Wielolekooporne szczepy P. aeruginosa

Na potrzeby niniejszego opracowania wielolekooporne (MDR) szczepy P. aeruginosa zdefiniowano jako patogeny oporne wobec co najmniej 2 klas leków przeciwbakteryjnych. W ostatnich latach leczenie zakażeń wywołanych przez P. aeruginosa stało się istotnym wyzwaniem. W wyborze postępowania u pacjentów z zakażeniami o etiologii Pseudomonas podstawowe znaczenie ma uwzględnienie stale rosnącej oporności bakteryjnej. Opóźnienie w podjęciu leczenia wiąże się ze zwiększonym ryzykiem zgonu, nawet wówczas, gdy w momencie wstępnej oceny pacjent jest w stabilnym stanie klinicznym.64 Do momentu wyizolowania patogenu i określenia jego antybiotykowrażliwości leczenie ciężkich zakażeń P. aeruginosa często ma charakter empiryczny. Wysokie wskaźniki oporności zwiększają prawdopodobieństwo wyboru nieodpowiedniego leku we wstępnej terapii, co jest jedną z przyczyn obserwowanych wysokich wskaźników śmiertelności.

Możliwości leczenia przeciwbakteryjnego

Poniższe leki wykazują rzeczywistą aktywność przeciwko szczepom P. aeruginosa pod warunkiem ich zastosowania we właściwych dawkach.

Penicyliny antypseudomonasowe. Tykarcylinę należy podawać dożylnie w dawce 3 g co 4 h, natomiast piperacylinę dożylnie w dawce 4 g co 4 h.

Beta-laktamy z inhibitorami beta-laktamaz. Tykarcylinę z kwasem klawulanowym należy stosować dożylnie w dawce 3 g tykarcyliny i 0,1 g kwasu kawulanowego co 4 h, a piperacylinę z tazobaktamem dożylnie w dawce 4 g piperacyliny i 0,5 g tazobaktamu co 6 h lub w dawce 3 g piperacyliny i 0,375 g tazobaktamu co 4 h.

Cefalosporyny. Ceftazydym stosuje się dożylnie w dawce 2 g co 8 h, a cefepim dożylnie w dawce 2 g co 8 h. Antybiotyki te uważane są za leki z wyboru w zakażeniach wrażliwymi szczepami ze względu na ich skuteczność oraz wąskie spektrum działania w porównaniu z karbapenemami.

Monobaktamy. Aztreonam stosuje się dożylnie w dawce 2 g co 8 h. Szczepy P. aeruginosa produkujące metalo-beta-laktamazy mogą być wrażliwe na aztreonam, który jest odporny na hydrolityczną aktywność beta-laktamaz z klasy B (tab. 2).65 Konieczne jest jednak potwierdzenie skuteczności na podstawie danych klinicznych.

Karbapenemy. Imipenem stosuje się dożylnie w dawce od 500 mg co 6 h do 1 g co 8 h w ciężkich zakażeniach, meropenem i.v. w dawce 1 g co 8 h, a dorypenem w dawce 500 mg co 8 h. Różne karbapenemy wykazują różny poziom aktywności wobec szczepów Pseudomonas. W badaniach in vitro najniższymi wartościami MIC charakteryzował się dorypenem, następnie w kolejności rosnącej meropenem i imipenem.66,67 Dorypenem, podobnie jak pozostałe karbapenemy, wykazuje jednak minimalną aktywność wobec szczepów P. aeruginosa produkujących metalo-beta-laktamazy.68 Stosowanie imipenemu wiąże się natomiast z wyższym, w porównaniu z innymi karbapenemami, ryzykiem wyselekcjonowania opornych szczepów Pseudomonas. Dotychczas jednak nie określono, czy powyższe różnice obserwowane w warunkach in vitro znajdują odzwierciedlenie w przebiegu klinicznym zakażenia. Karbapenemy stosuje się zazwyczaj w leczeniu empirycznym przy podejrzeniu zakażenia P. aeruginosa lub zakażenia wieloma drobnoustrojami. Z uwagi na ich szerokie spektrum działania oraz ryzyko wyselekcjonowania patogenów wielolekoopornych, w tym P. aeruginosaAcinetobacter, leczenie przyczynowe należy odpowiednio zmodyfikować, gdy jest to tylko możliwe na podstawie wyników hodowli i oznaczenia antybiotykowrażliwości.

