• badania obrazowe, takie jak: echokardiografia, tomografia komputerowa, rezonans magnetyczny,

• test wysiłkowy,

• monitorowanie EKG: 24-godzinne, kilkudobowe, długotrwałe (telemetria, rejestratory zdarzeń
zewnętrzne i wszczepialne),

• badania inwazyjne: koronarografia, badanie elektrofizjologiczne.

U chorych z omdleniami o nieustalonej etiologii, u których wykluczono przyczynę sercową, pomocny w postawieniu rozpoznania jest test pochyleniowy, pozwalający ocenić m.in. podatność pacjenta na omdlenie odruchowe.

Podsumowanie

U osób młodych omdlenia występują często – przynajmniej jednego epizodu w życiu doświadcza do 40% tej populacji. Najczęściej są to łagodne omdlenia odruchowe. Do postawienia rozpoznania wystarczy zwykle dokładny wywiad i badanie fizykalne. W niektórych przypadkach pomocny jest test pochyleniowy. Leczenie sprowadza się do uspokojenia pacjenta i zalecenia unikania czynników wyzwalających. Jednak 5-6% omdleń u ludzi młodych jest objawem groźnych dla życia chorób układu krążenia. Omdlenia, u podłoża których leży strukturalna lub czynnościowa choroba serca, zwykle nie są poprzedzone objawami prodromalnymi i często występują podczas wysiłku. Ich diagnostyka może wymagać dodatkowych badań, a leczenie zależy od choroby podstawowej i obejmuje farmakoterapię i wszczepienie stymulatora lub kardiowertera-defibrylatora.

Do góry