Sympozjum: intensywna terapia

Który pacjent wymaga przyjęcia na oddział intensywnej terapii?

J.N. Fullerton1, G.D. Perkins2

1 Academic clinical fellow and honorary research associate, University College Hospital, Londyn, Wielka Brytania

2 Professor of critical care medicine, University of Warwick; honorary consultant physician, Heart of England NHS Foundation Trust, Wielka Brytania

Who to admit to intensive care?

Clinical Medicine 2011;11(6):601-604

Tłum. dr n. med. Ewa Magdalena Koźmińska

Redaktorem cyklu „CME Critical Care Medicine” jest Gavin D. Perkins, professor of critical care medicine, University of Warwick, honorary consultant physician, Heart of England NHS Foundation Trust, Wielka Brytania

Adres do korespondencji: Professor GD Perkins, University of Warwick, Warwick Clinical Trial Unit, Warwick CV4 7AL, UK. E-mail: g.d.perkins@warwick.ac.uk

Wprowadzenie

Intensywna terapia to dziedzina medycyny zajmująca się leczeniem stanów nagłych przebiegających z niewydolnością ważnych narządów lub zagrażających jej wystąpieniem.1 Specjaliści w tej dziedzinie zajmują się chorymi w ciężkim stanie, niezależnie od tego, jaki narząd lub układ jest dotknięty chorobą, dlatego mają do czynienia ze zróżnicowaną grupą pacjentów i złożonymi patologiami.2 Oddziały intensywnej terapii (OIT) są obecnie w większości szpitali jednostkami o zasadniczym znaczeniu, leczącymi chorych zarówno ze wskazań nagłych, jak i planowo.

Zapotrzebowanie na pomoc w zakresie intensywnej terapii gwałtownie wzrasta z kilku powodów, takich jak:

  • starzenie się populacji na całym świecie
  • coraz częstsze występowanie wielu chorób jednocześnie u danego pacjenta
  • postępy w leczeniu skutkujące tworzeniem ryzykownych metod, obarczonych większą liczbą powikłań
  • wydłużenie czasu przeżycia w przypadku chorób przewlekłych lub stanów wcześniej uznawanych za terminalne.

Z wymienionych przyczyn mamy do czynienia z grupą pacjentów, którzy potrzebują i coraz częściej oczekują zapewnienia im opieki medycznej na coraz wyższym poziomie referencyjności (tab. 1).1,3,4

Tabela 1. Poziomy opieki medycznej według Intensive Care Society4

Poziom

Pacjent

0

Może być leczony w ramach „zwykłego” oddziału szpitalnego

1

Niedawno wypisany z oddziału o wyższym stopniu referencyjności pod względem opieki medycznej

Wymagający dodatkowego monitorowania lub interwencji

Wymagający pomocy konsultacyjnego zespołu intensywnej terapii

2

Wymagający optymalizacji stanu ogólnego przed operacją

Wymagający przedłużonej opieki pooperacyjnej

Przechodzący z poziomu 3 na poziom 2 opieki medycznej

Wymagający wspomagania pracy pojedynczego narządu, z wyjątkiem intensywnego wspomagania oddychania (inwazyjnej wentylacji)

3

Wymagający intensywnego wspomagania oddychania lub wspomagania pracy co najmniej dwóch narządów

Wszyscy pacjenci wymagający leczenia z powodu niewydolności wielonarządowej

W szpitalach jest obecnie coraz więcej pacjentów ze złożonymi problemami i będących w złym stanie ogólnym, dlatego lekarze „zwykłych” oddziałów ściśle współpracują z zespołami OIT w leczeniu pacjentów z ciężkimi, zagrażającymi życiu chorobami lub zagrożonych wystąpieniem takiego stanu.

