Ostatnimi parametrami omawianymi w wytycznych są zmienność i dynamika odstępu QT. Zmienność QT (QTV – QT variability) jest miarą zmienności w długości odstępu QT. Badanie QTV bywa utrudnione przez problemy z oznaczeniem końca załamka T, różnice w czasie trwania odstępu QT w różnych odprowadzeniach EKG, a także konieczność pomiaru przy stałej częstości rytmu serca w celu uniknięcia różnic wynikających z korekcji QT. Innym ograniczeniem jest brak jasno ustalonych wartości QTV uznawanych za normę. Do najczęściej badanych i najlepiej usystematyzowanych parametrów opisujących QTV należy tzw. wskaźnik QTV, mierzony jako logarytm z iloczynu wariacji QT i HRV (wzór Bergera). Udowodniono, że podwyższony wskaźnik QTV ma związek ze śmiertelnością ogólną i z przyczyn sercowo-naczyniowych u chorych we wczesnym okresie po zawale mięśnia sercowego i u pacjentów z niewydolnością serca. Podwyższony wskaźnik QTV stwierdzano także u chorych po nagłym zatrzymaniu krążenia ze skuteczną reanimacją.

W wytycznych ESC z 2015 r. dotyczących arytmii komorowych i SCD nie zalecono żadnego z parametrów opartych na monitorowaniu elektrokardiograficznym do oceny ryzyka SCD we wczesnym okresie po zawale mięśnia sercowego.12 Największe nadzieje wiązane są zwłaszcza z oceną ryzyka opartą na kilku parametrach jednocześnie, uwzględniających ocenę układu autonomicznego i nieprawidłowości okresu repolaryzacji. Na razie brakuje jednak randomizowanych badań, które pozwoliłyby na ocenę ich przydatności w kwalifikacji chorych do implantacji ICD.

Podsumowanie

Najnowszy konsensus ekspertów ISHNE-HRS dotyczący ambulatoryjnego EKG oraz zewnętrznego monitorowania kardiologicznego/telemetrii, choć nie wprowadza istotnych zmian w stosunku do dotychczasowych zaleceń towarzystw kardiologicznych, systematyzuje stan wiedzy na temat elektrokardiograficznego monitoringu i pokazuje, jak szerokie i wielopłaszczyznowe może być wykorzystanie AECG. Autorzy podkreślają rolę EKG we właściwym diagnozowaniu, w zastosowaniu odpowiedniej terapii oraz ocenie ryzyka SCD w wybranych grupach chorych. Kluczowy pozostaje dobór techniki AECG, uwzględniający przede wszystkim częstość występowania objawów/arytmii. Dokument zawiera również przegląd dostępnych na rynku, w tym najnowszych, systemów do monitorowania EKG i ukazuje ich wady i zalety.

Do góry