Temat numeru

Ocena i leczenie COVID-19 u kobiet w ciąży

Emily H. Adhikari, MD

Assistant professor, Department of Obstetrics and Gynecology, University of Texas Southwestern Medical Center w Dallas

Medical director of Perinatal Infectious Diseases, Parkland Health & Hospital System w Dallas

Contemporary OB/GYN 2021;66(4):20-26

  • Przebieg COVID-19 w czasie ciąży
  • Leczenie kobiet w ciąży chorych na COVID-19 – wyzwania i zagrożenia
  • Postępowanie położnicze u ciężarnych zakażonych SARS-CoV-2
Small adhikari emily opt

Emily H. Adhikari, MD


Do momentu napisania tego artykułu w lutym 2021 roku COVID-19 (coronavirus disease 2019) – choroba wywoływana zakażeniem nowym koronawirusem ostrej ciężkiej niewydolności oddechowej (SARS-CoV-2 – severe acute respiratory syndrome coronavirus 2) – wystąpił z różnym nasileniem (od bezobjawowych zakażeń do śmiertelnej choroby układu oddechowego) u ponad 100 mln osób, będąc przyczyną ponad 2,4 mln zgonów na całym świecie1. Wprawdzie obecnie liczba zachorowań i hospitalizacji zmniejszyła się w porównaniu z zimowym szczytem, ale pojawiają się nowe warianty wirusa, które grożą ponownym nasileniem epidemii2. Lekarze muszą więc znać zasady oceny klinicznej i leczenia COVID-19 u kobiet w ciąży.

SARS-CoV-2 przenosi się głównie drogą kropelkową, ale w pewnych okolicznościach, np. podczas intubacji przed operacją oraz w zamkniętych pomieszczeniach, możliwe jest szerzenie się infekcji drogą powietrzną przez drobiny aerozolu3. Osoby z bezobjawowym przebiegiem choroby lub w fazie przedobjawowej odpowiadają za 40-50% zakażeń4. Ocenia się, że u mniej więcej 95% zakażonych choroba przebiega bezobjawowo lub łagodnie, a u pozostałych 5% rozwija się ciężka lub krytycznie ciężka postać COVID-195. Ciężarne z objawowym przebiegiem zakażenia częściej mogą wymagać przyjęcia na oddział intensywnej opieki i zastosowania inwazyjnej wentylacji, a także są narażone na większe ryzyko zgonu niż pacjentki niebędące w ciąży6. Podobnie jak u innych osób tak u ciężarnych otyłość i cukrzyca mogą być czynnikami ryzyka ciężkiego przebiegu COVID-195,6.

Rozpoznanie ostrego zakażenia

Podstawą rozpoznania aktywnego zakażenia u matki jest wykrycie materiału genetycznego wirusa za pomocą testu molekularnego (metodą reakcji łańcuchowej polimerazy; PCR – polymerase chain reaction) bądź wykrycie antygenu w wydzielinie z nosogardzieli, z nosa lub w ślinie. Dostępnych jest wiele komercyjnych testów PCR i antygenowych. Szybkie testy antygenowe są tanie, ale mniej skuteczne w wykrywaniu zakażenia u pacjentów bez objawów. Interpretacja wyniku badania molekularnego zależy od prawdopodobieństwa zachorowania przed testem, epidemiologicznych czynników ryzyka, a także tego, czy test zamierza się stosować w celach diagnostycznych w opiece zdrowotnej, czy do prowadzenia badań przesiewowych w skupiskach ludzkich. Badania serologiczne wykrywające obecność immunoglobulin przeciwko SARS-CoV-2 są wykorzystywane w badaniach epidemiologicznych i do oceny seroprewalencji, ale nie są przydatne do rozpoznawania aktywnego zakażenia. Dotąd Centers for Disease Control and Prevention (CDC) nie wydały zalecenia, aby oznaczać przeciwciała po szczepieniu w celu potwierdzenia uzyskania odporności.

