Sympozjum: diabetologia

Cele leczenia pacjenta z cukrzycą – jak bardzo agresywnie do nich dążyć?

dr n. med. Mariusz Dąbrowski

Wydział Medyczny, Instytut Pielęgniarstwa i Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Rzeszowskiego

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Beta-Med” w Rzeszowie

Adres do korespondencji: dr n. med. Mariusz Dąbrowski, NZOZ „Beta-Med”, pl. Wolności 17, 35-073 Rzeszów

Wieloczynnikowa terapia cukrzycy opiera się na trzech głównych filarach: obniżaniu glikemii, obniżaniu ciśnienia tętniczego i obniżaniu lipemii. W przypadku każdego pacjenta należy indywidualizować cele terapeutyczne, biorąc pod uwagę czynniki warunkujące możliwość ich osiągnięcia.

CELE ARTYKUŁU

Po przeczytaniu artykułu Czytelnik powinien umieć:

• wyznaczyć cel leczenia cukrzycy

• rozpoznać sytuacje wymagające intensyfikacji leczenia cukrzycy typu 2

• odpowiednio dobrać cel leczenia nadciśnienia tętniczego u chorego na cukrzycę

• przedstawić strategię leczenia zaburzeń lipidowych u chorego na cukrzycę


Cukrzyca, szczególnie typu 2, jest obok nadciśnienia najpoważniejszym i najczęstszym problemem zdrowotnym występującym w naszym społeczeństwie. Według wstępnych danych, uzyskanych w badaniu NATPOL 2011, w Polsce liczbę osób chorych na cukrzycę należy szacować na ok. 1,6 mln. Do powstania hiperglikemii w cukrzycy typu 2 przyczyniają się zarówno zaburzenia sekrecji insuliny przez komórki β wysp trzustkowych Langerhansa, jak i jej upośledzone działanie na tkanki docelowe, często związane ze współistniejącą otyłością, która nasila insulinooporność per se. Źle kontrolowana cukrzyca może prowadzić do rozwoju powikłań ze strony małych naczyń oraz do przyspieszonego rozwoju chorób na tle miażdżycy.1 Pomimo znaczącego postępu, jaki dokonał się w ostatnich latach w leczeniu cukrzycy, w dalszym ciągu chorzy na cukrzycę żyją krócej w porównaniu z populacją ogólną, chociaż zauważyć trzeba, że w ciągu ostatnich 40 lat różnica ta stopniowo się zmniejsza.2 Głównymi przyczynami przedwczesnej umieralności u osób z cukrzycą są choroby układu krążenia oraz nowotwory.2,3

Terapia cukrzycy w dzisiejszych czasach staje się procesem coraz bardziej złożonym. Rosnąca liczba klas terapeutycznych leków przeciwcukrzycowych daje z jednej strony większe możliwości wyboru optymalnej terapii, ale z drugiej opcjom tym częstokroć towarzyszą wątpliwości dotyczące bezpieczeństwa i potencjalnych działań niepożądanych nowych leków.

Bardzo często – niesłusznie – leczenie cukrzycy kojarzy się jedynie z kontrolą glikemii. Jest to oczywiście bardzo istotny element terapii, ukierunkowany na podstawowy objaw cukrzycy, jakim jest hiperglikemia, ale nie należy zapominać, że zgodnie ...

Celem tej pracy jest próba odpowiedzi na pytanie: do jakich celów terapeutycznych dążyć w obniżaniu glikemii, ciśnienia tętniczego i lipemii u osób z cukrzycą w warunkach codziennej praktyki klinicznej?

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Kontrola glikemii

Dane z badań obserwacyjnych wskazują na liniową zależność pomiędzy wartością HbA1c a ryzykiem powikłań mikro- i makronaczyniowych nie tylko u chorych na cukrzycę, ale także [...]

Kontrola ciśnienia

W ramieniu hipotensyjnym klasycznego już dzisiaj badania UKPDS w grupie pacjentów objętych ścisłą kontrolą ciśnienia tętniczego uzyskano jego średnią wartość 144/82 mmHg w porównaniu [...]

Kontrola lipidów

Trzecią składową wieloczynnikowej terapii cukrzycy jest kontrola lipidów.4-7 W klasycznym już dzisiaj badaniu Scandinavian Simvastatin Survival Study (4S) stosowanie symwastatyny w dawce 20-40 [...]

Podsumowanie

Wieloczynnikowe leczenie cukrzycy opiera się na trzech głównych filarach: obniżaniu glikemii, obniżaniu ciśnienia tętniczego i obniżaniu lipemii. Odpowiadając na pytanie, do jakich [...]
Do góry