska-Winciorek

Klinika Transplantacji Szpiku i Onkohematologii

Narodowy Instytut Onkologii

– Państwowy Instytut Badawczy

im. Marii Skłodowskiej-Curie

Oddział w Gliwicach

ul. Wybrzeże Armii Krajowej 15

44-102 Gliwice

Small szlauer stefanska anas opt

dr n. med.Anastazja Szlauer-Stefańska

Small kaminska winciorek gra opt

prof. dr hab. n. med. Grażyna Kamińska-Winciorek

  • Skórno-śluzówkowe manifestacje choroby przeszczep przeciwko gospodarzowi (GvHD)
  • Wczesne rozpoznanie i właściwe leczenie
  • Rola współpracy interdyscyplinarnej w opiece nad pacjentami z GvHD

Choroba przeszczep przeciwko gospodarzowi (GvHD – graft-versus-host disease), w postaciach ostrej i przewlekłej, jest jednym z najczęstszych powikłań po prze­szczepieniu allogenicznych krwiotwórczych komórek macierzystych (alloHSCT – allogeneic hematopoietic stem cell transplantation). W odróżnieniu od ostrej postaci, w której manifestacja skórna ogranicza się do plamisto-grudkowej osutki, manifestacje skórne i śluzówkowe przewlekłej GvHD są polimorficzne. Leczenie chorych powinno być multidyscyplinarne, a dermatolog odgrywa istotną rolę w rozpoznawaniu choroby i monitorowaniu odpowiedzi na leczenie. Celem artykułu jest przybliżenie czytelnikom skórno-śluzówkowych manifestacji choroby oraz aktualnego postępowania w przypadku GvHD.

Opis przypadku

Pacjent 30-letni został poddany procedurze alloHSCT z powodu nowotworu mieloproliferacyjnego z cechami dysplazji, z zależnością od przetoczeń krwinek czerwonych. Dawcą komórek krwiotwórczych z krwi obwodowej był członek rodziny chorego (zgodność 10/10); w kondycjonowaniu zastosowano fludarabinę i melfalan, a profilaktyka GvHD była prowadzona z wykorzystaniem cyklosporyny i metotreksatu w krótkim cyklu. W okresie potransplantacyjnym nie obserwowano cech ostrej GvHD. Podczas wizyty w przyklinicznej poradni transplantacyjnej po upływie 6 miesięcy od alloHSCT stwierdzono przewlekłą GvHD de novo – w postaci umiarkowanej z zajęciem skóry (rumień, przebarwienia, zmiany grudkowe w okolicy twarzy, międzyłopatkowej, zespół suchego oka). Zastosowano leczenie miejscowe, do terapii dołączono doustnie metyloprednizolon, uzyskując częściową poprawę. Przy próbie zmniejszania dawek leków immunosupresyjnych obserwowano nasilenie objawów skórnej i śluzówkowej postaci GvHD (zmiany skórne zajmujące >25% powierzchni ciała; suche zapalenie spojówek, w jamie ustnej suchość, zmiany przerostowe powierzchni języka oraz przypominające liszaj płaski, dystrofia płytek paznokciowych – ryc. 1).

Small 13976

Rycina 1A. Zajęcie >25% powierzchni skóry, hiperpigmentacja, zmiany przypominające liszaj twardzinowy

Small 13977

Rycina 1B. Przerostowe zmiany na powierzchni grzbietowej języka

Small 13981

Rycina 1C. Dystrofia paznokci

Po stwierdzeniu steroidooporności rozpoczęto odstawianie glikokortykosteroidów (GKS). Chorego zakwalifikowano do leczenia z zastosowaniem fotoferezy pozaustrojowej (ECP – extracorporeal photopheresis). Po czterech zabiegach stwierdzono częściową remisję – poprawę w zakresie dolegliwości spojówkowych, suchości jamy ustnej oraz regresję zmian skórnych na twarzy. Po dziesiątym zabiegu wystąpiły stany gorączkowe z zaostrzeniem zmian śluzówkowych w obrębie jamy ustnej do stopnia 3 (w obrębie warg i jamy ustnej rumień, zmiany przypominające liszaj płaski, owrzodzenia – ryc. 2), ze znacznym ograniczeniem alimentacji doustnej. Pojawił się także obustronnie płyn w jamach opłucnowych. Rozpoznano zaostrzenie GvHD do postaci ciężkiej.

Small derm 284 rycina 2 opt

Rycina 2. W obrębie warg oraz jamy ustnej rumień, zmiany przypominające liszaj płaski o charakterze białych zmlecznień z nadżerkami

Leczenie modyfikowano, zastępując cyklosporynę syrolimusem, stosowano miejscowe płukanki jamy ustnej z de­ksametazonem i takrolimusem, furoinian mometazonu na zmiany skórne; kontynuowano terapię ECP. Z uwagi na brak satysfakcjonującej odpowiedzi po osiemnastu zabiegach ECP do leczenia dołączono metotreksat 1 × w tygodniu. Pobrano także biopsję sztancową skóry okolicy karku. W badaniu histopatologicznym potwierdzono rozpoznanie lichen sclerosus-like GvHD.

Z uwagi na postępujące objawy płucne, odczuwaną przez pacjenta duszność, a w badaniu spirometrycznym zmniejszenie natężonej objętości wydechowej pierwszosekundowej do 43% normy do leczenia dołączono FAM (flutykazon, azytromycyna, montelukast). Obserwowano poprawę w zakresie zmian śluzówkowych, regresję płynu w jamach opłucnowych oraz stabilizację zmian skórnych.

Podczas wizyty kontrolnej 2 lata po przeszczepieniu pacjent zgłosił pogorszenie stanu ogólnego, spadek masy ciała, wzmożoną duszność po miernie nasilonym wysiłku. Wprowadzono terapię z wykorzystaniem doustnego ruksolitynibu w ramach programu wczesnego dostępu do leku (early access program). Podczas wizyty miesiąc po modyfikacji leczenia w wywiadzie chory zgłosił nadmierną ekspozycję na promieniowanie słoneczne bez odpowiedniej fotoprotekcji oraz narastające od tego czasu znaczne pogorszenie stanu ogólnego. Uwagę zwracały zlokalizowane w okolicy karku bolesne zmiany twardzinopodobne z tendencją do owrzodzeń (ryc. 3) oraz ponowne pojawienie się płynu w jamach opłucnowych. Po wykluczeniu innych przyczyn dolegliwości postawiono rozpoznanie dalszej progresji GvHD do postaci ciężkiej. W ciągu kolejnych miesięcy mimo intensywnego leczenia, prób jego modyfikacji z uwzględnieniem mykofenolanu mofetylu oraz kolejnej próby terapii ECP i metotreksatem ponownie pojawił się płyn w obu jamach opłucnowych oporny na stosowane leczenie (drenaż jam opłucnowych, pleurodeza). Stan chorego stopniowo się pogarszał, dołączyły się płucne powikłania infekcyjne, a zgon nastąpił po upływie ponad 2,5 roku od procedury alloHSCT.

Small derm 284 rycina 3 opt

Rycina 3. Bolesne zmiany skórne, które wystąpiły po nadmiernej ekspozycji słonecznej, o charakterze ognisk o wzmożonej spoistości, żółtym zabarwieniu, z tendencją do owrzodzeń

Do góry