NowoŚci w praktyce

Nowości w praktyce

Streszczenia przygotował lek. Piotr Nadratowski

Amerykanie zaktualizowali zalecenia w sprawie szczepień dla dorosłych

• wytyczne

Advisory Committee on Immunization Practices. Recommended Adult Immunization Schedule: United States, 2013. Ann Intern Med 2013;158(3):191-9.

Zgodnie z nowymi wytycznymi osobom dorosłym zaleca się m.in. szczepienia:

  • przeciwko grypie raz w roku, niezależnie od wieku
  • przeciwko HPV u kobiet w wieku 19-26 lat i mężczyzn w wieku 19-21 lat (3 dawki)
  • przeciwko półpaścowi wszystkim osobom po 60. r.ż. (1 dawka)
  • przeciwko pneumokokom u wszystkich osób po 65. r.ż. (1 dawka).

 

W dokumencie określono też zalecenia dotyczące szczepień dla osób ze szczególnymi wskazaniami medycznymi (np. chorych na cukrzycę lub pacjentów z chorobami wątroby) oraz sprecyzowano przeciwwskazania do konkretnych szczepień.

 

Podwójna blokada układu RA – więcej szkody niż pożytku

• metaanaliza • n=68 405

Makani H, Bangalore S, Desouza KA, et al. Efficacy and safety of dual blockade of the renin-angiotensin system: meta-analysis of randomised trials. BMJ 2013;346:f360.

Chociaż podwójna blokada układu renina-angiotensyna (inhibitor ACE + sartan) zdaje się korzystnie wpływać na niektóre pośrednie parametry, to nie udało się udowodnić, aby zmniejszała śmiertelność. W porównaniu z monoterapią skutkuje natomiast wzrostem ryzyka działań niepożądanych, takich jak hiperkaliemia, hipotensja i niewydolność nerek. Stosunek korzyści do ryzyka przemawia przeciwko stosowaniu podwójnej blokady.

W WZW typu C zastosowanie trzech leków przeciwwirusowych przynosi większe korzyści niż standardowa terapia

• przegląd systematyczny

Chou R, Hartung D, Rahman B, et al. Comparative Effectiveness of Antiviral Treatment for Hepatitis C Virus Infection in Adults: A Systematic Review. Ann Intern Med 2013;158(2):114-23.

Częstość trwałych odpowiedzi wirusologicznych w leczeniu zakażenia genotypem 1 HCV jest wyższa przy zastosowaniu potrójnej terapii (zawierającej dodatkowo inhibitor proteazy) niż przy standardowym leczeniu dwoma lekami (pegylowanym interferonem α z rybawiryną).

 

Włączenie leków przeciwdepresyjnych u osób z upośledzoną tolerancją glukozy sprzyja efektowi jo-jo

• prospektywne badanie obserwacyjne • n=1442

Price DW, Ma Y, Rubin RR, et al. Depression as a Predictor of Weight Regain Among Successful Weight Losers in the Diabetes Prevention Program. Diabetes Care 2013;36(2):216-21.

U osób z nadwagą i upośledzoną tolerancją glukozy, u których początkowo udało się uzyskać zmniejszenie masy ciała, zastosowanie leków przeciwdepresyjnych może zwiększać ryzyko powrotu do wyjściowej masy ciała.

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Podwójna blokada układu RA – więcej szkody niż pożytku

• metaanaliza • n=68 405

W WZW typu C zastosowanie trzech leków przeciwwirusowych przynosi większe korzyści niż standardowa terapia

• przegląd systematyczny

Czy wszystkie β-adrenolityki działają tak samo?

• metaanaliza 21 badań

Zapłodnienie in vitro a ryzyko zakrzepicy

• badanie przekrojowe • 23 498 kobiet poddanych zapłodnieniu in vitro i 116 960 kobiet, które zaszły w ciążę naturalnie

Utrzymywanie dobrej sprawności fizycznej w średnim wieku zmniejsza ryzyko otępienia na starość

• prospektywne kohortowe badanie obserwacyjne • n=19 458 (125 700 pacjentolat)

Linagliptyna poprawia kontrolę glikemii u chorych z zaawansowaną cukrzycową chorobą nerek

• podwójnie zaślepione badanie z randomizacją i grupą kontrolną • n=133

Tiazolidynediony mogą zmniejszać ryzyko raka jelita grubego

• populacyjne badanie kliniczno-kontrolne o zasięgu narodowym • n=24 496

Cukrzyca typu 2 predysponuje do choroby zwyrodnieniowej stawów

• długotrwałe kohortowe badanie obserwacyjne • n=927, ponad 20 lat obserwacji

U chorych z migotaniem przedsionków w ocenie ryzyka udaru mózgu należy uwzględniać upośledzenie czynności nerek

