Leczenie farmakologiczne nadciśnienia tętniczego

Nadciśnienie tętnicze (≥140/90 mmHg) oraz ciśnienie wysokie prawidłowe (130-139/85-89 mmHg) to często spotykane składowe obrazu klinicznego pacjentów z zespołem metabolicznym. Zasady farmakoterapii chorych z otyłością oraz zaburzeniami metabolizmu lipidów i/lub węglowodanów nie odbiegają istotnie od zaleceń dla innych grup pacjentów. W wytycznych PTNT z 2019 r. została podtrzymana zasada mówiąca o braku konieczności rutynowego wdrażania farmakoterapii hipotensyjnej u chorych z wysokim prawidłowym ciśnieniem tętniczym; aktualnie nie są dostępne dowody z badań klinicznych, które uzasadniałyby rozpoczynanie leczenia farmakologicznego u takich osób10,23-25.

Jedyna sytuacja kliniczna, w której powinno zostać rozważone włączenie farmakoterapii hipotensyjnej w przypadku ciśnienia wysokiego prawidłowego (130-139/85-89 mmHg), dotyczy pacjentów z jawnymi chorobami układu krążenia, z cukrzycą z powikłaniami lub przewlekłą chorobą nerek w stadium ≥4 (szacunkowy wskaźnik filtracji kłębuszkowej [eGFR – estimated glomerular filtration rate] ≤29 ml/min/1,73 m2). Podkreślono jednak, że w tej grupie osób farmakoterapia hipotensyjna jest często stosowana z innych wskazań niż stwierdzane wysokie ciśnienie (np. korzysta się z nefro- i kardioprotekcyjnego działania inhibitorów konwertazy angiotensyny [ACEI – angiotensin converting enzyme inhibitor] lub kardioprotekcyjnego i przeciwarytmicznego działania β-adrenolityków)10,23-25.

Small 17815

Tabela 2. Kryteria rozpoznania nadciśnienia tętniczego9,10

Small 17976

Tabela 3. Kryteria rozpoczęcia farmakoterapii i docelowe wartości ciśnienia tętniczego zależnie od wieku pacjentów i sytuacji klinicznej9,10

Aktualne zasady i wskazówki co do farmakoterapii hipotensyjnej chorych z zespołem metabolicznym zostały podane przez autorów wytycznych ESC/ESH z 2018 r. i zaleceń PTNT z 2019 r.9-10 Opisano je poniżej.

