NowoŚci w praktyce

Nowości w praktyce

Streszczenia przygotował lek. Piotr Nadratowski

Czy HCV będzie można leczyć bez stosowania interferonu?

Badanie 1

• badanie otwarte • n=40

Gane EJ, Stedman CA, Hyland RH, et al. Nucleotide Polymerase Inhibitor Sofosbuvir plus Ribavirin for Hepatitis C. N Engl J Med 2013;368:34-44.

 

Badanie 2

• badanie fazy 2a • badanie otwarte • n=50

Poordad F, Lawitz E, Kowdley KV, et al. Exploratory Study of Oral Combination Antiviral Therapy for Hepatitis C. N Engl J Med 2013;368:45-53.

Do standardu postępowania w zakażeniach wirusem zapalenia wątroby typu C (HCV – hepatitis C virus) należy podskórne stosowanie interferonu. Ma ono jednak wiele działań niepożądanych, dlatego podejmuje się próby innych terapii lub ograniczenia jego stosowania. W pierwszym z omawianych badań oceniano wirusologiczną skuteczność skojarzenia sofosbuwiru, nukleotydowego inhibitora polimerazy HCV, z rybawiryną i pegylowanym interferonem α (stosowanym przez 4, 8 lub 12 tygodni) albo bez niego. U wszystkich pacjentów (także tych nieotrzymujących interferonu) uzyskano wirusologiczną odpowiedź na leczenie. Stosowanie sofosbuwiru z rybawiryną przez 12 tygodni może więc być skuteczne w leczeniu zakażenia HCV. W drugim badaniu oceniano skojarzenie dwóch nowych leków (nukleotydowego i nienukleotydowego inhibitora polimerazy HCV) i rybawiryny w różnych dawkach u pacjentów z zakażeniem HCV typu 1 bez cech marskości wątroby. Niewykrywalny poziom wiremii w 12. tygodniu terapii (wczesna odpowiedź na leczenie) uzyskano u 59-89% pacjentów w zależności od stosowanych dawek, a w 24. tygodniu (odpowiedź opóźniona) u 47-95%. Wyżej wymienione nowe leki przeciwwirusowe nie zostały jeszcze zarejestrowane, a ich działanie wymaga dalszej oceny. Wyniki dotychczasowych badań są jednak na tyle obiecujące, że w ciągu kilku lat można się spodziewać wprowadzenia nowych metod leczenia zakażenia HCV.

 

Jaki jest optymalny sposób rewaskularyzacji mięśnia sercowego u chorych na cukrzycę z wielonaczyniową chorobą wieńcową?

• wieloośrodkowe badanie prospektywne z randomizacją • n=1900

Farkouh ME, Domanski M, Sleeper LA, et al. for the FREEDOM Trial Investigators. Strategies for Multivessel Revascularization in Patients with Diabetes. N Engl J Med 2012;367:2375-84.

Z przeprowadzonych wcześniej badań wynikało, że u chorych na cukrzycę z wielonaczyniową chorobą wieńcową pomostowanie tętnic wieńcowych (CABG – coronary artery bypass graft) jest korzystniejsze niż interwencje przezskórne (PCI – percutaneous coron...

Kiedy przetaczać koncentrat krwinek czerwonych u pacjentów z ostrym krwawieniem z górnego odcinka przewodu pokarmowego?

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Czy HCV będzie można leczyć bez stosowania interferonu?

• badanie otwarte • n=40

Jaki jest optymalny sposób rewaskularyzacji mięśnia sercowego u chorych na cukrzycę z wielonaczyniową chorobą wieńcową?

• wieloośrodkowe badanie prospektywne z randomizacją • n=1900

Czy przetaczać koncentrat krwinek czerwonych u chorych ze świeżym zawałem mięśnia sercowego i towarzyszącą niedokrwistością?

• przegląd systematyczny • metaanaliza • 10 badań

Czy brak dobrego porozumienia między lekarzem a pacjentem osłabia przestrzeganie zaleceń?

• prospektywne badanie przekrojowe • n=9377

Czy łączenie NLPZ z lekami hipotensyjnymi zwiększa ryzyko ostrego uszkodzenia nerek?

• zagnieżdżone badanie kliniczno-kontrolne • badanie retrospektywne • n=487 372

Czy stężenia lipidów koniecznie trzeba badać na czczo?

• przekrojowe badanie populacyjne • modelowanie matematyczne • n=209 180

Czy duże spożycie jaj wpływa na ryzyko choroby niedokrwiennej serca i udaru mózgu?

• metaanaliza prospektywnych badań kohortowych • n1=3 081 269 pacjentolat dla choroby niedokrwiennej serca i n2=4 148 095dla udaru mózgu

Jaki powinien być docelowy hematokryt u chorych na czerwienicę prawdziwą?

• badanie prospektywne z randomizacją • n=365

Badanie Framingham: niedobór magnezu zwiększa ryzyko migotania przedsionków

• przekrojowe badanie populacyjne • n=3530, 20 lat obserwacji

Nowa postać olbrzymiokomórkowego zapalenia mięśnia sercowego

• opis serii przypadków • n=6

Czy uzyskanie wirusologicznej odpowiedzi na leczenie interferonem w przewlekłym zakażeniu HCV z włóknieniem wątroby wydłuża przeżycie?

• międzynarodowe, wieloośrodkowe, długoterminowe badanie obserwacyjne • n=530

Czy wyrównywanie niedoboru żelaza poprawia jakość życia chorych na przewlekłą niewydolność serca?

• podwójnie zaślepione badanie z randomizacją i kontrolą placebo • n=459

Czy wykazane w badaniach klinicznych korzyści z wszczepienia kardiowertera-defibrylatora znajdują potwierdzenie w praktyce?

• retrospektywna analiza porównawcza danych z rejestru i badań klinicznych

Jak często zdarzają się niepełne resekcje nowotworowych polipów jelita grubego?

• badanie prospektywne • n=1427

Jak zwiększyć szansę na remisję cukrzycy typu 2?

• badanie prospektywne z randomizacją • n=4503 osoby z cukrzycą typu 2 i BMI >25 kg/m2

Czy blok prawej odnogi pęczka Hisa wpływa na ryzyko sercowo-naczyniowe?

• badanie kohortowe • n=18 441
Do góry