Dostęp Otwarty

Od redakcji

Wstęp

prof. dr hab. n. med. Zbigniew Gąsior

Katedra i Klinika Kardiologii SUM, Katowice

Kardiologia po Dyplomie 2014; 13 (11-12): 1-2

Szanowni Państwo, Drogie Koleżanki i Koledzy!

Mam nadzieję, że przedświąteczny numer Kardiologii po Dyplomie dostarczy Państwu interesujących informacji na temat problemów, z którymi borykamy się w naszej codziennej pracy.

Bieżący numer rozpoczynamy dwoma artykułami z zakresu diagnostyki i postępowania terapeutycznego w niewydolności serca. Dr Jarosław Pietrzak i prof. Władysław Sinkiewicz z Kliniki Kardiologii w Bydgoszczy prezentują przydatność metody kardioimpedancji w ocenie zawartości płynu w klatce piersiowej. Z kolei dr Ewa Piotrowicz z Instytutu Kardiologii w Warszawie przedstawia znaczenie domowej telerehabilitacji pacjentów z niewydolnością serca jako metody kontynuacji rehabilitacji szpitalnej. Ośrodek posiada już pewne własne doświadczenia z takimi formami nadzorowanego treningu.

Chory z wszczepionym stymulatorem/defibrylatorem jest coraz częstszym pacjentem na ostrym dyżurze lub przekazywanym z poradni w trybie pilnym. Jednym z problemów, który narasta i dotyczy tej właśnie grupy chorych, jest infekcja związana z wszczepionym układem stymulującym. Obecnie zaleca się całkowite usunięcie układu, nawet w przypadku infekcji miejscowej. O tym, jak diagnozować infekcję miejscową oraz odelektrodowe zapalenie wsierdzia, dowiecie się Państwo z artykułu opracowanego i bogato ilustrowanego przez autorów ze Świętokrzyskiego Centrum Kardiologii w Kielcach i z Kliniki Kardiologii w Lublinie.

Wydaje się, że rozpoznanie tamponady serca nie powinno stwarzać trudności, szczególnie przy powszechnej dostępności echokardiografii. Problemem może być opóźnienie w rozpoznaniu przyczyny stanu chorego i wdrożeniem odpowiedniej interwencji wynikające z bagatelizowania początkowo łagodnych objawów. U każdego chorego po przezskórnej interwencji kardiologicznej, różnego rodzaju, gdy stwierdza się rozwijającą się hipotonię, należy w trybie nagłym wykonać badanie echokardiograficzne. U chorych po zabiegach kardiochirurgicznych lokalne gromadzenie się płynu w worku osierdziowym w miejscu trudniej dostępnym obrazowaniu może utrudniać rozpoznanie przyczyny pogarszającego się stanu chorego. Dr Lech Paluszkiewicz, często goszczący w Polsce na konferencjach echokardiograficznych, aktualnie pracujący w uniwersyteckim ośrodku kardiologicznym i torakochirurgicznym w Bochum, prezentuje to zagadnienie ze szczególnym rozwinięciem opisu diagnostyki echokardiograficznej oraz postępowania terapeutycznego, ilustrując opracowanie licznymi zdjęciami.

Kardiologia interwencyjna sięga po coraz to nowsze cele terapeutyczne, nie tylko w zakresie leczenia choroby naczyń wieńcowych, lecz także w obszarze strukturalnych chorób serca. Takim stosunkowo najnowszym terenem działań „interwencjonistów” stała się zastawka tętnicy płucnej. Przezskórną implantację zastawki tętnicy płucnej wykonano po raz pierwszy w Polsce w Instytucie Kardiologii w Warszawie w 2008 roku (profesorowie W. Rużyłło i M. Demkow). W artykule prof. Elżbiety Katarzyny Biernackiej i wsp. przedstawiono zasady kwalifikacji chorych do tego zabiegu, istniejące ograniczenia oraz bogate już doświadczenie (53 zabiegi) Instytutu Kardiologii, a także perspektywy tej metody.

W dziale Kardiologia interdyscyplinarna autorzy z Kliniki Kardiologii w Szczecinie przedstawiają stosunkowo rzadko rozpoznawane schorzenie – mające niekiedy „kardiologiczną maskę” – olbrzymiokomórkowe zapalenie naczyń. Wczesne rozpoznanie i wdrożenie odpowiedniego leczenia pozwala uniknąć bardzo groźnych powikłań, wśród których znajdują się zaniewidzenie, udar mózgu, tętniak rozwarstwiający aorty czy zawał serca.

W dziale Przypadki EKG tym razem bloki przedsionkowo-komorowe i ciekawe zapisy z komentarzem dr. hab. Krzysztofa Szydło. Prof. Mirosław Kowalski raczy nas tym razem przypadkiem wrodzonej wady serca u ciężarnej oraz zagadką z badania po zawale serca.

Wykonanie badania tomograficznego aorty i dużych naczyń jest niezbędne do zaplanowania zabiegu przezskórnej implantacji zastawki aortalnej (TAVI). Dr Magdalena Zagrodzka, dr Wojciech Domaradzki i prof. Paweł Buszman przedstawiają zasady wykonywania badania oraz niezbędny zakres pomiarów, które powinien zawierać wynik i opis badania.

Warto przeczytać streszczenie doniesień z ostatniego miesiąca. Dowiemy się m.in. o korzyściach ze stosowania spironolaktonu u chorych z ostrą niewydolnością serca, nowym antidotum przeciw inhibitorom czynnika Xa, farmakoterapii w migotaniu przedsionków, szkodliwości e-papierosów nie tylko dla palących oraz o korzystnym wpływie zdrowego stylu życia w profilaktyce udaru mózgu u kobiet.

W imieniu swoim i redakcji życzę Czytelnikom Kardiologii po Dyplomie spokojnych i radosnych Świąt Bożego Narodzenia, a w nadchodzącym 2015 roku sukcesów zawodowych i pomyślności w życiu osobistym.