 1. Ciśnienie tętnicze powinno być mierzone podczas każdej wizyty lekarskiej. Do pełnej oceny klinicznej pacjentów przydatne są także pomiary w pozycji stojącej, pozwalają one bowiem wykryć hipotonię ortostatyczną, często spotykaną u starszych osób. U wszystkich chorych z nadciśnieniem tętniczym zalecane są ponadto regularne pomiary ciśnienia w warunkach domowych (HBPM – home blood pressure monitoring)9-11,26.
 2. Granica dla ustalenia rozpoznania nadciśnienia tętniczego została utrzymana w europejskich wytycznych na tym samym poziomie co we wcześniejszych zaleceniach. Podtrzymano także wartości ambulatoryjnego całodobowego pomiaru ciśnienia tętniczego (ABPM – ambulatory blood pressure monitoring) oraz HBPM, służące do ustalenia rozpoznania (tab. 2)9-11,27. Należy podkreślić, że za podstawę diagnozowania nadciśnienia tętniczego wciąż uznawane są prawidłowo wykonane pomiary gabinetowe (ciśnienie wyliczone z ≥2 pomiarów przeprowadzonych podczas ≥2 różnych wizyt po przynajmniej 5-minutowym odpoczynku, przeprowadzone w pozycji siedzącej z podpartymi plecami, w cichym pomieszczeniu; pomiary powinny być wykonywane za pomocą aparatu z mankietem naramiennym, który ma certyfikat dokładności)9-11,27. Lista ciśnieniomierzy, których producenci uzyskali certyfikaty dokładności, jest dostępna na stronach internetowych organizacji dabl®Educational Trust28.
 3. Docelowa wartość ciśnienia tętniczego jest różna w zależności od wieku pacjentów. Dla osób <65 r.ż. wynosi ona <130/80 mm Hg, dla chorych w wieku 65-80 lat jest to <140/80 mm Hg, a w grupie >80 r.ż. <150/80 mmHg. Należy unikać nadmiernego obniżania ciśnienia, tzn. w przypadku pacjentów w wieku <65 lat nie powinno się zmniejszać jego wartości <120/70 mmHg, a u osób >65 r.ż. <130/70 mmHg9-11. Wskazania do rozpoczynania farmakoterapii i docelowe wartości ciśnienia przedstawiono w tabeli 3.
 4. W każdym przypadku farmakoterapia powinna być połączona ze zmianą stylu życia na zdrowy, zmniejszający całkowite ryzyko sercowo-naczyniowe. Takie zalecenie powinno być kierowane nie tylko do osób z nadciśnieniem tętniczym, ale do wszystkich pacjentów z podejrzeniem tej choroby oraz do większości osób z ciśnieniem wysokim prawidłowym. Zmiana stylu życia jest szczególnie ważna w przypadku pacjentów z zespołem metabolicznym9,10.
 5. Skutecznie prowadzone leczenie, pozwalające na uzyskanie prawidłowych wartości ciśnienia, ma większe znaczenie dla prewencji powikłań naczyniowych niż rodzaj stosowanego leku. Terapię powinno się rozpoczynać od włączenia substancji z 5 głównych grup preparatów hipotensyjnych o udowodnionym korzystnym wpływie na rokowanie. Zaliczają się do nich:
  • diuretyki tiazydowe (preferowane tiazydopodobne)
  • β-adrenolityki (preferowane preparaty wazodylatacyjne, kardioselektywne)
  • antagoniści wapnia (preferowane pochodne dihydropirydynowe)
  • ACEI
  • antagoniści receptora AT1 dla angiotensyny II (ARB – angiotensin receptor blockers) – sartany9-11.
 6. Większość leków hipotensyjnych można ze sobą kojarzyć. Jedyne wyraźne przeciwwskazanie to łączenie ACEI z ARB9-11. W 2008 r. opublikowano wyniki badania ONTARGET (The Ongoing Telmisartan Alone and in Combination with Ramipril Global Endpoint Trial) odnoszące się do wspomnianego zagadnienia. Stwierdzono, że u pacjentów przyjmujących telmisartan (jeden z ARB) łącznie z ramiprylem (preparat z grupy ACEI) znacząco częściej występowały hipotensja oraz niewydolność nerek w porównaniu z monoterapią ACEI29,30.