• walidacja skali R2CHADS2 na podstawie danych z badań ROCKET AF i ATRIA • n=14 264

15-letnie wyniki badania WOSCOP: NT-proBNP jest czynnikiem ryzyka pierwotnych zdarzeń naczyniowych

• badanie obserwacyjne • n=4801

Zamykanie uszka lewego przedsionka nie gorsze od warfaryny

• badanie z randomizacją • n=707; średni czas obserwacji 2,3 roku

Przedłużone stosowanie podwójnego leczenia antyagregacyjnego po wszczepieniu DES zmniejsza ryzyko zawału mięśnia sercowego i zgonu

• badanie obserwacyjne • dane z NHLBI Dynamic Registry • n=2157

Nowa możliwość leczenia opornego RZS

• podwójnie zaślepione badanie grup równoległych z randomizacją • badanie III fazy • n=399

Ostatnia linia terapii raka jelita grubego

• podwójnie zaślepione badanie z randomizacją i grupą kontrolną • n=760

Porównanie dwóch antagonistów GLP-1

• otwarte badanie grup równoległych z randomizacją • n=912

W eradykacji H. pylori leczenie sekwencyjne skuteczniejsze niż terapia potrójna

• wieloośrodkowe otwarte badanie z randomizacją • n=900

W przewlekłym zakażeniu HBV 5-letnie leczenie tenofowirem może zmniejszać zmiany marskie i włóknienie wątroby

• otwarte badanie obserwacyjne • n=585

Jakie leczenie antyagregacyjne zastosować po PCI u pacjentów przyjmujących doustne leki przeciwkrzepliwe?

• otwarte badanie porównawcze z randomizacją • n=573

Stres częściej wywołuje niedokrwienie mięśnia sercowego niż wysiłek

• badanie obserwacyjne z zastosowaniem prób prowokacyjnych • n=310

Restrykcyjna kontrola częstości skurczów w utrwalonym migotaniu przedsionków nie poprawia wyników leczenia

• analiza post hoc badania RACE II • n=614

Skutki przerwania leczenia przeciwzakrzepowego w migotaniu przedsionków nie zależą od stosowanego leku

• analiza post hoc badania ROCKET AF • n=14 624

Czy rozpoczynać terapię antynikotynową w czasie hospitalizacji?

• podwójnie zaślepione badanie z randomizacją i grupą kontrolną • n=392

Prenatalna suplementacja kwasu foliowego zmniejsza ryzyko autyzmu dziecięcego

• badanie populacyjne • n=85 176 dzieci w wieku 3-10 lat

Kwas nikotynowy w zapobieganiu chorobom układu krążenia

• przegląd systematyczny, metaanaliza • n=9959

Prosty sposób zapobiegania zakażeniom szpitalnym

• wieloośrodkowe skrzyżowane badanie z randomizacją • n=7727

Wyniki szczepienia ciężarnych podczas pandemii grypy

• badanie epidemiologiczne • n=117 347

Ile ten kaszel może trwać?

• zestawienie oczekiwań pacjentów z danymi medycznymi • n=493

Ramipryl poprawia funkcjonowanie chorych z chromaniem przestankowym

• podwójnie zaślepione badanie z randomizacją i grupą kontrolną • n=212

Leczenie zakażenia dróg moczowych – nie dłużej niż 7 dni

• populacyjne badanie przekrojowe na podstawie danych z rejestru Veterans Affairs • n=39 149 epizodów zakażeń dróg moczowych

Nadmiar suplementów wapnia może zwiększać ryzyko zgonu na choroby układu krążenia u mężczyzn

• badanie obserwacyjne • n=388 229 osób w wieku 50-71 lat włączonych do National Institutes of Health-AARP Diet and Health Study • [...]

EMEA rozpoczęła przegląd danych o bezpieczeństwie produktów zawierających cyproteron i etynyloestradiol

http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=pages/news_and_events/news/2013/02/news_detail_001711.jsp&mid=WC0b01ac058004d5c1

EMEA wycofała ze sprzedaży preparaty zawierające kwas nikotynowy z laropiprantem

http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=pages/news_and_events/news/2013/01/news_detail_001694.jsp&mid=WC0b01ac058004d5c1

Witamina C w leczeniu przeziębień i zapobieganiu im

• przegląd systematyczny • metaanaliza • 29 badań • n=11 306

Szczepienia przeciwko pneumokokom u dorosłych

• przegląd systematyczny • metaanaliza • 25 badań • n=127 146

Zastosowanie β-adrenolityków po STEMI w erze PCI

• badanie obserwacyjne • n=5628

SNRI w leczeniu fibromialgii

• przegląd systematyczny • 10 badań • 6038 pacjentów
Do góry