Fluorochinolony. Cyprofloksacynę stosuje się dożylnie w dawce 400 mg co 8 h lub doustnie w dawce 750 mg co 12 h. Lewofloksacynę należy podawać doustnie lub dożylnie w dawce 750 mg/24 h. Zarówno cyprofloksacyna, jak i lewofloksacyna wykazują aktywność przeciwko P. aeruginosa, jednak stosowanie lewofloksacyny może wiązać się z wyższym ryzykiem wyizolowania P. aeruginosa opornego na chinoliny niż w przypadku cyprofloksacyny.69

Kolistyna. Kolistyna powinna być stosowana domięśniowo lub dożylnie w dawce od 2,5 do 5 mg/kg/24 h w 2-4 dawkach podzielonych. Rosnący odsetek wielolekoopornych szczepów P. aeruginosa skłania lekarzy do powrotu do leków takich, jak polimyksyny, które były ostatnio rzadziej stosowane ze względu na ich profil działań niepożądanych.70 Stosowanie kolistyny wiąże się z ryzykiem nefrotoksyczności, jednak badania wykazały, że lek ten może stanowić terapię „ratunkową” w przypadku, gdy inne możliwości terapeutyczne są znacznie ograniczone.71 Opracowane w ostatnim czasie dane wykazały, że stosowanie kolistyny rzadziej niż sądzono wiąże się z występowaniem nefrotoksyczności.72 Może to wynikać z poprawy w zakresie płynoterapii oraz standardów opieki na oddziałach intensywnej terapii. U pacjentów z obniżonym klirensem kreatyniny w trakcie leczenia tym lekiem konieczne jest skrupulatne monitorowanie funkcji nerek oraz dostosowanie dawki według następującego schematu: stężenie kreatyniny w surowicy 1,3-1,5 mg/dl – dawka od 2,5 do 3,8 mg/kg/24 h i.v.; stężenie kreatyniny w surowicy 1,6-2,5 mg/dl – dawka 2,5 mg/kg/24 h i.v.; stężenie kreatyniny w surowicy 2,6-4,0 mg/dl – dawka 1,5 mg/kg/24 h i.v. Należy jednak podkreślić, że optymalna dawka kolistyny nie została ustalona na podstawie randomizowanych badań klinicznych.73 W niedawno opublikowanym badaniu retrospektywnym obejmującym 258 przypadków zakażeń wielolekoopornymi bakteriami Gram(-), z których 68 było wywołanych przez P. aeruginosa, stosowanie wyższych dawek kolastyny w sposób niezależny wiązało się z lepszym przeżyciem, bez względu na to, który patogen wywołał zakażenie.74 Średnia dawka dobowa kolistyny wynosiła 480+/-200 mg i.v. Wskaźnik nefrotoksyczności w tej serii przypadków wynosił 10% i był niezależny od stosowanej dawki.

Inne leki przeciwbakteryjne. Generalnie nie zaleca się stosowania innych leków przeciwbakteryjnych wykazujących aktywność przeciwko P. aeruginosa w monoterapii ze względu na duże ryzyko wywołania oporności. Leki te stosuje się jednak w terapii skojarzonej z innymi antybiotykami antypseudomonasowymi, np. z aminoglikozydami (amikacyna i.v. w dawce 5,0-7,5 mg/kg co 8 h, gentamycyna i tobramycyna i.v. w dawce 1,0-2,5 mg/kg co 8-12 h) oraz ryfampicyną (w dawce 600 mg doustnie lub i.v. raz na dobę, zwłaszcza w przypadkach nawracającej przy standardowym leczeniu bakteriemii P. aeruginosa).75

Terapia skojarzona

Stosowanie terapii skojarzonej w zakażeniach szczepami Pseudomonas budzi kontrowersje wśród specjalistów chorób zakaźnych. Leczenie takie wiąże się z jednej strony z dodatkowymi kosztami i zwiększonym ryzykiem wystąpienia działań niepożądanych wynikającym z zastosowania wielu leków, z drugiej zaś strony – z wyższą skutecznością zależną od synergii działania, a także z redukcją ryzyka powstania oporności. Za stosowaniem terapii skojarzonej (leków o różnych mechanizmach działania lub odporności na bakteryjne elementy oporności) przemawia także konieczność zapewnienia szerokiego spektrum działania przeciwbakteryjnego na wstępie, w sytuacjach gdy ryzyko obecności szczepów wielolekoopornych jest wysokie.

