Pomimo że scyntygrafia perfuzyjna jest metodą nieinwazyjną, wiąże się z ekspozycją zarówno pacjenta, jak i personelu medycznego na promieniowanie elektromagnetyczne (promieniowanie γ), którego dawka zależy głównie od zastosowanej metody obrazowania.

PET

W tym badaniu wykorzystuje się zarówno ocenę perfuzji (dzięki zastosowaniu znaczników, takich jak 13NH3, 82Rb lub 15O), jak i metabolizmu (dzięki radionuklidowi w postaci FDG-18). Najpowszechniejsza jest technika łącząca ocenę perfuzji (13NH3) i metabolizmu (FDG-18).42 W obszarach miokardium o upośledzonej funkcji skurczowej mogą występować cztery różne konfiguracje zaburzeń perfuzji (wychwyt 13NH3) i metabolizmu (wychwyt FDG-18):

  • prawidłowa perfuzja i metabolizm – obszar ogłuszenia mięśnia sercowego
  • upośledzona perfuzja i prawidłowy metabolizm – obszar hibernowanego (zamrożonego) mięśnia sercowego
  • brak perfuzji i brak metabolizmu – obszar blizny pozawałowej
  • różne kombinacje wychwytu znacznika w warstwach podwsierdziowych i śródściennych w zależności od procentu wychwytu znacznika.

Dzięki wyjątkowemu połączeniu oceny perfuzji i metabolizmu technika ta uważana jest za metodę referencyjną oceny zachowanej żywotności mięśnia sercowego.12 Podstawową wadą PET jest jednak jej słaba dostępność. Wysoki koszt aparatury oraz konieczność wykorzystania radionuklidów o krótkim czasie połowicznego rozpadu (ośrodek musi być wyposażony w cyklotron służący do ich wytwarzania) przekładają się na ograniczoną dostępność tego badania.

Badania hybrydowe: SPECT-TK i PET-TK

Ponieważ fuzje wyników pochodzących z różnych technik obrazowania zdały egzamin w innych dziedzinach medycyny (głównie w onkologii), w ostatnich latach podejście to zostało dość szeroko wdrożone w kardiologii, m.in. w ocenie żywotności miokardium. Dzięki nałożeniu obrazów anatomicznych rejestrowanych za pomocą promieniowania rentgenowskiego (TK) oraz jednoczasowo uzyskiwanych obrazów emisyjnych po podaniu radiofarmaceutyków (SPECT/PET) otrzymuje się obrazy łączące informacje o metabolizmie i funkcji miokardium z cennymi danymi ilościowymi dotyczącymi anatomicznych zwężeń w tętnicach wieńcowych.43 Techniki te nie są jednak wolne od wad. Oczywistym problemem jest bardzo ograniczony dostęp do nich, poza tym wymagają użycia znacznej dawki promieniowania, stanowiącej obciążenie dla pacjenta.12

Podsumowanie

Ocena żywotności mięśnia sercowego ma duże znaczenie w praktyce klinicznej, zwłaszcza u pacjentów z przewlekłą niewydolnością serca o etiologii niedokrwiennej. Obecnie dysponujemy kilkoma technikami obrazowania umożliwiającymi ocenę żywotności mięśnia sercowego. Ich przydatność i wartość diagnostyczna zostały potwierdzone w licznych badaniach. W codziennej praktyce, wybierając metodę obrazowania, najlepiej kierować się jej dostępnością oraz doświadczeniem danego ośrodka.

Do góry