Niektórzy eksperci zalecają obecnie wielokierunkowe podejście do przewidywania wyniku leczenia. Na przykład wystąpienie co najmniej dwóch spośród czterech niezależnych negatywnych czynników prognostycznych wyraźnie przemawia za niekorzystnym wynikiem leczenia (dodatnia wartość prognostyczna 1,0):29

  • niecałkowity powrót odruchów z pnia mózgu
  • drgawki kloniczne mięśni
  • brak reakcji w zapisie elektroencefalografii (EEG)
  • brak korowych somatosensorycznych potencjałów wywołanych.

Głównym ograniczeniem tych zaleceń są występujące w większości szpitali problemy z dostępnością bardziej złożonych badań neurologicznych.

Ośrodki leczenia pacjentów po zatrzymaniu krążenia

Wyniki leczenia pacjentów przyjmowanych na OIT z powodu zatrzymania krążenia w poszczególnych szpitalach są bardzo różne, przy czym istnieją dowody, że umieralność jest mniejsza wśród pacjentów przyjmowanych na OIT, w których jest leczonych wielu chorych po zatrzymaniu krążenia.1 Ze względu na możliwość przeprowadzenia PCI 24 h na dobę 7 dni w tygodniu, umiejętność zapewnienia odpowiedniej ciepłoty ciała pacjenta i dostępność wysokospecjalistycznych badań oceniających układ nerwowy takich pacjentów najlepiej leczyć w ośrodkach specjalistycznych.

Wnioski

U pacjentów po przebytym zatrzymaniu krążenia rozwija się zespół poresuscytacyjny, na który składają się:

  • uszkodzenie mózgu spowodowane zatrzymaniem krążenia
  • zaburzenia czynności mięśnia sercowego po zatrzymaniu krążenia
  • niedokrwienie narządów i odpowiedź na przywrócenie krążenia
  • każda choroba poprzedzająca zatrzymanie krążenia.

Postępowanie po resuscytacji, polegające na celowanym leczeniu temperaturą i przeprowadzeniu pierwotnej PCI, poprawia przeżycie i neurologiczne wyniki leczenia. Przewidywanie rokowania u chorych będących w śpiączce po resuscytacji z powodu zatrzymania krążenia, poddanych łagodnej hipotermii jest trudne i można je ocenić dopiero po 5-6 dniach od zachorowania.

Do góry