Od redakcji

Wstęp

prof. dr hab. n. med. Zbigniew Gąsior

Katedra i Klinika Kardiologii SUM, Katowice

Kardiologia po Dyplomie 2014; 13 (1): 1

Szanowni Państwo,
Drogie Koleżanki i Koledzy!

Przedstawiamy Państwu styczniowy numer Kardiologii po Dyplomie. Po okresie świątecznego wypoczynku rozpoczyna się okres wzmożonej aktywności edukacyjnej związany m.in. ze zbliżającymi się egzaminami specjalizacyjnymi. Aktualny numer zawiera artykuły, których tematy przydadzą się z pewnością w przygotowaniach do egzaminu, a także w codziennej aktywności zawodowej. 
Pierwszym opracowaniem jest artykuł dr. hab. Krzysztofa Szydło z I Katedry i Kliniki Kardiologii z Katowic na temat obrazów EKG u chorych z zawałem z uniesieniem odcinka ST. Autor przytacza nie tylko elektrokardiograficzne kryteria diagnostyczne zawału, lecz również dokumentuje przykładami EKG z uniesieniem odcinka ST inne przyczyny takich zmian.
Na oddziałach kardiologicznych bardzo często leczeni są chorzy z kolejnymi epizodami zdekompensowanej przewlekłej niewydolności serca. U niektórych z nich występuje oporność na stosowaną farmakoterapię. Jak postępować z takimi chorymi? Jakie metody mogą poprawić skuteczność leczenia oraz poprawić rokowanie lub jakość życia? O tym traktuje artykuł opracowany przez dr Annę Furman i prof. Jadwigę Nessler z Krakowa.
Zaprosiłem do napisania artykułu na temat zaburzeń gospodarki potasowej Pana Profesora Franciszka Kokota, po wysłuchaniu jego, jak zwykle, znakomitego wykładu na ten temat w czasie konferencji w Krakowie „Kardiologia prewencyjna 2013”. Bardzo dziękuję Panu Profesorowi za przyjęcie zaproszenia do napisania artykułu i tak szybkie przekazanie tekstu do redakcji. Polecam to opracowanie, które powstało przy współudziale dr Lidii Hyli-Klekot, zawierające uporządkowane informacje na temat patofizjologii zaburzeń gospodarki potasowej oraz cenne wskazówki terapeutyczne. Do rozwoju hiperkaliemii i hipokaliemii może dojść w wyniku zastosowanej przez nas farmakoterapii, co może stanowić stan zagrożenia życia chorego.
Populacja chorych ze sztuczną zastawką zwiększa się co roku. Chorzy ci narażeni są na wystąpienie patologii, które mogą zagrażać ich życiu. Rozpoznanie tych stanów, a szczególnie dysfunkcji wszczepionej zastawki, może decydować o życiu chorego i nakazywać szybką interwencję kardiochirurgiczną. Artykuł prof. Mirosława Kowalskiego z Instytutu Kardiologii w Warszawie przedstawia ilustrowane zdjęciami patologie oraz kryteria doplerowskie przepływów przez sztuczne zastawki ułatwiające rozpoznanie dysfunkcji wszczepionej zastawki.
W ramach nowego działu Kardiologii po Dyplomie przedstawiamy opracowanie dr. hab. n. hum. Lesława Niebroja ze Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach poruszające zagadnienia etyki i prawa w medycynie. Zachęcam do zgłębienia treści tego ciekawego artykułu. Zagadnienia etyki, bioetyki w zawodach medycznych goszczą często w ostatnich miesiącach w różnych mediach i są przedmiotem ożywionych dyskusji.
W dziale Przypadki kliniczne znajdziemy prezentację dwóch historii chorych z częstymi wyładowaniami wszczepionego defibrylatora, w opracowaniu dr. Michała Mazurka ze Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu. W artykule zamieszczono pouczające przykłady z ilustracją rejestracji rytmu serca z pamięci wewnętrznej urządzenia oraz ciekawą systematyczną analizę z podaniem algorytmu postępowania w tych trudnych i zagrażających życiu chorego chwilach.
Ponownie w tym numerze doc. Krzysztof Szydło, tym razem prezentuje odmienności kształtu zapisu EKG w odprowadzeniach kończynowych w modyfikacji Masona-Likara stosowanej do zapisów holterowskich lub do próby wysiłkowej w porównaniu z tradycyjną 12-odprowadzeniową rejestracją EKG. W dziale Zagadki echo prof. Mirosław Kowalski zainteresuje nas chorymi z wadami serca.
Nie zapomnijmy przeczytać doniesień z ostatniego miesiąca. Znajdziemy w nich między innymi: wyniki badania ENGAGE z edoksabanem w niezastawkowym migotaniu przedsionków, metaanalizę działania czterech nowych antykoagulantów stosowanych w migotaniu przedsionków, porównanie wyników leczenia zachowawczego, kardiochirurgicznego i angioplastyki w stabilnej chorobie wieńcowej oraz odpowiedź na pytanie, czy warto stentować zwężenia w tętnicach nerkowych (wyniki badania CORAL).
Życzę ciekawej lektury.

Do góry