Objawy kliniczne COVID-19 podczas ciąży

Objawy COVID-19 u kobiet w ciąży są takie same jak u innych osób. Po okresie inkubacji, wynoszącym 5-14 dni, mogą wystąpić gorączka oraz dolegliwości ze strony układu oddechowego, przewodu pokarmowego lub symptomy neurologiczne7,8. Objawy ze strony układu oddechowego mogą być różne: od mało nasilonych dotyczących górnych dróg oddechowych, takich jak zapalenie gardła i kichanie, do wskazujących na zajęcie dolnych dróg oddechowych, do których należą kaszel, duszność, zwiększona częstość oddechów i zmniejszone wysycenie krwi tlenem (SpO2). Ciężka lub krytycznie ciężka choroba układu oddechowego rozwija się po 8-12 dniach od początku objawów u 5-14% osób niebędących w ciąży oraz u około 5% ciężarnych5,9,10. Ostra niewydolność oddechowa, w tym zespół ostrej niewydolności oddechowej (ARDS – acute respiratory distress syndrome), występuje rzadko. Dolegliwości ze strony przewodu pokarmowego są rzadsze od objawów oddechowych, chociaż utratę węchu i smaku obserwuje się u ponad połowy pacjentów11.

Small 61402

Tabela 1. Kryteria ciężkości przebiegu COVID-19 według National Institutes of Health12

Kryteria klasyfikacji ciężkości zajęcia układu oddechowego w przebiegu COVID-19 opracowane przez National Institutes of Health (NIH) można zasadniczo stosować w odniesieniu do kobiet w ciąży, dodatkowo trzeba jednak uwzględnić, w jaki sposób fizjologia ciąży wpływa na rozwój i progresję objawów (tab. 112). Fizjologiczne zmiany czynności płuc w trzecim trymestrze obejmują zmniejszenie czynnościowej pojemności zalegającej o 20-30% i zwiększenie zużycia tlenu o 20%, co powoduje, że zakażenia dolnych dróg oddechowych są gorzej tolerowane przez ciężarne. Ponieważ częstość oddechów w trzecim trymestrze ciąży normalnie pozostaje względnie stała (zwiększenie wentylacji minutowej jest następstwem wzrostu objętości oddechowej), to jej zwiększenie do ponad 30 oddechów/min – nawet jeżeli SpO2 podczas oddychania powietrzem atmosferycznym utrzymuje się na poziomie 95% lub nieco wyższym – jest oznaką potencjalnie istotnego upośledzenia czynności układu oddechowego w przebiegu objawowego zakażenia SARS-CoV-2.

Początkowa ocena objawów ze strony układu oddechowego

Początkowa ocena kobiety w ciąży zgłaszającej mało nasilone dolegliwości, takie jak ból gardła i kichanie, może mieć ograniczony i ukierunkowany charakter. Dokładniejsza diagnostyka jest uzasadniona u pacjentek z gorączką, istotnymi objawami ze strony układu oddechowego oraz świadczącymi o zajęciu innych układów narządów. Ocena powinna wówczas obejmować dokładne badanie podmiotowe i przedmiotowe, z ustaleniem momentu pojawienia się symptomów oraz ich późniejszej progresji lub zmniejszenia. Te szczegóły ułatwiają lekarzowi określenie potencjału pogorszenia się stanu ciężarnej, np. pacjentka z mało nasiloną chorobą i poprawą po 9 lub 10 dniach od wystąpienia dolegliwości jest najprawdopodobniej bliżej końca przebiegu choroby, natomiast stan pacjentki z mało nasilonymi objawami grypopodobnymi po 4-5 dniach choroby może się jeszcze pogorszyć i wówczas konieczne może być dokładniejsze jej monitorowanie w zależności od schorzeń współistniejących i wieku ciążowego. U pacjentek z istotnymi objawami ze strony układu oddechowego lub symptomami świadczącymi o zajęciu innych układów narządów osłuchiwanie płuc i pomiar SpO2 są konieczne, ale niewystarczające do oceny stanu układu oddechowego. Lekarz musi również ocenić i udokumentować częstość oddechów, a także obiektywne oznaki zmęczenia mięśni oddechowych lub niewydolności oddechowej, w tym wykorzystywanie dodatkowych mięśni oddechowych, wysiłek oddechowy, a także zdolność do mówienia pełnymi zdaniami bez przerw z powodu kaszlu lub duszności.