Zapewnienie intensywnej opieki

W ciągu ostatnich 10 lat liczba łóżek na oddziałach intensywnej terapii (critical care beds) w Wielkiej Brytanii stale się zwiększała, natomiast inwestowanie w tę opiekę pozostaje daleko w tyle w porównaniu z wieloma krajami europejskimi.3 Dane statystyczne pochodzące z raportu sytuacyjnego brytyjskiego Ministerstwa Zdrowia wskazują, że w Anglii jest około 3700 łóżek dla dorosłych i około 400 dla dzieci wymagających intensywnej terapii, z czego około 85% jest stale zajętych.5 Lokalny problem braku środków może prowadzić do ograniczenia dostępu do takiej opieki, częstszego przewożenia pacjentów w stanie zagrożenia życia do innego ośrodka oraz rezygnacji z podejmowania pilnego leczenia, w tym zabiegów (według szacunków stanowią one 10-15% planowanych interwencji).6 Wśród pacjentów, których nie przyjęto na oddział intensywnej terapii, chorobowość i umieralność jest większa.7 Koszt intensywnej terapii zależy od liczby narządów wymagających leczenia podtrzymującego i waha się od 900 funtów brytyjskich dziennie w przypadku pacjentów wymagających leczenia z powodu zaburzeń pojedynczego narządu do 1700 funtów w przypadku osób z zaburzeniami wielonarządowymi.8 W miarę wzrostu zapotrzebowania na pomoc w zakresie intensywnej terapii coraz ważniejsze staje się obiektywne i zgodne z normami etycznymi decydowanie o tym, komu przysługuje tak kosztowne leczenie, na które środki są ograniczone.1

Najważniejsze zagadnienia

  • Intensywna terapia jest środkiem kosztownym, mającym ograniczenia, ale coraz bardziej niezbędnym i poszukiwanym.
  • Decyzje o przyjęciu na oddział intensywnej terapii nie są oparte na konkretnych zasadach i powinien je podejmować zespół doświadczonych specjalistów w wielu dziedzinach, najlepiej z wyprzedzeniem lub we wczesnej fazie upośledzenia wydolności narządów.
  • Decyzje o przyjęciu na oddział intensywnej opieki często są trudne z punktu widzenia etyki, zwłaszcza w sytuacji nagłej, gdy trudno poznać opinie i preferencje chorego.
  • Ocena rokowania sprawia trudność nawet doświadczonym lekarzom.
  • Obecnie znaczenie systemów punktacji pomagających przy podejmowaniu decyzji dotyczących przyjęcia na OIT jest ograniczone.
  • W przypadku wątpliwości lepiej podjąć decyzję o przyjęciu chorego na oddział intensywnej opieki.

Zagadnienia etyczne związane z przyjęciem na oddział intensywnej terapii

Intensywna terapia, wbrew powszechnej opinii, nie stanowi panaceum na wszelkie problemy. Śmiertelność jest nadal duża, zwłaszcza wśród pacjentów z ostrą niewydolnością płuc lub będących we wstrząsie septycznym. Postęp technologiczny pozwala wprawdzie na zastosowanie coraz większej liczby interwencji i wydłużenie czasu przeżycia, nie jest to jednak zawsze korzystne i zasadne.1 Długotrwałe utrzymywanie się fizycznych i psychicznych następstw chorób zagrażających życiu jest częste, może trwać miesiące lub lata (patrz artykuł „Następstwa ciężkiej, zagrażającej życiu choroby i rehabilitacja po jej przebyciu” – s. 38). Zatem określenie, którzy chorzy wymagają intensywnej terapii, nie jest rzeczą prostą. Decyzje o przyjęciu takich pacjentów są zwykle podejmowane w odniesieniu do konkretnego pacjenta, ale niekiedy uwzględnia się obowiązek społeczny. Wpływają na nie również czynniki religijne, prawne, kulturalne i osobiste, a także opinie członków wielospecjalistycznego zespołu leczącego. Niezależnie od wszystkiego decyzje powinny być podejmowane w sposób obiektywny, zgodny z normami etycznymi oraz przejrzysty. Jest to szczególnie trudne w sytuacji, gdy dysponuje się ograniczonym czasem na zastanowienie i konsultacje z innymi lekarzami.