Wyniki badań klinicznych nad leczeniem skojarzonym w terapii zakażeń P. aeruginosa są sprzeczne. W starszych badaniach wykazywano, że terapia taka jest skuteczniejsza niż monoterapia pod względem redukcji wskaźników śmiertelności u pacjentów z bakteriemią o etiologii Pseudomonas.76 Wyniki te jednak nie zostały potwierdzone przez innych autorów.77 Opublikowano co najmniej 2 metaanalizy dotyczące tego problemu, nie pozwoliły one jednak na rozstrzygnięcie kwestii, czy korzyści z terapii skojarzonej przewyższają związane z nią ryzyko. W pierwszej metaanalizie ocenie poddano 64 randomizowane badania kliniczne, w których u ponad 7500 immunokompetentnych chorych z ciężkimi zakażeniami (w tym u 426 czynnikiem etiologicznym był P. aeruginosa) porównywano monoterapię antybiotykami beta-laktamowymi z terapią skojarzoną beta-laktamem i aminoglikozydem.78 Leczenie skojarzone nie wiązało się z korzyściami w zakresie przeżycia, miało natomiast związek z wyższym ryzykiem nefrotoksyczności niż monoterapia. W drugiej metaanalizie ocenie poddano 17 badań, z których jedynie dwa miały charakter randomizowanych badań klinicznych, przeprowadzonych wśród pacjentów z bakteriemią wywołaną patogenami Gram(-).79 Istotne statystycznie zmniejszenie wskaźników śmiertelności zaobserwowano tylko w podgrupie P. aeruginosa.

Dane pochodzące z badań in vitro i z badań klinicznych, dotyczące prewencji powstawania oporności w trakcie leczenia zakażeń P. aeruginosa terapią skojarzoną, pozostają niewystarczające i niejednoznaczne.80 W jednym z badań wskazywano na przykład, że skojarzenie lewofloksacyny z imipenemem może hamować powstawanie oporności.81 W innym natomiast stwierdzono, że leczenie skojarzone aminoglikozydem i różnymi antybiotykami beta-laktamowymi nie miało wpływu na ryzyko selekcji izolatów opornych.82

W terapii skojarzonej zakażeń szczepami Pseudomonas najczęściej stosuje się połączenie aminoglikozydu z antybiotykiem beta-laktamowym.83 W nowszym badaniu wykorzystano tzw. technikę szachownicy (checkerboard technique) do oceny synergistycznej aktywności antybiotyków przeciwpseudomonasowych w różnych kombinacjach (ceftazydym-tobramycyna, piperacylina-tazobaktam-tobramycyna, imipenem-tobramycyna, imipenem-izepamycyna, imipenem-cyprofloksacyna i cyprofloksacyna-tobramycyna).84 Skojarzenia ceftazydymu-tobramycyny i piperacyliny-tazobaktamu-tobramycyny wiązały się z najwyższym odsetkiem synergii. W żadnej z ocenianych kombinacji nie obserwowano aktywności antagonistycznej. Na podstawie wyników otrzymanych in vitro stwierdzono ponadto, że następujące skojarzenia leków przeciwbakteryjnych wiązały się ze zwiększeniem aktywności przeciwko wysoce opornym szczepom P. aeruginosa: fluorochinolon z ceftazydymem lub cefepimem,85 tykarcylina z tobramycyną i ryfampicyną,86 polimyksyna B z ryfampicyną,87 ceftazydym z kolistyną,88 klarytromycyna z tobramycyną,89 kolistyna z ryfampicyną.90

Powyższe skojarzenia leków przeciwbakteryjnych nie są jednak przeznaczone do rutynowego stosowania. Obejmują one leki, które stosowane pojedynczo mogą nie wykazywać aktywności wobec Pseudomonas lub być nieodpowiednie w leczeniu tych zakażeń, dlatego powinny być zarezerwowane tylko do leczenia zakażeń wyizolowanymi szczepami wielolekoopornymi. Dane kliniczne potwierdzające korzyści z ich zastosowania nie są jeszcze dostępne. Poza metodą szachownicy inną technikę oceny MIC przydatną w praktyce klinicznej do określenia optymalnej opcji terapeutycznej stanowi E-test. Nowy parametr, indeks progu wrażliwości, pozwala usystematyzować poszczególne kombinacje leków przeciwbakteryjnych według oczekiwanej siły działania.91

Leczenie empiryczne z zastosowaniem 2 leków przeciwpseudomonasowych należy rozważać, jeśli przewiduje się, że istnieje realne ryzyko rozwoju oporności drobnoustrojów, w przypadku pacjentów z gorączką neutropeniczną, ciężką sepsą lub wstrząsem septycznym, a także w ciężkich zakażeniach, takich jak zapalenie płuc, zapalenie wsierdzia lub zapalenie opon mózgowych. Po ustaleniu antybiotykowrażliwości dopuszczalne jest leczenie z zastosowaniem jednego leku skutecznego wobec danego patogenu.

Antybiotyki w postaci wziewnej

Do góry