Oceny można dokonywać w spoczynku oraz po wysiłku (chód), jeśli pacjentka zgłaszająca istotne objawy czuje się dobrze w stanie spoczynku i nie ma hipoksji. W takich okolicznościach lekarz może nie być pewny, czy ciężarna wymaga hospitalizacji. Sześciominutowa próba chodu jest tanim sposobem oceny stanu czynnościowego u dorosłych osób niebędących w ciąży z chorobą płuc o umiarkowanym lub znacznym nasileniu13. Mimo że pełna 6-minutowa próba chodu może nie być możliwa u pacjentek położniczych, krótka ocena sprawności poruszania się może ułatwić lekarzowi określenie, czy ciężarna wymaga dokładniejszej obserwacji. U pacjentek z widocznym zwiększonym wysiłkiem oddechowym, bólem w klatce piersiowej lub spadkiem SpO2 po minimalnym wysiłku uzasadniona jest hospitalizacja, należy też rozważyć podanie im tlenu. Biorąc pod uwagę, że u blisko 40% ciężarnych z początkowo umiarkowanie nasiloną chorobą może nastąpić progresja do ciężkiego zapalenia płuc, warto rozważyć 24-48-godzinną obserwację5.

W przeciwieństwie do innych zakażeń układu oddechowego, takich jak grypa, dekompensacja kliniczna wtórna do COVID-19, jeżeli do niej dochodzi, następuje stosunkowo późno w przebiegu choroby10. Wczesna ostra niewydolność oddechowa – tj. upośledzenie wymiany gazowej tlenu i dwutlenku węgla – u kobiety w ciąży zakażonej SARS-CoV-2 powinna skłaniać do niezwłocznej konsultacji specjalistów medycyny matczyno-płodowej i intensywnej opieki mających doświadczenie w leczeniu COVID-19. Niewydolność oddechowa może być hipoksemiczna (ciśnienie parcjalne tlenu [PaO2] wynosi poniżej 60 mmHg w trakcie oddychania powietrzem atmosferycznym, odpowiadając mniej więcej SpO2 poniżej 90%) lub hiperkapniczna (ciśnienie parcjalne dwutlenku węgla [PaCO2] wynosi powyżej 60 mmHg). Należy podkreślić, że w trzecim trymestrze ciąży oczekiwanym zjawiskiem jest wyrównana alkaloza oddechowa, a więc jeżeli gazometria krwi tętniczej ujawni prawidłowe lub zwiększone PaCO2, to jest to złowieszczy objaw hiperkapnicznej niewydolności oddechowej. U ciężarnych bez uprzednio występującej choroby serca lub płuc, hospitalizowanych z powodu ciężkiego zapalenia płuc w przebiegu COVID-19 wczesna niewydolność oddechowa ma często charakter hipoksemiczny, chociaż może również wystąpić ARDS będący przyczyną hiperkapnii z powodu zwiększenia pęcherzykowej przestrzeni martwej. W ciężkiej chorobie przyspieszenie częstości oddechów i zwiększenie ich głębokości (wzrost objętości oddechowej) z powodu hipoksemii mogą prowadzić do głębokiej hipokapnii (spadek PaCO2), co powoduje przesunięcie krzywej dysocjacji hemoglobiny w lewo. Kiedy do tego dochodzi, zwiększone powinowactwo hemoglobiny do tlenu powoduje utrzymywanie się względnie dużego SpO2 pomimo głębokiej hipoksemii (niskie PaO2). Może to przybierać postać tzw. niemej klinicznie hipoksemii (silent hypoxemia), opisywanej u pacjentów w podeszłym wieku z COVID-1914, ale jest mało prawdopodobne, aby hipoksemia w ciąży pozostała niema klinicznie – może dojść do szybkiej dekompensacji stanu pacjentki pomimo wartości SpO2 powyżej 90%. Zasadnicze znaczenie ma niezwłoczna wstępna ocena ciężarnych z COVID-19, u których występują kaszel i duszność, co umożliwia odpowiedni triaż w koordynacji ze specjalistami. Postępowanie to obejmuje dokładną ocenę zarówno utlenowania, jak i wentylacji, trzeba mieć także świadomość pułapek związanych z traktowaniem pomiaru SpO2 jako jedynego wskaźnika stabilności klinicznej, kiedy u ciężarnej stwierdza się zwiększoną częstość oddechów lub zgłasza ona duszność.

U pacjentek z hipoksją bez istotnych zagęszczeń miąższowych na zdjęciu rentgenowskim klatki piersiowej należy brać pod uwagę stany inne niż COVID-19 (np. zatorowość płucną lub obrzęk płuc o etiologii położniczej, płucnej lub sercowej). Nie do końca wiadomo, w jakim stopniu COVID-19 może nasilać takie stany jak sepsa spowodowana ostrym odmiedniczkowym zapaleniem nerek lub obrzęk płuc związany ze stanem przedrzucawkowym.

