Antybiotyki w postaci wziewnej stosuje się okresowo w zapaleniu płuc wywoływanym przez P. aeruginosa, szczególnie u chorych na mukowiscydozę. Ta droga podania leku umożliwia uzyskanie wysokiego stężenia antybiotyku miejscowo w drogach oddechowych, bez nasilenia układowych działań niepożądanych. W terapii wziewnej znalazły zastosowanie np. tobramycyna, kolistyna i beta-laktamy.

Tobramycyna w postaci wziewnej jest popularna w leczeniu zapaleń wywoływanych przez P. aeruginosa. Dane potwierdzające skuteczność leku pochodzą z badań, w których wykazano wzrost częstości uzyskiwania eradykacji bakteryjnej przy zastosowaniu tobramycyny wziewnie.92,93 Wyniki leczenia w różnych populacjach pacjentów nie zawsze były jednak spójne. W jednym z badań przeprowadzonych wśród pacjentów w wieku dojrzewania chorych na mukowiscydozę okresowe stosowanie wziewnej tobramycyny przez 2 lata wiązało się z poprawą funkcji oddechowych i zwiększeniem masy ciała.94 U dorosłych zaintubowanych pacjentów z zapaleniem płuc wywołanym przez patogeny Gram(-) stosowanie wziewnej tobramycyny nie miało wpływu na przebieg kliniczny, mimo potwierdzonej eradykacji bakteryjnej.92

Wziewną kolistynę stosowano z dobrym efektem w wywoływanych przez wielolekooporne szczepy P. aeruginosa zapaleniach płuc, w których nie osiągano poprawy w wyniku leczenia dożylnego. W przeprowadzonym w Singapurze badaniu kolistynę w nebulizacji stosowano w monoterapii u 21 pacjentów z zapaleniem płuc spowodowanym wielolekoopornymi Acinetobacter baumanniiP. aeruginosa.95 Całościowe wskaźniki odpowiedzi klinicznej i mikrobiologicznej wynosiły odpowiednio 57% i 86%. Nie obserwowano nefrotoksyczności w trakcie terapii.

Pomimo powyższych wyników konieczne jest jednak uzyskanie szerszych danych klinicznych dotyczących skuteczności terapii. Obecnie nie zaleca się rutynowego stosowania antybiotyków w postaci wziewnej w zapaleniu płuc wywoływanym przez P. aeruginosa.

Leki w fazie badań

Kilka leków przeciwbakteryjnych o aktywności przeciwpseudomonasowej podlega aktualnie badaniom klinicznym w różnych fazach. Wciąż brakuje jednak danych klinicznych dotyczących ich skuteczności.

Leki w II fazie badań klinicznych. W II fazie badań klinicznych znajdują się obecnie następujące leki: sytafloksacyna (chinolon o lepszej aktywności niż cyprofloksacyna wobec mutantów gyrA i parC),96 KB001 (fragment przeciwciała o wysokim powinowactwie o działaniu redukującym toksyczność i patogenność P. aeruginosa),97 CXA-101 (nowa cefalosporyna wysoce aktywna wobec szczepów MDR)98 i ceftazydym/NXL104 (skojarzenie cefalosporyny i inhibitora beta-laktamaz, którego celem jest odbudowanie aktywności ceftazydymu in vitro wobec szczepów produkujących beta-laktamazy klasy A, C i niektórych szczepów produkujących enzymy klasy D).99

Leki w I fazie badań klinicznych. Takie leki jak: BLI-489/piperacylina (inne skojarzenie z inhibitorem beta-laktamaz) i CB-182,804 (lipopeptyd charakteryzujący się ewidentnym działaniem bakteriobójczym wobec szczepów wielolekoopornych) aktualnie są poddawane badaniom klinicznym pierwszej fazy.100

Leki w fazie badań przedklinicznych. Poniższe leki nie zostały poddane jeszcze badaniom klinicznym. Grupa ta obejmuje nowe antybiotyki beta-laktamowe, nowe inhibitory beta-laktamaz, peptydy, inhibitory pomp błonowych aktywnie usuwających antybiotyki z komórki bakteryjnej (czyli inhibitory pomp efluksowych) oraz modulatory wirulencji.101