Staranne zaplanowanie opieki nad osobami dotkniętymi przewlekłymi, postępującymi chorobami (najlepiej gdy stan pacjentów jest stabilny i są oni prowadzeni przez zespół lekarzy, których znają i którym ufają) może zwiększyć efektywność wykorzystania środków przeznaczonych na intensywną terapię, zminimalizować obciążenie związane z opieką terminalną samych pacjentów i członków ich rodzin.9 U pacjentów przyjmowanych w trybie pilnym najlepiej pułap leczenia określić jak najwcześniej, nie zaś dopiero po pogorszeniu ich stanu. Zastosowanie przygotowanych przez zespoły wielodyscyplinarne algorytmów postępowania w przypadku wielu powszechnie spotykanych problemów i ścisła współpraca między lekarzami specjalizującymi się w różnych dziedzinach, w tym intensywnej terapii, może pomóc zoptymalizować postępowanie (tab. 2).10

Tabela 2. Ważne czynności, które należy przeprowadzić w związku z podjęciem decyzji o przyjęciu na oddział intensywnej terapii

Badanie pacjenta i określenie jego aktualnych problemów zdrowotnych, chorób współistniejących oraz skuteczności leczenia.

Ustalenie rokowania.

Omówienie problemu z zespołem specjalistów w zakresie intensywnej terapii i określenie możliwości leczenia.

Omówienie z pacjentem (jeśli to możliwe), jego prawnym pełnomocnikiem lub bliską mu osobą zagrożeń, korzyści i obciążeń związanych z leczeniem.

Ustalenie wspólnego planu leczenia mogącego przynieść pacjentowi korzyść, w tym uzgodnienie stanowiska dotyczącego wszelkich ograniczeń leczenia.

Rozważenie podjęcia próby leczenia w celu oceny jego skuteczności, jeśli korzyści wynikające z postępowania
są niepewne.

Regularna ocena progresji stanu klinicznego.

Zasady przyjmowania na oddział intensywnej terapii

Wytyczne General Medical Council [brytyjski odpowiednik naszych izb lekarskich – przyp. red.] ułatwiają rozwiązywanie problemów etycznych i prawnych podczas podejmowania decyzji o przyjmowaniu na oddział intensywnej terapii.11,12 Coraz większa złożoność problemów u pacjentów i nieustanne modyfikacje przebiegu chorób dzięki stosowaniu nowych metod leczenia sprawiają, że decyzje rzadko są jednoznaczne. Choroby uznawane dawniej za nieuleczalne stają się chorobami przewlekłymi, a intensywna terapia jest pomostem umożliwiającym osiągnięcie takich celów terapeutycznych.

W tych warunkach określenie pułapu leczenia i ocena, które z terapii podtrzymujących życie warto zastosować, stają się coraz trudniejsze.9,10 Przewidywanie przebiegu choroby, zwłaszcza u osób po uszkodzeniu mózgu, często jest trudne, nawet mimo pomocy doświadczonego specjalisty. Decyzja o rozpoczęciu, a tym bardziej o niezastosowaniu leczenia podtrzymującego życie jest wówczas bez wątpienia bardziej złożona.

Pierwszym krokiem w podejmowaniu decyzji przez lekarza kierującego i zespół OIT jest rozważenie możliwych opcji leczenia oraz ryzyka, korzyści i obciążeń związanych z każdą z nich. W ustaleniu, która z metod może przynieść największą korzyść, pomaga zgromadzenie informacji o aktualnym stanie zdrowia, chorobach leżących u podłoża zaburzeń, chorobach współistniejących, skuteczności dotychczasowego leczenia i ogólnym stanie zdrowia. Należy omówić z pacjentem – jeśli jest on zdolny do dokonania świadomego wyboru – możliwości leczenia, związane z nimi ryzyko, korzyści i obciążenia. Podczas rozmowy lekarz powinien być uczciwy i przedstawiać sytuację zgodnie z rzeczywistością, powinien też respektować prawo pacjenta do dokonania wyboru. Z drugiej strony lekarz nie może być zmuszony do zastosowania leczenia, które jego zdaniem nie byłoby właściwe. Jeśli nie ma zgodności, co do tego, jaką terapię zastosować, warto – gdy tylko czas na to pozwala – poprosić o opinię innego specjalistę, co może pomóc w uzyskaniu konsensusu.

Do góry