Badania laboratoryjne i obrazowe

U kobiet w ciąży bez objawów lub z objawami jedynie ze strony górnych dróg oddechowych typowo nie ma potrzeby wykonywania innych badań laboratoryjnych poza testami w kierunku COVID-19. U ciężarnych z istotnymi objawami oddechowymi, oznakami zajęcia innych układów narządów i gorączką, które trafiają do szpitala, po przeprowadzeniu badania podmiotowego i przedmiotowego uzasadnione mogą być badania laboratoryjne w celu wykluczenia innych przyczyn zakażenia i hipoksji. Z naszego doświadczenia w leczeniu hospitalizowanych, nierodzących pacjentek z umiarkowanie nasilonym lub ciężkim wirusowym zapaleniem płuc wynika, że codzienne oznaczanie stężenia białka C-reaktywnego (CRP – C-reactive protein) ułatwia określenie trajektorii klinicznej. Mimo że stężenie CRP miało dobrą wartość jako parametr różnicujący ciężkość choroby i pozwalający przewidywać niepomyślne rokowanie u niebędących w ciąży chorych na COVID-19, to jego wartość predykcyjna nie była oceniana w populacji ciężarnych15. Co więcej, stężenie CRP prawidłowo zwiększa się w czasie ciąży, a także w przebiegu innych zapaleń i zakażeń, więc parametr ten będzie mniej przydatny u kobiet w trakcie porodu lub po niedawnym urodzeniu dziecka. U pacjentek hospitalizowanych z powodu ciężkiej choroby, a także tych, które otrzymują remdesiwir, wskazana jest również codzienna ocena czynności wątroby (za pomocą oznaczeń aktywności aminotransferazy asparaginowej [AspAT – aspartate aminotransferase] i aminotransferazy alaninowej [AlAT – alanine aminotransferase]). Society for Maternal-Fetal Medicine (SMFM) zaleca ocenę stężenia ferrytyny u osób z gorączką powyżej 39°C mimo przyjmowania paracetamolu w celu identyfikacji wtórnej limfohistiocytozy hemofagocytowej (czyli zespołu burzy cytokinowej), która może mieć piorunujący przebieg16. U pacjentek w krytycznie ciężkim stanie z podejrzeniem niewydolności oddechowej wskazana może być gazometria krwi tętniczej, jeżeli po zastosowaniu początkowej tlenoterapii nie następuje szybka poprawa kliniczna. Na początku u przytomnych pacjentek częste powtarzanie oceny klinicznej z odpowiednią modyfikacją wspomagania oddychania dostarcza więcej informacji niż gazometria krwi tętniczej. Seryjna ocena gazometrii krwi tętniczej może opóźniać eskalację leczenia, natomiast częsta ponowna ocena stanu pacjentki i odpowiedzi na tlenoterapię może pomóc w podjęciu decyzji o natychmiastowym umieszczeniu pacjentki na oddziale intensywnej opieki lub o wczesnym przeniesieniu jej do ośrodka zapewniającego wyższy poziom opieki.

Nie ma danych przemawiających za oznaczaniem wskaźników krzepnięcia, w tym stężenia dimeru D, u niehospitalizowanych pacjentek z COVID-1912. Co więcej, dostępne są jedynie ograniczone dane przemawiające za rutynowym wykorzystywaniem oznaczeń dimeru D u hospitalizowanych ciężarnych do przewidywania żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej (VTE – venous thromboembolism) w przebiegu COVID-19, ponieważ interpretacja tych wyników może być utrudniona przez fizjologiczny wzrost stężenia dimeru D w trakcie ciąży, a także w przypadku niektórych powikłań ciąży oraz po porodzie12. Protokoły postępowania przyjęte w danym ośrodku mogą wymagać oceny pewnych parametrów laboratoryjnych w ramach standardowego zestawu badań zlecanych u chorych na COVID-19. W takich sytuacjach zaleca się konsultowanie przypadku ze specjalistami medycyny matczyno-płodowej mającymi doświadczenie w leczeniu kobiet w ciąży hospitalizowanych z powodu COVID-19, zanim zareaguje się na nieprawidłowy wynik badania laboratoryjnego. Jeżeli u ciężarnej z COVID-19 klinicznie podejrzewa się VTE, należy rozważyć odpowiednie badania obrazowe.

Do góry