Nowości w praktyce

Leczenie choroby Leśniowskiego-Crohna u dorosłych, młodzieży i dzieci – wytyczne NICE

dr n. med. Małgorzata Sładek

Klinika Pediatrii, Gastroenterologii i Żywienia, Polsko-Amerykański Instytut Pediatrii, Collegium Medicum, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

W wytycznych brytyjskiego National Institute for Health and Clinical Excellence (NICE) dotyczących postępowania w chorobie Leśniowskiego-Crohna po raz pierwszy przedstawiono zalecenia kliniczne oparte na danych naukowych i analizie ekonomicznej dla dorosłych, dzieci i młodzieży. Opracowano je na podstawie systematycznego przeglądu piśmiennictwa i, jeśli było to możliwe, na połączonej metaanalizie oraz zaprezentowano z siłą zaleceń według systemu Grading of Recommendations Assesment (GRADE). Analizę ekonomiczną przeprowadzono na podstawie dostępnych badań, a w przypadku braku dowodów naukowych – opinii ekspertów. Szczególną uwagę zwrócono na kwestie związane z zaburzeniami rozwoju (zahamowanie wzrostu, zaburzenia dojrzewania płciowego) oraz na problemy psychologiczne i emocjonalne, a także związane z edukacją. Zalecenia dotyczące postępowania terapeutycznego w chorobie Leśniowskiego-Crohna obejmują leczenie farmakologiczne, ocenę stanu odżywienia i leczenie żywieniowe, zaprzestanie palenia tytoniu, a w ciężkich przypadkach lub w przewlekle aktywnej postaci choroby leczenie operacyjne. We wszystkich grupach wiekowych u podstaw terapii powinna leżeć indukcja remisji z następowym leczeniem podtrzymującym, optymalizacja stanu odżywienia i wzrostu, wsparcie psychologiczne oraz ograniczenie możliwych działań niepożądanych farmakoterapii.

Opieka medyczna skierowana na pacjenta

Jeśli pacjent może podejmować świadome decyzje, wybór sposobu leczenia powinien uwzględniać jego opinie i preferencje. Podstawowe znaczenie ma dobra komunikacja z pacjentem, a w przypadku pacjentów pediatrycznych – dodatkowo z ich rodzicami lub opiekunami. Informacje dotyczące choroby i sposób ich przekazywania powinny być dostosowane do wieku, możliwości zrozumienia oraz uwzględniać czynniki kulturowe. Zaleca się objęcie pacjentów opieką wielospecjalistyczną. Należy z nimi omówić wybór i monitorowanie terapii z uwzględnieniem problemów dotyczących zaburzeń rozwoju somatycznego i opóźnienia dojrzewania płciowego, diety i leczenia żywieniowego, problemów seksualnych, rokowania, działań niepożądanych terapii, ryzyka chorób nowotworowych, leczenia operacyjnego i uczestnictwa w grupach wsparcia. W przypadku pacjentów pediatrycznych należy uwzględnić dodatkowe informacje, obejmujące wyjaśnienie problemów związanych z wyobrażeniem własnego ciała, życia z przewlekłą chorobą, uczęszczaniem do szkoły i późniejszą edukacją oraz sposobem przekazania do opieki w placówkach ochrony zdrowia dla dorosłych.

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Opieka medyczna skierowana na pacjenta

Jeśli pacjent może podejmować świadome decyzje, wybór sposobu leczenia powinien uwzględniać jego opinie i preferencje. Podstawowe znaczenie ma dobra komunikacja z pacjentem, a w przypadku [...]

Leczenie indukujące remisję w chorobie Leśniowskiego-Crohna

Zaleca się, aby w przypadku pierwszego zachorowania lub pojedynczego zaostrzenia występującego w ciągu 12 miesięcy leczenie indukujące remisję obejmowało monoterapię systemowymi glikokortykosteroidami. Alternatywnie [...]

Leczenie utrzymujące remisję w chorobie Leśniowskiego-Crohna

Decyzję o leczeniu podtrzymującym remisję należy podjąć po przedyskutowaniu z pacjentem lub – w przypadku pacjenta pediatrycznego – z jego rodzicami ryzyka związanego z możliwymi działaniami [...]

Leczenie utrzymujące remisję w chorobie Leśniowskiego-Crohna po leczeniu operacyjnym

Aby utrzymać remisję po leczeniu chirurgicznym u pacjentów z niekorzystnymi czynnikami prognostycznymi (więcej niż jedna resekcja, przebieg choroby powikłany obecnością ropni, przetok), można [...]

Leczenie operacyjne

Operacja może być alternatywnym sposobem leczenia na wczesnym etapie choroby u osób z lokalizacją ograniczoną do dystalnego odcinka jelita krętego po rozważeniu korzyści [...]

Leczenie zwężeń

W przypadku pojedynczych, prostych, krótkich i dostępnych w badaniu kolonoskopowym zwężeń można rozważać rozszerzanie balonowe. Istotna jest uprzednia optymalizacja leczenia farmakologicznego, liczba i rozległość wcześniejszych [...]

Monitorowanie osteopenii i ocena ryzyka złamań

Monitorowanie zmian gęstości mineralnej kości zaleca się u dzieci i młodzieży, jeśli występują czynniki ryzyka obejmujące: niski BMI, niskoenergetyczne złamania, powtarzające się leczenie [...]

Prokreacja i ciąża

Należy przedstawić pacjentom informacje na temat możliwego wpływu choroby Leśniowskiego-Crohna na przebieg ciąży z uwzględnieniem ryzyka i korzyści leczenia oraz jego możliwego wpływu [...]

KOMENTARZ

Choroba Leśniowskiego-Crohna jest przewlekłym schorzeniem, które w przeważającej mierze dotyczy przewodu pokarmowego. Zmiany chorobowe mogą występować w każdym odcinku przewodu pokarmowego – od [...]
Do góry