Strategia terapeutyczna wydłużonego wlewu dożylnego antybiotyków beta-laktamowych

Z uwagi na fakt, że aktywność bakteriobójcza antybiotyków beta-laktamowych jest zależna od czasu, obserwuje się pozytywną korelację między skutecznością antybiotyku a czasem, w którym stężenie leku przekracza wartość MIC. W celu optymalizacji sposobu podawania leku i zwiększenia działania bakteriobójczego przeprowadzono badania z wykorzystaniem przedłużonego wlewu dożylnego antybiotyków beta-laktamowych, uzyskując zachęcające wyniki. Lodise i wsp.102 porównywali przebieg kliniczny zakażenia P. aeruginosa u pacjentów leczonych piperacyliną-tazobaktamem z zastosowaniem dwóch różnych strategii dawkowania (3,375 g i.v. przez 30 min co 4-6 h v. 3,375 g i.v. przez 4 h co 8 h). U pacjentów z co najmniej 17 punktami według skali APACHE II (Acute Physiology And Chronic Health Evaluation II) otrzymujących leczenie w postaci wydłużonej infuzji stwierdzono niższe wskaźniki śmiertelności (12,2% v. 31,6%; p=0,04) i krótszy czas hospitalizacji niż u pacjentów otrzymujących leczenie w postaci infuzji przerywanych (21 dni v. 38 dni; p=0,02). W nowszej obserwacji u 3 pacjentów z upośledzoną odpornością z zakażeniem P. aeruginosa uzyskano dobre efekty po zastosowaniu ciągłego wlewu antybiotyków beta-laktamowych (ceftazydym u 2 pacjentów i aztreonam u 1 pacjenta).103

Oceniano także skuteczność karbapenemów podawanych metodą przedłużonych infuzji. Na podstawie symulacji Monte Carlo stwierdzono, że wydłużenie czasu trwania wlewu dożylnego meropenemu z 30 min do 3 h było korzystne w przypadku izolatów P. aeruginosaAcinetobacter o pośredniej oporności.104 Nie obserwowano jednak tej korzystnej reakcji w przypadku Enterobacteriaceae, u których zwykle mamy do czynienia z niskimi wartościami MIC, ani w przypadku zakażeń szczepami, w stosunku do których w izolatach stwierdzono bardzo wysokie wartości MIC. W badaniach klinicznych oceniano także dorypenem podawany metodą przedłużonego wlewu dożylnego, jednak w niższych dawkach niż innych karbapenemów; wyniki w zakresie skuteczności były zbliżone (dorypenem w dawce 500 mg podawany przez 4 h co 8 h v. imipenem w dawce 500 mg podawany przez 30 min co 6 h lub w dawce 1 g przez 60 min co 8 h oraz meropenem w dawce 1 g podawany w 3-5-minutowym bolusie co 8 h).105,106 Na modelu mysim przy zastosowaniu wyższych dawek (1 g co 8 h) wydłużony 4-godzinny wlew i.v. dorypenemu pozwalał na uzyskanie bakteriostatycznego wpływu na wyizolowane szczepy produkujące KPC.107

Strategia terapeutyczna polegająca na podawaniu leku w postaci wydłużonego wlewu dożylnego wydaje się w niektórych przypadkach postępowaniem korzystnym. Wymaga ona jednak dalszych badań. Nie określono dotychczas wpływu tego sposobu podawania leków na potencjał wyselekcjonowania opornych zmutowanych szczepów.

Wnioski

Leczenie zakażeń wywoływanych przez patogeny wielolekooporne jest złożone. Obecnie możliwości terapeutyczne są ograniczone, być może za jakiś czas dostępne będą leki poddawane aktualnie badaniom klinicznym. Zanim pojawią się nowe opcje terapeutyczne, podejmowanemu leczeniu przeciwbakteryjnemu powinny towarzyszyć strategie prewencyjne. W walce z powstawaniem i rozprzestrzenianiem bakterii wielolekoopornych nie do przecenienia jest rola racjonalnej antybiotykoterapii i metod kontroli zakażeń.

Oświadczenie

Dr Kanj otrzymał honoraria za wykłady na temat oporności przeciwbakteryjnej w ramach programu Antimicrobial Practices and Executions for eXcellence sponsorowanego przez firmę Pfizer.

Do góry