 7. W leczeniu hipotensyjnym preferowane się leki łączone, zawierające ≥2 substancje czynne w 1 tabletce (SPC – single-pill combination). SPC zapewnia lepszą współpracę na linii pacjent–lekarz (compliance) i sprawia, że zlecone leki są przyjmowane bardziej regularnie niż w przypadku konieczności stosowania większej liczby tabletek9-11. W 2021 r. Parati i wsp. opublikowali wyniki przeglądu systematycznego i metaanalizy, w których potwierdzono, że chorzy leczeni SPC w większym stopniu stosowali się do zaleceń lekarskich (compliance) oraz częściej kontynuowali terapię hipotensyjną (persistance) niż osoby z grupy niestosującej SPC. Znaczącą poprawę w zakresie compliance w grupie SPC w porównaniu z brakiem stosowania SPC zaobserwowano w 18 z 23 włączonych do przeglądu badań, a w zakresie persistance – w 14 z 16 badań31.
 8. U pacjentów z zespołem metabolicznym farmakoterapię nadciśnienia tętniczego powinno się rozpoczynać od włączenia ACEI lub ARB (ze względu na opóźnienie rozwoju cukrzycy) w skojarzeniu z antagonistą wapnia lub diuretykiem tiazydopodobnym9-11. Działanie ACEI oraz ARB zmniejszające ryzyko rozwoju cukrzycy zostało potwierdzone w metaanalizach, do których włączano wiele badań klinicznych32,33.
 9. Zespół metaboliczny jest silnie związany z ryzykiem rozwoju cukrzycy. Z tego powodu – o ile to możliwe – powinno się unikać stosowania w tym przypadku klasycznych β-adrenolityków, a także diuretyków tiazydowych9-11. Oczywiście w wielu sytuacjach klinicznych włączenie β-adrenolityków jest konieczne, np. w terapii powikłań kardiologicznych (przewlekłe zespoły wieńcowe, niewydolność serca, tachyarytmie). W takich przypadkach oczywiście stosuje się β-adrenolityki; autorzy wytycznych PTNT z 2019 r. zalecają – o ile to możliwe – włączenie β-adrenolityków o działaniu wazodylatacyjnym (nebiwolol). Jeśli konieczne jest leczenie odwadniające, to mając do wyboru tiazyd (hydrochlorotiazyd) oraz diuretyk tiazydopodobny (indapamid, chlortalidon), należy wykorzystać lek z tej drugiej grupy9-11,34-36.
 10. Gdy zleca się osobie z zespołem metabolicznym diuretyk, wskazane jest rozważenie włączenia preparatu oszczędzającego potas lub suplementacji tego pierwiastka, aby nie dopuszczać do występowania hipokaliemii. Obniżone stężenie potasu we krwi pogarsza tolerancję glukozy9-11,37,38.
 11. U osób ze stanem przedcukrzycowym (prediabetes), czyli z nieprawidłową glikemią na czczo (IFG – impaired fasting glycaemia) lub nieprawidłową tolerancją glukozy (IGT – impaired glucose tolerance), oraz obciążonych wysokim ryzykiem rozwoju cukrzycy typu 2 można rozważyć włączenie do terapii metforminy w ramach prewencji rozwoju cukrzycy. Takie zastosowanie metforminy jest jednym z jej wskazań rejestracyjnych. Działania podjęte w trakcie prediabetes są niezwykle ważne w ramach realizowania prewencji chorób sercowo-naczyniowych, ponieważ naczynia krwionośne i nerwy nie są wtedy jeszcze zniszczone przez długo trwającą hiperglikemię11,39,40. Zalecenie dotyczące stosowania metforminy w stanie przedcukrzycowym znajduje się m.in. w aktualnych wytycznych PTD11.
 12. Należy informować pacjentów, że farmakoterapia nadciśnienia tętniczego powinna być prowadzona nieprzerwanie, w większości przypadków do końca życia. Tylko w takiej sytuacji osiąga się zmniejszenie całkowitego ryzyka sercowo-naczyniowego9-11. Elementy charakterystyki wybranych leków hipotensyjnych przedstawiono w tabeli 441-51.
Small 18011

