Postępowanie terapeutyczne w przypadkach niepowodzeń wczesnej ciąży

Aileen M. Gariepy, MD, MPH, Nancy L. Stanwood, MD, MPH

Dr Gariepy, assistant professor, Department of Obstetrics, Gynecology, and Reproductive Sciences, Yale University, New Haven, Connecticut.

Dr Stanwood, associate professor, Department of Obstetrics, Gynecology, and Reproductive Sciences, Yale University, New Haven, Connecticut. Żadna z autorek nie zgłasza konfliktu interesów w związku z treścią artykułu.

Ginekologia po Dyplomie 2013;15 (4): 31-37

Wszystkie opcje terapeutyczne stosowane obecnie w przypadkach niepowodzeń wczesnej ciąży cechuje podobna skuteczność i bezpieczeństwo, dlatego podejmując decyzję dotyczącą postępowania, lekarz powinien kierować się przede wszystkim preferencjami pacjentki.

Niepowodzenie wczesnej ciąży (early pregnancy failure [EPF]; termin oznacza poronienie w pierwszym trymestrze ciąży) może stanowić bardzo przykre doświadczenie dla kobiet i ich partnerów. Ostateczne rozpoznanie bywa poprzedzone kilkudniowym lub kilkutygodniowym okresem dolegliwości bólowych, krwawienia i nadziei. Tym, co pacjentki najbardziej doceniają w momencie ustalenia ostatecznego rozpoznania, jest możliwość wyboru opcji postępowania, która najbardziej odpowiada ich potrzebom (tab. 1).1 Dla niektórych kobiet taką bezpieczną i pożądaną opcją jest postępowanie farmakologiczne.

Do zapamiętania
• W badaniach randomizowanych nie określono optymalnej dawki ani drogi podania mizoprostolu.
• W przypadku postępowania farmakologicznego krwawienie jest obfitsze i trwa dłużej niż w przypadku postępowania zabiegowego, jednak rzadko wymaga interwencji.

Epidemiologia poronień wczesnej ciąży

EPF jest szerokim pojęciem obejmującym poronienie niezupełne, poronienie zupełne, samoistne poronienie w toku, puste jajo płodowe oraz obumarcie zarodka (poronienie zatrzymane) występujące przed ukończeniem 14 tygodnia ciąży.2

Około 15-20% ciąż rozpoznanych klinicznie kończy się poronieniem.2,3 Wiele poronień następuje jeszcze przed stwierdzeniem ciąży (są to sytuacje, które kobiety często traktują jako spóźnione miesiączki). Szacuje się, że nawet do 60% wszystkich poczęć kończy się niepowodzeniem.4 Za ponad połowę przypadków wszystkich samoistnych EPF odpowiadają zaburzenia chromosomowe, przede wszystkim translokacje i aneuploidie.5 Przyczyną wielu poronień mogą być inne zaburzenia genetyczne, których na obecnym etapie nie można rozpoznać w prostym badaniu kariotypu.

Rozpoznanie

Niepowodzenie wczesnej ciąży można podejrzewać na podstawie objawów (krwawienie z dróg rodnych, bóle podbrzusza, rozwarcie kanału szyjki macicy), natomiast ostateczne rozpoznanie ustalane jest na podstawie wyniku przezpochwowego badania ultrasonograficznego i/lub obecnych objawów oraz kolejnych pomiarów stężenia podjednostki β ludzkiej gonadotropiny kosmówkowej (β human chorionc gonadotropin, βhCG). Niektóre kobiety z EPF nie mają żadnych objawów.

Small 22010

Tabela 1. Postępowanie w przypadku poronień samoistnych/niepowodzeń wczesnej ciąży ≤14 tygodni

Termin „poronienie samoistne” obejmuje poronienia: zupełne, niezupełne i w toku oraz ciążę bez obecności zarodka i obumarcie zarodka. W przypadku poronienia zupełnego pacjentka miała dodatni wynik testu ciążowego, następnie wystąpiło u niej krwawienie z dróg rodnych z wydaleniem tkanek jaja płodowego, a w chwili badania ma zamknięty kanał szyjki macicy.6 W przypadku poronienia niezupełnego pacjentka miała dodatni wynik testu ciążowego, nastąpiło krwawienie z dróg rodnych, kanał szyjki może być otwarty lub zamknięty. Nie ustalono dotychczas konkretnej wartości pomiaru grubości endometrium pozwalającego odróżnić poronienie zupełne od niezupełnego.2,6,7

Dodatni wynik testu ciążowego, krwawienie z dróg rodnych bez wydalenia tkanek jaja płodowego oraz szeroki kanał szyjki macicy charakteryzują poronienie w toku.8 Ciążę bez zarodka, uprzednio określaną mianem „pustego jaja płodowego”,6 charakteryzuje brak pęcherzyka żółtkowego w pęcherzyku ciążowym o uśrednionym wymiarze 13 mm, brak echa zarodka w pęcherzyku ciążowym o średnicy 20 mm lub obecność pustej jamy owodni. Obumarcie zarodka lub płodu, określane w przeszłości jako poronienie zatrzymane, opisuje sytuację, w której uwidoczniony wcześniej żywy zarodek przestaje się rozwijać, stwierdza się brak wcześniej uwidocznionej czynności serca lub nie obserwuje się czynności serca u zarodka o wymiarze ciemieniowo-siedzeniowym ≥5 mm.6,9

Opcje postępowania

W przypadku EPF możliwe są trzy sposoby postępowania: wyczekujące, farmakologiczne oraz zabiegowe (tab. 1).1 Postępowanie wyczekujące polega na niepodejmowaniu interwencji i obserwacji naturalnego przebiegu poronienia. Postępowanie farmakologiczne obejmuje zastosowanie leków wywołujących obkurczenie macicy i wydalenie tkanek. Postępowanie chirurgiczne polega na mechanicznym usunięciu zawartości jamy macicy.

Skuteczne postępowanie w EPF oznacza całkowite wydalenie tkanek jaja płodowego z macicy. Sukces każdej z wymienionych metod postępowania zależy od kilku czynników, w tym rodzaju poronienia (np. z objawami, takimi jak krwawienie i bóle podbrzusza lub bez nich) oraz wieku ciąży.

Postępowanie farmakologiczne

W EPF postępowanie farmakologiczne jest bezpieczną i skuteczną alternatywą dla wyczekiwania czy zabiegu.1 Pozwala pacjentkom uniknąć zabiegu i znieczulenia. Pacjentki mogą także mieć wrażenie, że postępowanie farmakologiczne jest bardziej „naturalne”, może przebiegać w warunkach większej prywatności i podlega większej kontroli z ich strony. Wiele leków przebadano pod kątem ich zastosowania w EPF.

Mifepryston jest antyprogestagenem wywołującym poronienie przez zaburzanie ukrwienia na poziomie naczyń włosowatych oraz wpływ na syntezę prostaglandyn. Badania obejmujące połączenie mifeprystonu z mizoprostolem przyniosły sprzeczne rezultaty.10,11

Mizoprostol, analog prostaglandyny E1, powoduje zmiękczenie szyjki macicy oraz skurcze mięśnia macicy – zmiany prowadzące do wydalenia tkanek jaja płodowego. Może być podany dopochwowo, doustnie, podpoliczkowo lub podjęzykowo. Działania niepożądane w dużym stopniu zależą od drogi podania leku.9,12

Do góry