Tabela 4. Wybrane grupy leków stosowanych w leczeniu nadciśnienia tętniczego – charakterystyka1,9,10,41-51

Leczenie niefarmakologiczne pacjentów z zespołem metabolicznym

Największy wpływ na występowanie i rozwój powikłań w przebiegu zespołu metabolicznego ma styl życia. W związku z tym w przypadku omawianych pacjentów szczególnie ważne są działania ukierunkowane na redukcję nadmiernej masy ciała: wprowadzenie zdrowej diety (z deficytem kalorycznym) i zwiększenie aktywności fizycznej3-7. Zasady i wskazówki dotyczące leczenia niefarmakologicznego pacjentów z zespołem metabolicznym zostały przedstawione w przywołanych wcześniej wytycznych hipertensjologicznych i diabetologicznych9-11 oraz w innych opracowaniach52-60, a opisane poniżej.

 1. Gdy pacjent decyduje się na wprowadzenie zmian w stylu życia, powinny zostać ustalone cele, do których może dążyć. Realnym celem jest np. redukcja masy ciała o 10% w ciągu 6 miesięcy. W przypadku osób z BMI w przedziale 27-35 kg/m2 efekt ten można osiągnąć poprzez zmniejszenie kaloryczności diety o ok. 500 kcal dziennie. Pozwala to na utratę ok. 0,5 kg tkanki tłuszczowej w ciągu 7 dni. U osób z BMI >35 kg/m2 możliwe jest zmniejszenie kaloryczności diety o 1000 kcal dziennie – w tym przypadku w ciągu 7 dni można utracić ok. 1 kg tkanki tłuszczowej52-54. Należy podkreślić, że spadek masy ciała powoduje znaczące obniżenie wartości ciśnienia tętniczego. W metaanalizie 25 randomizowanych badań (wiek pacjentów: 37-66 lat, n = 4874) stwierdzono, że zmniejszenie masy ciała o 5 kg wiązało się z obniżeniem skurczowego ciśnienia tętniczego o 4,4 mmHg, a rozkurczowego o 3,6 mmHg. U osób, które straciły >5 kg masy ciała, redukcja skurczowego ciśnienia krwi wynosiła 6,6 mmHg, a rozkurczowego 5,1 mmHg10,55.
 2. Dieta pacjenta powinna zostać zmodyfikowana w taki sposób, aby przy zmniejszonej kaloryczności zawierała wszystkie potrzebne składniki odżywcze. Zalecane jest ograniczenie spożywania nasyconych kwasów tłuszczowych (najlepiej <7% ogółu energii) i cholesterolu pokarmowego (<200 mg/24 h). Może zostać włączona dieta śródziemnomorska lub podobna do niej dieta DASH (dietary approaches to stop hypertension)52-54. Kaloryczność posiłków powinna być dopasowana do aktywności fizycznej pacjenta. Przykładowe darmowe diety oraz zasady żywienia w poszczególnych jednostkach chorobowych są dostępne na stronach internetowych Narodowego Funduszu Zdrowia (NFZ) lub Narodowego Centrum Edukacji Żywieniowej (NCEŻ)56,57.
 3. Zalecane jest ograniczenie spożycia soli (NaCl), szczególnie w przypadku osób z rozpoznanym nadciśnieniem tętniczym. Zmniejszenie spożycia NaCl pozwala zredukować liczbę i dawki stosowanych leków hipotensyjnych. W metaanalizie 34 randomizowanych badań, której wyniki zostały opublikowane w 2013 r., stwierdzono, że ograniczenie przyjmowania soli o średnio 4,4 g/24 h u osób z nadciśnieniem powodowało średni spadek ciśnienia skurczowego o 5,4 mmHg, a rozkurczowego o 2,8 mm Hg. Według rekomendacji z wytycznych dieta chorych z nadciśnieniem tętniczym powinna zawierać <5 g NaCl/24 h9,10,58.
 4. Polecane jest zwiększenie aktywności fizycznej. Rekomenduje się wykonywanie ćwiczeń aerobowych o umiarkowanej intensywności, trwających ≥30 min dziennie, przez 5-7 dni w tygodniu. Największy efekt hipotensyjny zaobserwowano u osób wykonujących ćwiczenia wytrzymałościowe9,10,59.
 5. Zalecane jest zaprzestanie stosowania używek: palenia tytoniu oraz spożywania nadmiernej ilości napojów alkoholowych. Palenie jest jednym z najistotniejszych czynników podnoszących ryzyko sercowo-naczyniowe: zwiększa ryzyko wystąpienia choroby niedokrwiennej serca, udaru i miażdżycy tętnic obwodowych. Ponadto powoduje wzrost częstości występowania nowotworów (np. raka płuca, nowotworów jamy ustnej, krtani, pęcherza moczowego, trzustki) oraz osłabia skuteczność działania leków hipotensyjnych9,10,60,61.

Podsumowanie

Zespół metaboliczny jest często spotykanym stanem klinicznym, w którym w różnych konfiguracjach obecne są czynniki ryzyka rozwoju chorób sercowo-naczyniowych: otyłość centralna (obwód talii ≥80 cm u kobiet, ≥94 cm u mężczyzn), podwyższone ciśnienie tętnicze (≥130/85 mmHg lub leczenie farmakologiczne nadciśnienia tętniczego), zaburzenia metabolizmu węglowodanów (stężenie glukozy na czczo ≥5,6 mmol/l lub farmakoterapia cukrzycy typu 2) oraz lipidów (podwyższone stężenie triglicerydów na czczo >1,7 mmol/l lub leczenie hipertriglicerydemii; obniżone stężenie cholesterolu frakcji HDL <1,0 mmol/l u mężczyzn, <1,3 mmol/l u kobiet). Bardzo duży wpływ na zahamowanie rozwoju powikłań narządowych zespołu metabolicznego ma wprowadzenie prozdrowotnego stylu życia: niskokalorycznej diety, najlepiej o cechach diety śródziemnomorskiej, oraz regularnej, aerobowej aktywności fizycznej. Działania te prowadzą do redukcji masy ciała, poprawy parametrów gospodarki węglowodanowo-lipidowej oraz zmniejszenia insulinooporności.

U pacjentów z zespołem metabolicznym farmakoterapię nadciśnienia tętniczego powinno się rozpoczynać od włączenia leku z grupy ACEI lub ARB (opóźnienie rozwoju cukrzycy) w skojarzeniu z antagonistą wapnia lub diuretykiem tiazydopodobnym. W leczeniu należy unikać klasycznych β-adrenolityków oraz tiazydów. W wielu sytuacjach klinicznych włączenie β-adrenolityków jest jednak koniecznością. W takim przypadku autorzy wytycznych PTNT z 2019 r. zalecają – o ile to możliwe – zastosowanie β-adrenolityków o działaniu naczyniorozszerzającym. Jeśli konieczne jest leczenie odwadniające, to mając do wyboru tiazydy i diuretyki tiazydopodobne, powinno się włączać leki z tej drugiej grupy.

Do góry